ХьэщIэщ хъыбархэр

Нартан  хуэдэу  ди  цIыкIухэр уэрамым зэрыдэхьэу  адыгэбзэр ящыгъупщэжу  щытми, Нартан  и  анэ - адэм зэращIам хуэдэу  ипэ  дыдэ  зэхахыр,  я   тхьэкIумэхэм ипэ  дыдэ  иIуэр  адыгэбзэ ирехъу.

Хэт ищIэрэ, ар зэкIэ щIэуфа   хъуами, зы  махуэ  зы махуэкIэрэ къыдэжыжынщ  я  адыгэбзэр, нэхъри  нэхъ  шэрыуэ  хъуауэ.

ХьэщIэщ хъыбархэр

Хьэтыкъуэ Умар (Сейфеддин Омер)

Хьэсэн зэрысымаджэм щхьэкIэ, ди унэIут цIыхубзыр щыжей пэшым сыщагъэгъуэлъат сэ. Жэщ хъурэ сыгъуэлъыжамэ, Хьэсэн си нэгу щIэкIкъым. Гъыуэ къызбгъэдэт хуэдэщ: «ПцIыупс! ПцIыупс!» Зы жэщ ди унэIут цIыхубзыр къэзгъэушащ:

- Хьэсэн деж сыкIуэнущ.

- Сыт щхьэкIэ? – игъэщIэгъуащ   абы.

- Ди адэм зыгуэр  жесIэн хуейщ.

- Сыт  жепIэнур?

- ШытхъунщIыр сэ зэрыскъутар жесIэнущ.

- Сыт шытхъунщI?

- Нэгъабэ пщIэжкъэ? Хьэсэнщ зытралъхьар. Ди адэр ешхыдащ…

Тырку тхакIуэхэр

Сихъу СултIан

Сыгу уилъ зэпыт -
УиIуплъэ дахэу
Умакъэ шъабэу,
Уищхыпэ къаргъоу.
Сыгу уилъ зэпыт -
Убзыу шъхьэфитэу,
Ужъогъо лыдэу,
Тыгъэр пшъхьэщытэу!

Cихъу СултIан

Зым хуэмыфI хьэдрыхэ кIуэкъым

 «Ярэби,   лэжьэрейхэр  еджауэ,   еджахэр  лэжьэрейуэ  щытащэрэт!» -  щыжеIэ  урыс  тхакIуэ  Чехов  Антон   «Зэшыпхъуищ»  пьесэм.  Дэри   ди  зэхэтыкIэм  хуэчэмыр  къэдгъэнаIуэн  мурадкIэ  дыпсалъэмэ:  «Ярэби,  щэныфIэхэр    зыгуэрым   хуэIэзэу,  зыгуэрым    хуэIэзэхэр    щэныфIэу    щытащэрэт!»   жытIэну    къыщIэкIынщ.  

Тхыгъэхэр