Хьэрып IуэрыIуатэ

ЗэзыдзэкIар ТекIужь Заретэщ

- Насып… Дэнэ ар здэщыIэр, насыпыр? Зэпыту укIуэ а насыпыр! Насыпыр къыкIэлъыджэну гъащIэр хуейти и тхьэусыхафэмрэ гыбзафэмрэ едэIуэну къэкIуащ. ТхьэмыщкIэм а псалъэхэр къызэрыжьэдэкIыу, и Iэр Насыпым къиубыдри, жиIащ:

- КъакIуэ си деж. Умышынэ. Сэ уэращ сызейр. Насыпым ар хьэуам хихьэщ, дриIэтейри, жыжьэ дыдэ ихьащ; иужькIэ гъунэгъуу кърихьэхыжщ, бгъуэнщIагъ щIэхьэпIэм деж игъэуври, жриIащ...

Таурыхъхэр: Хьэрып IуэрыIуатэ

ЩIыуэпс

1.                   Ди ЩIым ещхь, цIыху зыщыпсэуфын планетэ бжыгъэншэхэр хьэршым щыкуэдщ. Зы щапхъэ. ЩIыр Дыгъэм зэрыпэжыжьэм хуэдизкIэ пэжыжьэу, Кеплер 22-б жыхуиIэ планетэр и вагъуэм епхащ. Абы къокI а планетэм и щIыIагъ-хуэбагъкIэ, и зэхэлъыкIэкIэ, давленэкIэ ЩIым и «тIолъхуэныкъуэу». Ауэ щIэныгъэлIхэр нобэми зодауэ Кеплерым гъащIэ щыIэрэ щымыIэрэ яхузэхэмыгъэкIыу.

Уафэмрэ щIылъэмрэ: ЩIыуэпс

Дзыбэ Саният

Бжыхьэ шIулъэгъур
ОшIэ-дэмышI.
Зыгу шIу имылъым
КъыбдерэмышI.
Бжыхьэ шIулъэгъур
Гухэлъ гужъуагъ,
Ау зищпэлъэгъум
Иапэрэ жъуагъу...

Тхыгъэ щIэрыпсхэр: Дзыбэ Саният

Юсеф Ас-Сибаи

ТэмакъкIыхь хущхъуэ уиIэ? 

- СиIэщ.

- УиIэмэ, щхьэ уемыфэрэ?

- Сефэркъэ! ТэмакъкIыхь хущхъуэ семыфатэмэ, фэ хьэлыншэ къомыр фысхуэшэчынт сэ! ЛIыгъэ хущхъуи, гумащIэ хущхъуи, гу къабзэ хущхъуи - сэ симыIэр укIуэдыж! КъыщIэупщIэIаркъыми, аракъэ сыщIызэгуэудыр! Сызэгуэпыху, тэмакъкIыхь хущхъуэ сефэурэ, къысIэщIэухащ, тIэкIунитIэщ къысхуэнэжар. Модрей хущхъуэхэри ящэхуркъым. Мес, къэпым зэризщ, хэщIакъым. ЦIыхум сахуэупсэнщ жысIати, сызэхащIыкIыркъым. Еплъыт мо къэпхэм: уныкъуа яхэткъым. Ящэхуркъым си хущхъуэр, цIыхур къыщIэупщIэркъым!

Хьэрып тхакIуэхэр: Юсеф Ас-Сибаи