Бодлер Шарль

Мыхэгъэрей

КъыжыIэт, щIалэ  къэумысыгъуей! Хэт  фIыу  плъагъур нэхъыбэ дыдэу? Уи  анэра,  уи  адэ, уи  шыпхъу, хьэмэ  уи  къуэшра?

          Анэи  сиIэкъыми,  Адэи, шыпхъуи, къуэши сиIэкъым.

          НытIэ  уифIхэра?

          КъырагъэкIыр нобэми  ныжэбэми  сихамэ  псалъэ  гуэр къыбжьэдэкIащ. 

Бодлер Шарль

Азей и гъуэнэгъу адыгэ къуажэхэм щхьэкIэ Быгъурбащ жаIэ, а Быгъурбащ къуажэхэм я цIэхэр «ХьэщIэ фIыуэ зымылъагъу къуажэхэр» жаIэри апхуэдэу ягъэIуащи, а  къуажэхэм  удэхьэмэ,  я унэбжэхэр  быдэуэ  къыхуащI, я  щхьэгъубжьэ Iупхъуэхэри  къыIуапхъуа  жаIэ.

Аслэнхьэблэхэм  ар  къыпхуадэнкъым,  ауэ  жаIэжыр  мыращ.   Къуажэм  зэгуэрэм   жи,  я  щIалэр   дзэм    щыIэти,  дзэм  къикIыжри  я дей къэкIуэжауэ, щIымахуэ  уаеуэ  жэщыбгым  я  унэм къыIухьэжри шхьэгъубжэм теуIуат  жи.  «Хэт ар?» жаIэри, «Сэращ, фи щIалэр»  жиIэу жэуап ирита щхьэкIэ,  «Mыр гъуэгурыкIуэщ, бжэр Iудигъэхынущи аращ» жаIэри я фIэщ мыхъуу  я   щIалэр  нэху щыху щIыбым дагъэтат жаIэ, пцIыи пэжи, гушыIэурэ  ар   жаIэж.

ТхыгъэщIэхэр: Тэгъулан Екъуб