27. Гуащэ Iэпэ - шхыныгъуэ лIэужьыгъуэщ; фIыуэ ятхьэщIа санащхьэ тхьэмпэм ягъавэу шыбжиитхъукIэ ягъэлыбжьэжа прунжыр Iэпхъуамбэ фIэкIа умыщIэну а тхьэмпэм кIуэцIашыхьри кIуэцIапхэж, иджыри зэ псывэм халъхьэжри зы тIэкIурэ ягъавэ. Шыбжийтхъур тракIэжри къалмыкъ шейрэ лэкъумрэ щIыгъуу Iэнэм трагъэувэ.

Табыщ Мурат

                              Тырку Адыгэ литературэ

Къабзагъэр узыншагъэщ

Сыт щхьэкIэ жыфIэнурэ фгъэщIэгъуэнущ, лIыгъэкIэй, щэныфIагъэкIэй,  тIэкIу ипэ зи гуыгъу тщIа къабзагъэкIэй, културэм хуэгъэза дэтхэнэ зы лъэныкъуэкIэй усхэтIысхьэ цIыхуыбэм уащхьэщыкIыуэ щытмэ мыувэIэу уотэ а нэхъыкIэ щэнхабзэм хуэгъэзауэ къапыпхын бгъуэтыркъым, кIуэху уиIэри уфIокIуэдыж.

ТхыгъэщIэхэр: Тэгъулан Екъуб

       КЪУМАХУЭ АСЛЪЭН: ЩЫПIЭЦIЭХЭР

 

Сочэ къалэм и Iэшэлъашэм ноби къыщагъэсэбэп щIыпIэцIэхэр къызэрыунэхуа щIыкIэр зэхэзыгъэкIыну яужь ихьэ дэтхэнэми а щIыналъэм нэхъапэм щыпсэуа лъэпкъхэм я бзэхэм я IукIэри, я зэхэлъыкIэри тегъэщIапIэ ищIын хуейщ. Сыту жыпIэмэ, а Iэгъуэблагъэм ноби къыщагъэсэбэп щIыпIэцIэхэм куэду яхэтщ а лъахэм щыIуу щыта бзэхэм: убыхыбзэм, садзхэм (абазэ лъэпкъщ) я бзэм, нэгъуэщIхэми я псалъэпкъ щхьэхуэхэр, уеблэмэ, лъабжьитI-щы яIэу.

Къумахуэ Аслъэн: ЩIыпIэцIэхэр

Къаныкъуэ Заринэ

 

 

 

 

 

 

 

Си щыпэдэкIуэу щыщыткIэ си

щIэщыгъуэнтэкъэ - си

щIэщыгъуэт, ауэ си акъыл

тIысамкIэ къызгурыIуэрт

езгъэлеищи зэрымыхъунур. Гуащэ

схуэхъуа цIыхубзыр псоми

къацIыхуу, дохутыру куэд щIауэ я

къуажэ, я районым шылажьэрти,

нысэ къызэрыхуашэжар

ягъэхъыбаращ, ауэ ар къуажэм

дэсу, сэ къалэм сыщыпсэу-

сыщылажьэу дызэпэIэщIэу

екIуэкIырти, сыкъэзылъэгъуар

мащIэт. 

Шорэ Маринэ

 

СыкIэлъыпыхьэкъым си

сабиигъуэм,

Ар зыдэщыIэр къызгурыIуащ:

 

СыкъырикIуэжурэ, хуэму, и

лъагъуэм,

Анэм и куэщIым сыкъыхуишащ.

Шорэ Маринэ