Азей и гъуэнэгъу адыгэ къаужэхэм щхьэкIэ Быгъурбащ жаIэ, а Быгъурбащ къуажэхэм я цIэхэр «ХьэщIэ фIыуэ зымылъагъу къуажэхэр» жаIэри апхуэдэу ягъэIуащи, а  къуажэхэм  удэхьэмэ,  я унэбжэхэр  быдэуэ  къыхуащI, я  щхьэгъубжьэ Iупхъуэхэри  къыIуапхъуа  жаIэ.

Аслэнхьэблэхэм  ар  къыпхуадэнкъым,  ауэ  жаIэжыр  мыращ.   Къуажэм  зэгуэрэм   жи,  я  щIалэр   дзэм    щыIэти,  дзэм  къикIыжри  я дей къэкIуэжауэ, щIымахуэ  уаеуэ  жэщыбгым  я  унэм къыIухьэжри шхьэгъубжэм теуIуат  жи.  «Хэт ар?» жаIэри, «Сэращ, фи щIалэр»  жиIэу жэуап ирита щхьэкIэ,  «Mыр гъуэгурыкIуэщ, бжэр Iудигъэхынущи аращ» жаIэри я фIэщ мыхъуу  я   щIалэр  нэху щыху щIыбым дагъэтат жаIэ, пцIыи пэжи, гушыIэурэ  ар   жаIэж.

ТхыгъэщIэхэр: Тэгъулан Екъуб

ЩIыуэпс

1.                   Ди ЩIым ещхь, цIыху зыщыпсэуфын планетэ бжыгъэншэхэр хьэршым щыкуэдщ. Зы щапхъэ. ЩIыр Дыгъэм зэрыпэжыжьэм хуэдизкIэ пэжыжьэу, Кеплер 22-б жыхуиIэ планетэр и вагъуэм епхащ. Абы къокI а планетэм и щIыIагъ-хуэбагъкIэ, и зэхэлъыкIэкIэ, давленэкIэ ЩIым и «тIолъхуэныкъуэу». Ауэ щIэныгъэлIхэр нобэми зодауэ Кеплерым гъащIэ щыIэрэ щымыIэрэ яхузэхэмыгъэкIыу.

Уафэмрэ щIылъэмрэ: ЩIыуэпс

Хьэрып IуэрыIуатэ

ЗэзыдзэкIар ТекIужь Заретэщ

- Насып… Дэнэ ар здэщыIэр, насыпыр? Зэпыту укIуэ а насыпыр! Насыпыр къыкIэлъыджэну гъащIэр хуейти и тхьэусыхафэмрэ гыбзафэмрэ едэIуэну къэкIуащ. ТхьэмыщкIэм а псалъэхэр къызэрыжьэдэкIыу, и Iэр Насыпым къиубыдри, жиIащ:

- КъакIуэ си деж. Умышынэ. Сэ уэращ сызейр. Насыпым ар хьэуам хихьэщ, дриIэтейри, жыжьэ дыдэ ихьащ; иужькIэ гъунэгъуу кърихьэхыжщ, бгъуэнщIагъ щIэхьэпIэм деж игъэуври, жриIащ...

Таурыхъхэр: Хьэрып IуэрыIуатэ