Ди хэщIапIэр ди мащэхэрщ – Ди упщIэхэр дигуащIэхэрщ 

Ди гъуэгуанэри ди кIыхьхэращ – ДищытыкIэр дигъэщIэгъуэнщ

 

Нэхъуеиншэныр дикIыхьлIыхьщ – ДилIэныгъэхэр дигъунэгъущ 

Ди былымхэр ди щIэинщи – Ди бынхэр ди зеинщэхэщ

 

Ди уэншэкури ди щIыщIагъращ – Дигъуэмылэр димащIэращ 

Дижэщхэри дикIыхьхэращ – Ди щIегъуэжхэри ди куэдхэрщ.

Мэулид