ХьэтIохъущокъуэ   Къазийрэ   Макаров  Тимофейрэ   я  зэхуакум щекIуэкIа   щIэныгъэ   зэдауэм    адыгэр   нэрылъагъуу   щытекIуащ.  Хъийми    имыкIыу,     жагъуэгъум    и    псалъэ    папцIэхэр    къипхъуатэурэ   хуэзэу   жэуап    езытыжыфа    ХьэтIохъущокъуэр   щIэныгъэ  дауэкIи   зэрыIэзэр   ар    щхьэхуимыту   зыхэхуа     зэпеуэм     къигъэлъэгъуащ.  Интеллигентым хэлъыпхъэ  Iэдэбыр  дэплъагъуу, абы Макаровым   и    псалъэ   пхъашэхэм  гъэхуарэ    гурыIуэгъуэу    жэуап    иритыфащ.    Акъылэгъу   ухуэмыхъункIэ   Iэмал   имыIэу,  ХьэтIохъущокъуэм  утыку кърилъхьащ  Къэбэрдейм   анэдэлъхубзэкIэ  тхыбзэм   зыщегъэужьын  хуейуэ къызэрилъытэри  къыщIилъытэри.

ХьэтIохъущокъуэ Къазий

Къуэдзокъуэ Лэкъумэн

Сыщалъхуа Хэкуу адэжь лъахэ!

Услъагъужыну пIэрэ зэ?

Куэд щIауэ си гум щызгъэфIахэр

СхуащIакIэщ нобэ дэкъузэн.

Дахагъэт, гъащIэт, лъагъуныгъэт

ИгъащIэм си псэм и нэрыгъыр.

 

Къуэдзокъуэ Лэкъумэн

Куэду зезгъэубгъунт си хъыбарым, ауэ си фIэщ хъукъым мы «зи щхьэфэ сиIэба»

Iуэхугъуэхэр къэкIуэну щIэблэм яфIэгъэщIэгъуэныну. Абы къыхэкIыу,

чэнджэщ   зыбжанэкIэ захуэзгъэзэнут щIалэгъуалэм: нэхъыжьхэм я жыIэ

фытет, «дыадыгэщ» жыфIэу фыкIийуэ фыдэмыту, сэбэп фызэрыхъуным  яужь

фит!

Сабийхэр адыгэбзэкIэ матхэ

ЛIыхъужь уэрэдхэр

Бгъэдыхьэфынурэ зылӏ къахэмыкӏыурэ къызэтреукӏэ,

Ар щымыхъужымэ къалэм топыжьри, уей, къырашыр.

Ягъэшынэнурэ гын фӏэкӏ имылъуэ, уей, зэ мауэ,

Щахуэмышынэмэ топым и шэрхъри, уей, щӏым хатӏэ.

Яузэдыжри щӏыгур дэпсалъэурэ, уей, ягъауэ,

Чэщанэ быдэри топышэ гуащӏэмэ, уей, долъалъэ.

Къелъэлъэхахэми Екъубуэ хахуэри, уей, дощахэ,

Екъуб и укӏыкӏэри и анэжь тхьэмыщкӏэми, уей, зэхехыр.

Къущхьэ Жамбот

Бемырзэ Зураб

Сэ узиIэкъым нобэ, си Хэкужь афэджанэ,

Уи пытхъахуэр щхьэм схьымэ, си гур пцIанэу къегъанэ.

СиуIэнущ зы къамэм, сиукIынущ зы псалъэм,

ГъащIэу сиIэм срокъу, схуримыкъур уи налъэщ,

Уи бзэ ныкъуэ яфыщIыр зыхущыщIэ макъ гуэрэщ,

Инжыджыпсыр IузыщIэу, кърихьэх хьэрэIуэрэщ.

Бемырзэ Зураб