Кэусэрий Мухьэмэд Захьид

Iуэху   бгъэдэхьэкIэкIэ    апхуэдизу    зэрызэщхьэщыкIым    хуэдэу, абыхэм    акъылышхуэкIэ  къахэщхьэхукIхэр   яхэтт:  захуагъэр  сэтей   щащIым    деж,  лъэныкъуитIым   я   зым    худамычыхыу,  «мащIэ   и    куэдакIэ»   мыбэлэрыгъхэу.    Апхуэдэ  щIэныгъэлIт,  шэч  хэмылъу, Iуммэтым   и  Iимамышхуэхэм  пцIы   щытралъхьэм    и    псалъэр    хуабжьу  зыгъэIуа,  муслъымэнхэм   лъапIэу   ялъытэ    Iуэху     еплъыкIэу   Алыхь    талэр   зыми    хуэмыгъэдэныр   къихъумэн    папщIэ,   пщIэнтIэпсрэ   шэкъэрэ    зыгъэжа    Кэусэрий    Мухьэммэд      Захьид.

Кэусэрий Мухьэмэд Захьид

Куэду зезгъэубгъунт си хъыбарым, ауэ си фIэщ хъукъым мы «зи щхьэфэ сиIэба»

Iуэхугъуэхэр къэкIуэну щIэблэм яфIэгъэщIэгъуэныну. Абы къыхэкIыу,

чэнджэщ   зыбжанэкIэ захуэзгъэзэнут щIалэгъуалэм: нэхъыжьхэм я жыIэ

фытет, «дыадыгэщ» жыфIэу фыкIийуэ фыдэмыту, сэбэп фызэрыхъуным  яужь

фит!

Сабийхэр адыгэбзэкIэ матхэ