Бестужев-Марлинский Александр

ЗэзыдзэкIар Къармэ Iэсиятщ

Къазбэчыщхьэ пшабэ набжьэ

ЗэщIеуфэ бгъащхъуэ дамэу –

Уэркъ шууейхэр бгым хуопIащIэ

Я лъэужьыр лъыпс-лъэданэу.

Лъагэр лъагэу, задэу задэр.

Бестужев-Марлинский Александр

Пшавелэ  Важэ

ЗэзыдзэкIар Къармэ Iэсиятщ

Адыгэ гъащIэм щыщ теплъэгъуэхэр

(пычыгъуэ)

Ирехьэхри пшапэм и напIащхьэр,

Жьыуэпс щIыIэр къуршхэмкIэ къыдокI,

Щыгъуэ теплъэу иджы къурш дыгъащхьэм

Джанэ фIыцIэу жэщыр зрешэкI.

Пшавелэ Важэ

Джэлалуддин Руми


Сэ сифIхэр сигучIэкъым икIий  си

 зэгъэзахуэчIэкъым фIыуэ зэрыслъагъур.

Дэнэ  щыпщIэн, гур къоувыIэ,

зэгъэзахуэм  Iэпохуж.

Сэ сифIхэр  СИПСЭМЧIЭЩ фIыуэ

 зэрыслъагъур.

Ар къэмувыIэ  ичIий  щымыгъупщэ…

Джэлалуддин Руми

Къэжэр Хьэмид

 Зы интервью гуэрым мыпхуэдэу щыжиIэгъащ тхакIуэ цIэрыIуэ Искандер Фазиль: «Си лъэпкъэгъу абхъазхэр щыпсалъэкIэ, абы жаIэр сэ фIы дыдэу къызгуроIуэ, сэри абыхэм зыгуэр яхыжызоIыхьыф; ауэ урысыбзэм нэхъ сыхуэшэрыуэщи, сытхэн щыхъум деж аращ къыхэсхыр». Къохъу апхуэди: и анэдэлъхубзэм и IэфIыр игъуэу къыIэрымыхьауэ, къыщалъхуа унагъуэм ар дахэ-дахэу щызэхимыхауэ. НтIэ, апхуэдэ цIыхур тхэн щыхъум: – «Е уи анэдэлъхубзэмкIэ тхэ е умытхэххэ!» – жепIэу пэбубудкIэ къикIынуIа?

Къэжэр Хьэмид

Мыхъц Кэрим

Хьэлъэу узгъэщатэр  сыт зэм-зэми  ухэскIыкIыу, -

щабэу  укъызоIусэри,  жоIэ, -  сыт  мыгъуэр  къоуз?»

Дауэ бжесIэну, си  IэфI! Куэд  щIауэ спкъырымыкIыу

Мы си  гъащIэр, зэрысщIэжрэ мыувыIэжу  къызоуз.

Мыхъц Кэрим

Юджел Джан

Зы  псэуэгъу  иIэн  хуейщ цIыхум

жыбгъэм  абы и  мэр къыпихыу,

уэщхым  абы  и  макъыр къыщIэIукIыу.

Пщыхьэщхьэ...  абы  сыIуплъэнус  жиIэу,

и  гур  пщIащхъуэм   хуэдэу  къыфIиIукIыу…

ЗэзыдзэкIар КIэрэф Албузщ

Юджел Джан