Ящыгъупщэжа    кърым    зекIуэ, е

  Къэнжал    Iуащхьэм    деж     къыщыхъуахэр   

1707  гъэм   кърым  тепщэу    Сэлим-Джэрий  и   къуэ нэхъыщIэхэм  яз  Къаплъэн-Джэрий  трагъэувэ.  Арат   зи    пщэ   дэзылъхьэжар  и  къуэшыр зыIэщIэкIуэда   цIыхуукIхэр  унэм  щIэзыгъэхьа,   Шэхьбаз     къыщхьэщымыжыфа    адыгэхэм    яхурикъужыну.

          Щхьэусыгъуэр  абы   и  закъуэтэкъым.  Къаплъэн-Джэрий   и  тетыгъуэм  адыгэхэр,  Бещтау  деж  щаIыгъ  щIыпIэхэм   иIэпхъукIхэри,  Балъкъ  псыхъуэм  ищхъэрэкIэ  щытIысахэт, «фи  щIыпIэхэм фитIысхьэж» яжезыIэ   хъаным   жиIэм   едэIуэн   ямыдэу.

Тхыдэмрэ хабзэмрэ: Къэнжал зауэ

Гугъуэт Заремэ

БжезмыIахэр пызогъаплъэ уэшхым,

Къемышхарэ, сызыгъэнэщхъейм.

Бжьыхьэ жэщу ар си пщIыхь къыхэшхэм,

Уэ сыноджэрт: " кхъыIэ къыдэплъей".

Гугъуэт Заремэ

Бемырзэ Зураб

Си гупэр псэухэмкIэ гъэзауэ
Нэмэзым жьыбгъэу срегъащIэ.
Къеплъыхыр зыщ, си лъэпкъыр - псорищ,
Адыгэу сэ сыкъамылъхуамэ,
Лъэпкъыбзэ мащIэ къэнэжамкIэ
Хэт си Хэкужьым епсэлъэнут,
Уи нитIым я данагъуэ гуащIэм
Зэреджэр дауэ къыбжаIэнут...

Бемырзэ Зураб