УЭЛШ ДЖОН

Зыми  игу  укъинэнукъым  уи  гупсысэхэм  я  фIыгъэкIэ. Алыхьым елъэIу  зыхэпщIэр  къэпIуэтэфын хуэдэу,  Iущыгъэрэ  къарурэ  къуитыну. Егъэлъагъу уи  ныбжьэгъухэм  ахэр уи дежкIэ зэрылъапIэр. Иджыпсту  ар жумыIэмэ, пщэдейрей   махуэр  нобэрейм  ещхьыркъабзэу   екIуэкIынущ. Зэи ар  умыщIэмэ,  зыми  мыхьэнэ   иIэххэкъым.  ТеIэбэ    уи   гуращэхэм. А дакъикъэр къэсащ!

Уэлш Джон

Юджел Джан

Зы  псэуэгъу  иIэн  хуейщ цIыхум

жыбгъэм  абы и  мэр къыпихыу,

уэщхым  абы  и  макъыр къыщIэIукIыу.

Пщыхьэщхьэ...  абы  сыIуплъэнус  жиIэу,

и  гур  пщIащхъуэм   хуэдэу  къыфIиIукIыу…

ЗэзыдзэкIар КIэрэф Албузщ

Юджел Джан

Къызыщывгъэхъут, тхылъеджэ лъапIэхэ, уафэм изу вагъуэхэр ису. УеплъыIуэмэ, дэтхэнэ вагъуэри тхьэIухудщ, дэтхэнэми хуэдэ щыIэкъым. АрщхьэкIэ апхуэдиз дахагъэм яхэтщ псом нэхърэ нэхъ нуру блэуэ зы. А вагъуэр адрейхэм къахощхьэхукI, псоми фIыуэ ялъагъу щIыпIэм зэрыщыIэм къыхэкIыу. А вагъуэмкIэ цIыхухэм гъуэгу захуэр къагъуэт икIи зэрымыщхьэрыуэнур ящIэ. Вагъуэ нурхэм хуэдэу, бегъымбархэмрэ Алыхьым и лIыкIуэхэмрэ цIыхухэм ирагъэлъагъурт я Зиусхьэным зэрыхуэкIуэну гъуэгу захуэр. Абыхэм я фIыгъэкIэ цIыхухэм сыт щыгъуи яIащ фIэщхъуныгъэ пэжымрэ захуагъэмрэ я щапхъэ. А цIыху телъыджэхэм ящыщу увыпIэ щхьэхуэ еубыд Бегъымбар икIи Алыхьым и ЛIыкIуэ Мухьэммэд, Тхьэм и нэфIыр къыщыхуэ. Адрей бегъымбархэм Алыхьым ар яхиIэтыкIащ, псоми къахэлыдыкI вагъуэм хуэдэу. Уегупсысыну ирикъунщ, и пщылI нэхъыфIхэм икIи фIыуэ илъагъухэм ящыщу Абы зы закъуэ хихащ, бегъымбарыгъэкIэ хуэупсэри абыкIэ КъурIэн ЛъапIэр къытхуригъэхащ. ИIэт, зэгъусэу зэдвгъэгъэцIыхуыт дунейхэм гущIэгъу къытхуищIу Алыхьым къытхуигъэкIуа а цIыху телъыджэр.

Кулиев Къайсын

ЖысIэнкъым батэр мы дунейм

Щызгъэшу схьауэ, ауэ

Есхакъым зэи цIыхум лей,

Дэсхьакъым и жьэгу гуауэ.

Кулиев Къайсын

СМИРНОВ  ВЛАДИМИР

           Ар   зэхэзыхыжа   адыгэпщхэр   зэчэнджэщыжри,    псалъэ  кърагъэхьащ: «Апхуэдиз   пщылI  бжыгъэ   етт  ди   хабзэу  щытами,   ипэ   зэманым   хъанхэр   илъэс   пщыкIутхум – илъэс  тIощIым  зэ   яхъуэжу  арат.   Иджы   илъэс   къэс   хъаныщIэ   трагъэувэу   къаублащ.  Дэнэ   дэ   абыхэм  еттын   апхуэдиз   сабий    къыздитхынур?  Псом   хуэмыдэу  иджы! Адыгэ  лъэпкъым и  нэхъыбэр муслъымэн  диным  и  жьауэ  махуэм   щIэувакIэщ. Зы  къуажи, зы хьэбли  къэмынэу  мэжджытышхуэхэмрэ  хьэблэ  мэжджытхэмрэ  дэтщ,  дин еджапIэхэр  щолажьэ,  нэмэз  уахътитхур  нэгъэсауэ  щащI,  ныбжьыщIэхэр щрагъаджэ.  Шэрихьэтым   къабыл   ищIрэ   муслъымэн   диным   тет   лъэпкъыр    джаур    ныкъуэкъуэххэм   яхуэбгъадэу,  гъэру  бубыду    уи   пащхьэ     къребгъэшэну?  Алыхьталэр   апхуэдэ   залымыгъэм  арэзы  техъуэну?  Тхьэм   щхьэкIэ,    къытхуэвгъэгъу,   ауэ     аращ    ди    Iуэхур   зыIутыр». 

Смирнов Владимир


Бемырзэ Зураб

Си япэ

псалъэ дапщэ

мы щIылъэм къытеса,

Зыгуэрым и гукъеуэу,

нэгъуэщIым и усыгъэу…

ЖысIэнум сынэмысурэ

Гупсысэр къызнэсащ:

Сэ си цIэр

куэдым жаIэ.

Уэ зым – богъажэр щыгъэу.

Бемырзэ Зураб