Шэддад и къуэ Антэрэ (хьэрып зекIуэлI усакIуэ)

 

***

Ди сэшхуэхэр щызырехьэхыу бийм я щхьэщыгум

Дэрмэ дыхуарзэу, дыджэрэзу щхьэл мывэхэм хуэдэу…

ЦIыхубз дахэ дапщэм ялI хэзгъэхуа мы сабэхэм, псэ яIумытыжу.

Избзэрэ  я  пщэ  лъынтхуэр  IупщIакIэ ущIахэм  ещхьу.

Зэ епхъуэгъуэ сщIыт ахэри, лъыу ящIэтыр къэунэщIт…

 

Дауэ уемупщIынрэт а шухэм  уэ  Жан гуащэ

Уащымыгъуазэмэ уэ си хъыбархэм

Сэращ тесыр сытым щыгъуи а хакIуэм

ПIащэу, лъэщу, и щIыфэр дыркъуэкIэ гъэщIэрэщIау…

 

ЗауэлIхэр абы тозэрыгуэ, увыIэгъуэ имыIэу

Ар езыр яхуэгъэзащ зэм бжьыкIэ (1) узэда бийхэм,

Зэм я шабзэр къэзышэщIа лIыхъужьхэм…

 

КъыбжаIэнщ зауэ зылъэгъуа псоми

А нэхъ пхъашэу зауэу щыIэр зырысэрар

Ауэ а нэхъ  жыжьэ дыдэ IукIри сэращ

Къуентхъыу къаIэрыхьахэр щызэхуаугуэшыжхэкIэ.

 _____________________

(1) Бжьырэ мэIу'рэ къызэфти сыпыджэнщ. Хъыбарыжь.

 

ЗэзыдзэкIар Гуащокъуэ Абдулщ