Зэфэзыхьысыжьхи зэхэзгъэуцуагъэр ХьэдэгъэлIэ Аскэр

Сэтэнай-къэгъагъ

(Хьэтыкъуай текст)

Сэтэнай-гуащэм къэгъэгъэ дахэ горэ Пшызэ Iушъо мэзблыгу горэм къотэу къыщилъэгъугъ. «Мыщ фэдиз зидэхэгъэ къэгъагъэр тиунэ пчъэIупэ IузгъэIыстэнышъ, зылъэгъурэм ыгъэшIагъоу Iорэт!» - ыIуи ядэжь къыхьыгъагъ, аIуагъ. Къыхьи чIым хигъэIыстагъ. Ыужырэ мафэм ащ еплъымэ – ытхьапэмэм загъэчэрэзыгъ – гъугъэ. Ар Сэтэнай-гуащэм лъэшэу шIоигъуаджэ  хъугъэ.

            Зэгорэм а къэгъэгъэ дэхэ дэдэм фэдэ къыхьи: «Ыпэрэр мыхъугъэми мыдырэр хъункIи хъун»,- ыIуи, ятIонэрэу етIани ыгъэIыстагъ. Ари гъугъэ.

            Ящэнэрэу къыхьи: «Ыпэрэрхэм афэмыдэу мыр иыгъункIи хъун,-ыIуи, пчъэIупэм IуигъэIыстагъ. Ащи ытхьапэхэм зыкъырагъэIыхыгъ.

      Сыд пае мэз блыгум зэраэпсаухэу къосымыгъэтыгъэх!» - кIэгъожьыгъэу ышъхьэ фиIожьыгъ. ОшIэ-дэмышIэу ошъуапщэхэр къытезэрэхьэхи, ощхышхо къещхыгъ. Нэужырэ мафэм еплъымэ: Сэтэнай-гуащэм икъэгъагъэ гъэшIэгъонэу зыкъыIэтыжьыгъ.

   ГушIуагъэ Сэтэнай-гуащэ. Ощхыпсым къэгъагъэм ыпсэ арэущтэу къыпигъэкIэжьыгъ.

          Арэущтэу апэрэу цIыфмэ псым шIуагъэу иIэр къашIагъ. «Псыр – псэм фэд» - нартмэ аIуагъ.