Фет Афанасий

Фет (Шеншин)  Афанасий  и  тхыгъэхэр

ЗэзыдзэкIар Уэрэзей Афликщ

***

Бзыгъэщ, уэмщ гъэмахуэ пшыхьыр,

Еплъыт, щхьэукъуащ  дзэл  щхьэкIэр,

КъуэхьэпIэм  пшэплъым зыщешыхьыр,

Уафэр къигъаблэу щхъуэкIэплъыкIэу.

 

Зэм  къежэхыу  джабэм, зэм  дэжейуэ,

Жьыбгъэм  мэзым  къыщежыхь мыжейуэ.

Зэхэпхрэ шыхэр  зэрыщыщыр?

Абыхэм жэщым къыщажыхьыр ущу.

 

Пщыхьэщхьэр губгъуэм

 

Пшэ гуартэхэр  пхосыкI  пшэплъ  дыхьэрэным,

Губгъуэр  хэлъщ  уэсэпс  щIэрыпсым и гущапIэм,

Дыгъэ шыгу тхъуэплъыр, къэмыIужу и уэзджынэр,

Щэхубзэу  ебэкъуащ  бгы  щхьэдэхыпIэм.

 

Щыплъагъукъым унэ  закъуи  Iэгъуэблагъэм,

Уэрэди  щыIукъым, мафIи  къыщымыблэ.

Нэм  къыхуэплъыхьыр  кIэ  зимыIэж  тафэщ,

Гуэдз  хьэсэм  и  толъкъунхэр  щызеуалэу.

 

Пшэ  къуацэм  егъэпщкIур  мазэщIэм  и  ныкъуэу

Махуэм  къепсыну бзийр зыхуримыкъур.

Мес,  лъэтауэ, мэву  хъындырдзэлыр,

Къашыргъэр   йос,  и  дамэр  земыуалэу.

Пшэплъ    щхьэтепхъуэм   щIобэукIыр  губгъуэр,

Зэм-зэми    хьэсэм   къыходжыкIыр  ныбгъуэр.

Зэхызох  мэкъупIэм  и уэзджынэу,

Зэригъэзур  и  макъыр  адэжынэм.

 

Пшапэ  зэхэуэм  набгъэ  уещIыр  мащIэу,

Нэхъ  щIыIэ  къэхъу  акъужьращ  зыхыбощIэ.

Къабзабзэщ  мазэр, къоплъыхыр уафэм вагъуэр,

Псыежэхыу  къолыдэх  Шыхулъагъуэр.

 

***

Зэхоуэ пшапэр, къуэхьэпIэ пшэплъым

Ирехыжыр и  сэлам  щIылъэм,

МыпIащIэу къокIуэтэхри хьэуа гъуэзыр,

ЩогъуэлъыкIыр и лъащIэм аузым.

 

Мэфагъуэ гу лъумытэу дыгъэ бзийхэр,

МэуфIынкIыжыпэри мэбзэххэр.

И тхъэгъуэщи жыгым и щхьэкIэм,

Нэхъуеиншэу дыгъэ бзийхэм захегъапскIэ.

 

ГуфIэгъуэ  щэху лъащIэншэу, гъунапкъэншэу

Жыгым и ныбжьыр мэхъури нэхъ кIыхь,

КъысфIощI пшапэ зэхэуэм жейм сыхишэу,

Сигъэлъагъуу телъыджащэу пщIыхь!

 

Хуэдэщ жыгыр дунеитI щыпсэу,

Языхэзми щыфIэIэфIу гъащIэр, -

ХэкIами быдэу щIым и къуэпсхэр,

И щхьэкIэр зыхуэпабгъэр уафэ лъащIэрщ.