Шэукъий Ахьмэд

ЗэзыдзэкIар Уэрэзей Афликщ

Нил

ГугъапIэ диIэщ, ди гуапэщ гум ехуэбэкI псыIагъэр

Жэнэт щIыналъэщ, и Iуфэр зэщIэгъэгъащ щхъуантIагъэу.

ЩIэращIэщ пщащэ щIыкIафIэу, зауэлI къудану зэкIужщ,

ДыгъэнэбзийхэрпсыщхьэфэмщоджэгурипсымхоткIухьыж.

 

Тенджыз губжьауэ гъатхэпэм къиунщи, уэру ехынщ

Гъэр икIыхун зыхуежэхыр, щIэлажьэр цIыхум я шхынщ.

Бжьэхуцыр къыдегъэбэкIыр, ди губгъуэм и удз щхьэмыжщ

ГуфIэгъуэм и къигъэхъуапIэу, гугъапIэр къезыгъэблыжщ.

 

ГуапагъкIэ цIыхум етэныр и ткIуэпсхэм я гъащIэ уазщ

ЩIыгулъым псэ хэлъхьэжыныр а псышхуэм хуиуха фарзщ.

Къулей-къулейсыз имыIэу гъавэр яхуегъэщхьэлъэ,

Iупхыжмэ, тесэ аргуэру, къыхыумыгъэкIыу пIалъэ!

 

Уеплъамэ, и пIэм имыкIыу къыпщыхъуми, и гъуэгу мыухщ.

Псы щIэншэм щыму, мыпIащIэу ди гъащIэр къытхурехьэх.

Ауэ зэм-зэм къэгубжьмэ, аслъэным и пщэц тэджауэ,

Псыпыхуу къызэрохьэжьэри, и нэпкъхэм къоуэ пэбжьауэу.

 

ГугъапIэ диIэщ, ди гуапэщ гум ехуэбэкI псыIагъэр.

Хуэкъамылыфэ и Iуфэр зэщIолыдыкI накъыгъэу.

Си фIэщ пхуэщIынкъым щыIэу езы жэнэтми, уеблэм

ДахагъкIэ, берычэтагъкIэ зы псы пэхъуну Нилым!

Къамэ къафэ

Пщэдей Амал уэлий хуашэнущ.

Зыкъифх шэрджэс бгыхэм!

Зи лIакъуэр лъагэм

ГуфIэгъуэр хуэфIэт,

Къамэ къафэм щIэвдзэ:

Пщэдей къуакIэм дэз хъунущ

Къалэм дэсри, пшахъуэщIым исри.

Хэтыр гуфIэгъуэм хэтщ,

Хэтри гуфIэгъуэм йоплъ.

ГуфIэгъуэшхуэр фIэт!

Къамэ къафэм щIэвдзэ!

Пщэдей щIэблэр бжьыфIэнущ,

Мысыр гуфIэгъуэр тепщэнущ.

КъыкъуэкIынущ дыгъэр, мазэр,

Чэщанэр абыхэмкIэ бжьыфIэнущ.

ГуфIэгъуэшхуэр фIэт!

Къамэ къафэм щIэвдзэ!

     

 Шэрджэс пщащэ

 

Узытеувэр къеIущащэу уи лъэм,

Уэрамым ущрикIуэкIэ упагэу,

Уи гъуэгур зэрылъэкIкIэ пхуигъэдахэу,

Пщэдджыжьым къыпхуеубгъур

и пшэкIэплъыр.

Къехъуэпсауэ уи пкъым хуэфI бостейм,

Къыптоджэгухь щIыкIафIэу дыгъэ бзийр.

 

Узытеувэр къеIущащэу уи лъэм,

Уэрамым ущрикIуэкIэ упагэу,

Хъуэпсэныгурэ зыкъыпхуагъэябгэу,

Хъыджэбз узыблэкIхэр къыпкIэлъоплъыр.

Iэгурыжщ уибг лантIэр, дзэ хужьыбзэм

КъыдошкIурыкIукIыр уи гуфIэкIэр,

Ар хыбокIутэжри дыгъэпсым,

Дыгъэ бзийм полыд налкъутналмэсу.

 

Нэ пIащитIыр, уи нэкIу дыхьэрэныр

Зэ нэхъ мыхъуми зылъэгъуам игъащIэм,

Къыптрихыжын лъэмыкIыу и нэр,

Къилъытэнущ ужэнэт нысащIэу.

Урагугъами гъуэбжэгъуэщ телъыджэу,

Щыбгъэуащ хьэщыкъ къэпщIауэ Iэджэ…

НэкIу дыхьэрэну пагэу зыщIэбгъафIэр

ЙогуэщIэкIыр жыхьэнмэ мафIэм.

  

Сыт жаIэн пщэдей?

 

Iыхьлы захуэсщIу хамэм,

Iыхьлыхэм сахуэхъуу бий,

Апхуэдэ емыкIу злэжьамэ,

Сыт схужаIэнур пщэдей?

 

Си лъэпкъым, адэшым, анэшым

СапэщIэувэм зэгуэр,

СхуащIынщи хьэрэм быдзышэр,

Ихузынщ закъуэныгъэм гур.

 

ЖаIэнщи злэжьу икIагъэ,

Си гъащIэр хъужынщ хьэдагъэ.