ЩIэнIуатэхэр

Адыгэбзэ  щIэнIуатэ  Черкесск щызэхэтащ

Дыгъэгъазэм и I8-20 махуэхэм Черкесск къалэм щекIуэкIащ егъэджэныгъэм и пщалъэр зыубзыху къэрал стандартыр гъэзэщIа щыхъу иджырей зэманым лъэпкъыбзэ куэдым ядэщыIэ адыгэбзэм иIэ щытыкIэмрэ зэрызиужьыфыну Iэмалхэмрэ теухуа конференцэ. Ар къызэрагъэпэщат Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и Адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я хасэмрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ тхыгъэтедзэнымкIэ КъШР-м и министерствэмрэ.

ЩIэнIуатэм и лэжьыгъэм хэтыну, кIэлъыплъыну кърихьэлIат КъБР-м, АР-м, КъШР-м щыщу бзэм елэжь щIэныгъэрылажьэхэр, егъэджакIуэхэр, методистхэр, аспирантхэр.  Пленарнэ зэIущIэм къыщыпсэлъахэщ Лъэпкъ IуэхухэмкIэ, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ тхыгъэтедзэнымкIэ КъШР-м и министр Кратов Евгений, Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ къэхутакIуэ институтым и лэжьакIуэхэу  щIэныгъэлI БакIуу Хъанджэрийрэ Хъуажь Фахърирэ, Адыгей Республикэм щIэныгъэ къэхутакIуэ институтым и лэжьакIуэ Агъыржэнокъуэ Симхъан сымэ.

Конференцэм и лэжьыгъэр нэхъыбэу зэрекIуэкIар адыгэбзэщ. Абы къыщаIэта Iуэхугъуэхэр щызэпкърахащ секцэу 6-м. ЩIэнIуатэм и къызэгъэпэщакIуэхэм яубзыхуа унэтIыныгъэхэм ящыщт: лъэпкъыбзэ куэдым ядыщыIэ анэдэлъхубзэр хъумэным икIи зегъэужьыным и хэкIыпIэхэр; анэдэлъхубзэмрэ егъэджэныгъэм и пщалъэр зыубзыху къэрал стандартымрэ; бзэр курыт, еджапIэ нэхъыщхьэхэм зэрыщаджым хабзэ яхуэхъуа Iэмалхэмрэ щIэуэ къэунэхуа бгъэдэхьэкIэхэмрэ; иджырей  технологиещIэхэр еджапIэхэм къызэрыщагъэсэбэпыр; адыгэ литературэбзэхэмрэ  адыгэ тхыбзитIым я зы тхыпкъылъэмрэ; IуэрыIуатэр, бзэр, лъэпкъ хабзэр егъэджыныр егъэфIэкIуэныр; нэхъыщхьэ, курыт, пэщIэдзэ еджапIэхэм анэдэлъхубзэр щегъэджыным и методологиер, щIэнхабзэмкIэ къэрал IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэныр; хэхэс адыгэхэм анэдэлъхубзэр яджынымкIэ Iуэхур зытетыр, нэгъуэщIхэри.

КъБР-м икIыу Черкесск зэхуэсым и лэжьыгъэм жыджэру хэтахэм ящыщщ КъБР-м ЩIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Бекъан Масирэт, КъБКъУ-м и еджэныгъэ-методикэ Управленэм и лэжьакIуэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и Тхьэмадэм и къуэдзэ, конференцэм и къызэгъэпэщакIуэм и къуэдзэ Щоджэн Iэминат, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм адыгэбзэкIэ къыдэзыгъэкI къудамэм и редактор Мэлей ФатIимэ, КъБКъУ-м и аспирантурэм и еджакIуэхэу Ардав Залинэ, Еутых Аднан, нэгъуэщIхэри.

ЗэIущIэм жыджэру хэлэжьыхьащ илъэс куэд хъуауэ егъэджэныгъэ IэнатIэм пэрыт егъэджакIуэ Iэзэхэр, ахэр я лэжьэкIэмкIэ, къагъэсэбэп IэмалхэмкIэ ядэгуэшащ къызэхуэсахэм.

Конференцэм и къызэгъэпэщакIуэ, Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и Адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я хасэм и Тхьэмадэ Уэхъутэ Александр  зэIущIэм кърихьэлIахэм фIыщIэ яхуищIащ, анэдэлъхубзэр хъумэнымрэ абы зегъэужьынымрэ гууз-лыуз зиIэ дэтхэнэми хузэфIэкI къэмынэу а IэнатIэ мытыншым ехъулIэныгъэхэр яIэу пэрытыну ехъуэхъуащ.

Дунейпсо щIэныгъэ конференцэм хэтахэм абы щытепсэлъыхьа Iуэхугъуэхэм къыхагъэщахэмрэ къалэн зыщащIыжахэмрэ къыщыгъэлъэгъуа резолюцэ къащтащ. Мыгувэу къыдэкIынущ щIэнIуатэм хэтахэм я къэпсэлъэныгъэхэр щызэхуэхьэса тхылъ.

Къэрэнашэ  Мадинэ