Ахматовэ Аннэ

Ахматова Аннэ

***

ТIощIрэ  езанэщ. Жэщщ.  Блыщхьэщ.

Щыхьэр  нэзхэм  кIыфIыгъэр  щхьэщытщ.

Зэхилъхьакъэ  Iуэхуншэ  гуэрым

Лъагъуныгъэ тету дунейм.

 

Щхьэхынагъэм  е  зэшым къыхэкIми

Я  фIэщ  хъуащи апхуэдэу мэпсэу:

Зэхуозэш,  зэпыкIын  мэшынэ.

Яус  лъагъуныгъэ уэрэд.

 

Арщхьэ  иныкъуэхэм щэхур къаумысри

Щымагъэр я гущхьэм телъу мэпсэу.

Ар  къэсхутащи сэ зэрымыщIэу

Алъандэм  сыхуэдэу  сымаджэм сопсэу.

 

ЗэзыдзэкIар Кърымщокъал Маринэщ

 

***

Щыскъузащ IэлъэщI щIагъым си IитIыр

- КъыпщыщIар сыт, щхьэ уи фэр пыкIа

Ар гукъеуэу сиIам чэф ириту

НэгъуэщI гуэр езгъэфащи аращ.

Схуигъэхунукъым си гум игъащIэм

Гуауэ уи нэм абдеж щIэслъэгъуар…

Зыбгъэзэжри сабий зекIуагъащIэу

ПщIантIэм уэ удэкIыжу слъэгъуащ.

СыщIэпхъуащ сыпкIэлъыжэу: «ГушыIэщ

Ахэр псори, бжесIакъым зы пэж!»

УкъэгуфIэщ ерагъкIи зыпшыIэу

КъызжепIащ: «ЩIыбыр щIыIэщ – гъэзэж!»

 

***

СащIыгъукъым сэ, къагъанэу я щIыр,

ЗызыщIыжахэм хьэжрэт,

СедэIууи я щытхъупс фэрыщIым

Ястынкъым ахэм си уэрэд.

А цIыхухэм ену кIыфIщ я гъуэгур

Бий дащIыжами, сфIэпсэкIуэдщ:

IэфIыншэщ щомышх щIакхъуэр Хэкум

Хуитщ иремащIэ, ирекуэд.

Мыбдеж дэ мафIэм дыздыхэтым

ЗэхудиIакъым зэи щысхь,

Хэку хуитыныгъэм щхьэкIэ хэти

ИщIащ щIалэгъуэр щхьэузыхь.

Ди нобэр, дощIэр дэ, мытыншми

КупщIафIэ хъунущ ди пщэдейр.

Дэр хуэдэ пагэ е нэпсыншэ

Къыщыбгъуэтынукъым дунейм. 

 

***

Пщыхьэщхьэ нэхур гъуэжьщ, шэщIащ

ГумащIэщ гъатхэ нэфIэгуфIэр

Уэ илъэс куэдкIэ зыпIэжьащ

ИтIани  уэ  сыныпхуогуфIэр.

Уи нитI гуфIэжхэр къызэгъэплъ

КъызбгъэдэтIысхьи нэхъ гъунэгъуу

Мы тетрадь щхъуантIэр щтэи  еплъ –

Си гухэлъ усэм и  цIынэгъуэщ.

Уэрыншэу гъащIэ къэзгъэщIам

СыхуэгуфIакъым дыгъэм щызу.

Схуэгъэгъу уэра зэрысфIэщIар

Къысхуэза гуэрхэр ущызмыщIэм.

 

***

Къызэджэт макъ сэ, сигу фIы ищIу,

КъызжиIэт: «КъакIуэ уэ си дей,

Къэгъанэ гуэныхьыбэ уи щIыр,

Уэ къыпхуэщIыIэ Урысейр.

Сэ уи Iэм лъыр фIэстхьэщIыкIынущ

УсщIынущ напэм ухуэдэгу

Сэ нэгъуэщIыцIэ фIэсщыжынущ

ГухэщIрэ фэбжьу илъым уигу».

АрщхьэкIэ си Iэхэр тхьэкIумэм

Сэ сымыпIащIэу дызохьей,

А псалъэ лейхэм псэмрэ гумрэ

Ирамыхьэным щхьэкIэ фIей.


ЗэзыдзэкIар Бемырзэ Мухьэдинщ