Рембо Артур

ЦIэ зыпIытI хъыджэбзхэр

 

ГуIэ цIыплъым къызэрегъалъэ сабийм и натIэр

Дунейр и тIэу пкIэгъуэрэ, пщIыхьхэр и псэукIэ къудеуэ

И уэншэкум бгъэдохьэ и шыпхъушхуэ щIэращIэхэр

Я Iэпэхэр псыгъуэ зэкIужу, я Iэбжьанэхэр дыжьыну.

 

IуагъэтIысхьэ я дэлъху цIыкIур пщэдджыжь щхьэгъубжэIум,

Бгъуэшхуэу, зэIухау, уафэ бзыгъэм гъагъэхэр абдеж щитхьэщIу,

ИтIанэ сабийм уэсэпскIэ зэщIэбырыба и щхьэцым

ЩызрагъакIуэ Iэпэ псыгъуэ, шынагъуэ, къелыгъуейхэр.

 

ЩIодэIу сабийр и уэрэд, а бэуэкIэ щтэIэщтаблэхэм

Уэсэпсхэмрэ асухэмрэ я гъусэурэ къадэгъагъэу,

Зэпыурей щIэфие макъхэмрэ а ебэуныгухэмрэ,

Уеблэм, я Iупс зэIэпыхым жьэхэмрэ Iупэхэмрэ.

 

Зэхех нэбжьыц фIыцIэ упIэрапIэхэр – зэрыщэхубзэм къыхэкIкIэ –

А нэбжьыц мэ гуакIуэхэр, итIанэ а я Iэ IэфI къыпкIэрыпщIэхэр.

«ЦIыч», «цIыч» жиIэу щызокIуэ зэпыт зыфIамыгъэщIыурэ

А Iэбжьанэ щIагъуэхэм я зэхуакум, цIэжь цIыкIу гущэм я псэр щат

 

Аурэ къыщыдовей Iэгубжьэм зы хуэмыхугъэ санэпс,

ПщIыхьэпIэхэр къипщIыхьу, хэIуэщхъукIыу зы пшынэ макъ.

Сабийм и гущIэм къыщещтэ, Iэпэ пэщащэр хэщIыжыным дищтэуэ,

Зэу къыдеуэу, ткIуу, кIуэду, ункIыфIыжу   гъуэгыныгу гуэр.

 ЗэзыдзэкIар Гуащокъуэ Абдулщ