ЗэзыдзэкIар Уэрэзей Афликщ

***

Ди нэм илъагъу псори нэкъыфIэщIщ,

Куууэ щIэгъэпщкIуащ дунейм и щэхур.

Нахуэу плъагъур умыщIу уи фIэщ,

Къэлъагъуф умылъагъум и нэхур.

 

 

 

***

Тхьэм ди натIэм къритхар зэгуэрым

ЗэтхъуэкIыну ди къарум дэмыхуэ.

Тхузэгъэзахуэм, зридгъэкъуфынущ дэ ар зыгуэру,

Зыри нэгъуэщIхэм  къатедмыхыу, къеIыдмыхыу щIыхуэу.

***

Уи Iэгум ибгъэпщкIуэж гуфIэгъуэ махуэм

Къищэхуфкъым къэкIуэнум и щэхур.

ПцIым лъакъуэ щIэткъым, ар къыщIэщыжынущ.

ГъащIэр мыкIэншэ, ари иухынущ.

 

***

ЩIэныгъэм иIэкъым гъунапкъэ, купщIэ,

Уи нитIыр сэ нэхъ куууэ зыхызощIэ,

Уи плъэкIэм срегъэплъ нэгъуэщIу гъащIэм.

ГъащIэ Тхылъыр иухынущ сигу хигъэщIыу.

 

***

ЛIы Iущым къыщызжиIащ пщIыхьэпIэм:

«ПщIыхьым щынахуапIэкъым гуфIэгъуэр,

Сыт-тIэ,- жеIэр,- жейм ущIыдихьэхыр,

ЖейкIэ урикъунущ мащэм урахьэхым».

***

ТхьэмыщкIэщ цIыхур, пщылIу ехь и гъащIэр,

ЕщIэжыр езы цIыхуми зэрылIыщIэр,

ЩолIыщIэ, уеблэм,  лъагъуныгъэм дежи.

Апхуэдэ лIыщIэ псом сэ сращхьэжи.

 

***

ПщIэншэрыпсэууэ куэдрэ упсэуну,

Уигу зызымыгъэнщIым ухуэлIыщIэну?

ЩыIэгъауэ пщIэрэ зыхузэфIэкIа

ИгъэнщIыфыну зэгуэрым игу щыкIар?

 

***

БлэлъэтакIэщ махуэр акъужь псынщIэу,

Аргуэру махуэ хигъэщIащ ди гъащIэм.

СыщIэфыгъужкъым сытетыхукIэ щIым

Си махуэ кIуам е къысхуимыгъэщIам.

***

ДыкъыздикIыр дэ дэнэ?  Сыт  гъуэгуанэ тщIэлъыр?

Сыт дыщIэпсэур дэ? КъитIэскъым акъыл пщалъэм.

Псэ къабзэ дапщэ дыгъэ пшэкIэплъым щIыгъуу

Исыжыр сахуэу? Дэнэ щыIэ я Iугъуэр?

 

***

Укъыщамылъхум зыми ущымыщIэт,

Укъалъхури, щыщIэ защIэу зэхалъхьащ уи гъащIэр.

Уи Iэпкълъэпкъ зызымыгъэнщIыжым и бжьыр

Уи плIэм дэдзи, ухъужынщ щхьэхуити къулеижьи.

***

Уи цIэр жыжьэ Iумэ, къофыгъуэнущ цIыхур,

Уунэрысмэ – къыпхуащIыфынущ шэчыр,

НэхъыфIкъэ зыми  уэ и Iуэху лъэпкъ зумыхуэу,

Уи пIэ уисыжмэ, уэрами мелыIычыр?

 

***

Гупсысэ кIэншэм сэ сищIащи гъэр,

Симыгъэбауэу, зэщIекъузэ бгъэр.

Щхьэ сыкъэкIуа сэ  мы дуней гугъусыгъум,

ЩикIунукIэ  гъуэгур, сыщIымыгъуми?

 

***

ФщIы фи фIэщ, ажалым сэ сыщымышынэ,

Си гъащIэ тIэкIур сэ сохьыр сыпшынэу.

Зэгуэрым хьэхуу къызата мы си псэр

Сэ сIахыжынущ  пIалъэр къызэрысу.

 

***

КIэщIу пхуэсIуэтэнщ си гухэлъ щэхур,

Псэр зыгъэнэщхъейр, схуэзыгъэнэхур,

Лъагъуныгъэр щIым здесхьэхынущ,

ЩIым ар сщIыгъуу сыкъыщIэкIыжынущ.

 

***

УсщIымыгъумэ, гуауэм сещI щхьэжагъуэ,

Дэнэ укIуами, нызохур уи лъагъуэр.

УщежьэжкIэ, уэ гу куэд уогъэхыщIэ,

Къэбгъэзэжмэ, псори мэхъу уи лIыщIэ.

***

Уэгум ит дыгъэр хуэгъэункIыфIынукъым пшэм,

Си гум гуауэм хузэIуихкъым зэи бжэр.

Сыт мурад  мыIупщIхэм дащIыхуэпIащIэр?

Хуиту едвгъэхьэкI ди гъащIэ мащIэр.