Къармэ Асият

Лъэпкъ лIыхъужь

 

ШыщхьэуIу уэсэпсу зэщIэпщIыпщIэр

Псыгуэнсу сыныжьхэм щедэхащIэм,

Лъэпкъ лIыхъужь и бынжэ щыпаупщIыр

Хы абрагъуэм щыIэ хытIыгу пхащIэм…

 

Бгъэгу хъурейуэ а щIалэ къуданым

Ехь Олимп жыхафэм и утыку;

Тхьэм хуелъэIуу абы пэплъэ анэм,

Лъхугъэм зэпигъэзу мэуз игу.

 

Гурэ гукIэ зэдагъэфI а лъагъуэм

Хамэхэр ироплъэ заущэхуауэ…

Пкъырэ псэкIэ япсыхьа а лъхугъэм

Благъэхэр ирокIуэ зашэщIауэ:

 

Уоу, адыгэ къуэпсу куцI уахътыншэ!

ЩыIэу пIэрэ укъыщикIуэта?!

Уоу, лIы шыIэныгъэу гъунапкъэншэ,

Уи цIэр тхыдэм зэи щымыкIуэда!

 

Гъадэ тхъугъэр къату зэлъокIуэтри,

Мес, Олимп утыкур къеуфыхь;

Гъуэз гуэрэным ныбжьыр къыхокIуэтри,

ЩIалэм зыкъыхуещI къэрэгъул бжыхь:

 

«Сызэхэпхрэ, си къуэ? Сызэхэпхмэ,

Ар сэращ – Ридадэщ… Узолъагъу!

НымыжыIысарти лъэпкъ таурыхъым –

ЩызиIат дунейм Мстислав-жагъуэгъу…

 

Лъыр къыпщIэткIуми, кIуатэ, си жылапхъэ,

Къыщегъауэ Рио адыгэгу!

Си Iулыдж пщхьэщытщ адыгэлI щапхъэу –

ЩIы хъурейм щегъэщI адыгэ джэгу!»

 

…ЩIалэм аслъэныхъуу зеукъуэдийри –

Хьилэшы IэштIымым йобгъэрыкIуэ,

Дуней шэрхъыр – къоуIэбжь – мэдийри,

Тхыдэ щIэншэм хохьэ адыгэкъуэ…

 

Олимп  щыгу

Мудрэн Беслъэн хузотх

ЛIы лъапцIэр техьащ алэрыбгъуми…

Къаплъэнщ! Зэ илъыгъуэу зешэщI –

И кIэпкъ щхьэдедзых пэщIэщIэгъури,

Зегъазэ…. ХуоплъэкI… БауэкIэщIщ.

 

Мыбауэу  жэщIащи, и адэм

Хьэуар  хуримыкъуу мэгыз:

Къуэ лъапцIэр  докIуей Олимп уардэм –

IэштIымымкIэ псантхуэр екъуз!

 

Къалащхьэр жеиншэу мэдаIуэ.

Хуэплъырщ  здыщалъхуа Къэбэрдейр.

Къэралыр  гузавэу мэпыIэ…

А  дыщэзэрылэр  хэт зейр?!

 

…Псыпыхур гуфIэжу мэжабзэ,

Бахъсэн  гурыгужу йохуэх.

Мы лъахэм  и  адэ щохъуапсэ,

Мы лъапсэм и  анэ щагъэфI!

 

Мэхъуахъуэ  тхьэмадэ  жьакIуэхур.

Лъэпкъэгъум Iэпоху  гуфIэ  нэпс.

ЩIыкIафIэу нысащIэ Iэщхьэхур

Макъамэм  къыу лантIэу къыхопс.

 

…ЛIы  уардэ ихьащ Олимп щыгум!

И лъапэм щоджэгу щIы Iыхьих.

ФыIуплъэт а лIым! Адыгэкъуэм

И щэныр нэ бзийхэм къащIех…

 

Мылылъэр нэджащIэу зэщIехри,

ЛIэщIыгъуэ тхьэгъушыр  къопсалъэ:

«Алыхьым и нэфIыр зытехуэу,

А дыщэзэрылэр – си щIалэщ!»