Фирхьэунымрэ Хоралымрэ

            ЗэзыдзэкIар     Къашыргъэ Иннэщ

 

        Парк тетIысхьэпIэм Сопи зимыгъэхъейуэ телът.

ЩIымахуэр къэблэгъати, абы щхьэегъэзыпIэ гуэр

къигъуэтын хуейт. Сопи куэдми щIэхъуэпстэкъым.

Зыхуейр щIымахуэ мазищыр хьэпсым щигъэкIуэну

аркъудейт. Сопи фIыуэ ищIэрт шхын тIэкIурэ

гъуэлъыпIэрэ абы зэрыщигъуэтынур, щIымахуэ

щIыIэми щыхъума зэрыхъунур.

             ИлъэсиплI хъуат апхуэдэу зэрищIрэ –

хьэпсыр и унэт. Иджыри арат, къуаншагъэ гуэр ищIэу итIысхьэну. Арати,

щIидзащ и мурадыр гъэзэщIэн. Абы хэкIыпIэ зыбжанэ иIэт. Нэхъ тынш дыдэ

хэкIыпIэр шхапIэ лъапIэм уи ныбэ из хъуху ущышхэу, ахъшэ уэстынукъым

жыпIэу укъыщIэкIыжыну арат. ИтIанэ полицейм занщIэу уиубыдынурэ,

хьэпсым урадзэнут.

             Сопи къэтэджащ, паркым къикIри Бродвеймрэ Етхуанэ авеньюмрэ

щызэхэхьэм гъуэгур щызэпиупщIащ. Ар къыщыувыIащ шхапIэм и

щхьэгъубжэ нэхум деж. Сопи зиупсат, абы и бэлътомрэ пщэдэлъымрэ

тэмэмт. Ауэ и вакъэмрэ и гъуэншэджымрэ лэжьат. Абыхэм гу лъамытэу

шхапIэм зыщIигъахуэрэ зэ Iэнэм тIысамэ, и мурадыр къехъулIауэ ибжынут.

Лъатэмэ – щIагъэхьэнутэкъым, Iэнэм зэ пэрытIысхьамэ, Iэнэзехьэм

илъагъумкIэ гурыщхъуэ лъэпкъ ищIынутэкъым. Бабыщ гъэжьа, шагъыр

птулъкIитI, кофе стакан, тутыни и гъусэу ирикъунут ар хьэпсым ирикIуэну.

             Сопи шхапIэм зэрыщIыхьэу, Iэнэзехьэр абы и гъуэншэдж лэжьамрэ

вакъэжьымрэ къеплъащ. ИтIанэ. Iэ лъэщитIым къаубыдри, уэрам лъэс

зекIуапIэм къытрадзэжащ. Ар егупсысын хуейт хьэпсым зэрыкIуэн нэгъуэщI

амалым. Еханэ авеню къэгъэшыпIэм абы къыщилъэгъуащ щхьэгъубжэ нэху.

Сопи мывэ къищтэри щхьэгъубжэри абы тет стаканри зэхикъутащ. ЦIыхухэр

унэ плIанэпэм къыкъуэплъащ, полицейри яхэту. Сопи зимыгъэхъейуэ щытт,

и IитIыр и жыпым илъу. Абы гуфIэн щIидзат, полицейм и бэлъто щIыхур

къыщилъэгъуам.

- Дэнэ кIуэжа а зэранщIакIуэр?! – кIиящ полицейр, къэсри.

- Сэращ ар! – жиIащ Сопи гуфIэу.

             Полицейм къыгурыIуакъым Сопи жыхуиIэр. Щхьэгъубжэхэр зыкъутэ

цIыхухэр полицейм епсалъэ хабзэтэкъым. Ахэр гужьеяуэ щIопхъуэж.

Полицейм машинэр къигъэувыIэу иридзэну гуэр къыщилъагъум, и

башыжьыр иIыгъыу абыкIэ щIэIащ, мыдрейр къигъанэри. Арати, аргуэру

къехъулIакъым Сопи и мурадыр. Уэрамым къыпэщытт шхапIэ пуд цIыкIу.

Сопи абы щIыхьэри бифштексрэ мыIэрысэ дэлэнрэ ишхащ.

- Иджы къеджэ полицейм. Сэ мыбы и уасэр уэстынукъым, ахъшэ сиIэкъым,-

жиIащ Сопи. – иIэ, сызумыгъажьэ.

- Уэ щхьэкIэ полицейр къезджэнукъым! – жиIащ Iэнэзехьэм икIи и

пщампIэмкIэ къиубыдри шхапIэм къыщIидзыжащ. Сопи къэтэджри и

щыгъыным телъ сабэр триутхыпщIыкIыжащ. Ар нэщхъей къэхъуат.

             ИкIэм икIэжым, зыщыгугъыжыр хабзэм нэгъуэщI зыгуэркIэ ебакъуэу

яубыдынырт. Ину фийуэ щIидзащ. Щымыхъужым, къафэрт, Iэмал хуекIуауэ,

кIийрт, делэм хуэдэу. Полицей гъунэгъуу щытым и щIыбыр Сопи хуигъазэри

блэкI гуэрым жриIащ:

- Мыр университетым щеджэ щIалэхэм щыщщ. Абыхэм ягъэлъапIэ я

махуэшхуэр. Ахэр зэрогъэкIий, ауэ абыхэм Iей лъэпкъ ящIэкъым.

             Сопи и гур ехуэхащ. Абы и бэлъто пIащIэр ипхэщ жьымрэ щIыIэмрэ

щхьэкIи, адэкIэ кIуащ. Ар нэсащ машинэр щымащIэ икIи цIыху зыбжанэ

фIэкIаи зытемыт уэрамым. Гъуэгу зэхэкIыпIэм ар зэуэ къыщызэтеувыIащ. Абы

къилъэгъуащ  члисэжь гуэр и гупэм къиту. Зы щхьэгъубжьэм нэху щабэ

къыщыблэрт, икIи абы зэхихт уэрэд дахэ къеуэу. А уэрэдым ар нэхъ

гъунэгъуу игъэкIуэтащ. Уафэм мазэр ист, дахащэу икIи щIыIэу. Уэрэдым Сопи

и нэгу къыщIигъэхьэжащ гъащIэ дахэр  - и анэмрэ розэхэмрэ, мурадхэмрэ

ныбжьэгъухэмрэ, гупсысэ къабзэхэмрэ джанэ къабзэхэмрэ.

             Уэрэд макъым абы и псэм революцэ щищIащ. ДяпэкIи зэман щыIэт.

Ар иджыри щIалэт, къыхэпщыжыфынут щIэзылъафэ шэдым, дуней дахэми

къытехьэжыфынут…

             Сопи зэхищIащ и дамэм Iэ къытелъу. Абы зыкъигъазэри, полицейм и нэкIум иплъащ.

 - Сыт мыбдежым щыпщIэр? – къеупщIащ ар.

- Зыри,-жиIащ Сопи.

- НтIэ, накIуэ,-жиIащ полицейм…

- МазищкIэ хьэпсым уисынущ,-жиIащ Сопи и судыр зыщIам.