Слъэгъуащ сэ Азием и губгъуэ

ЗэзыдзэкIар Бемырзэ Зурабщ

***

Слъэгъуащ  сэ  Азием  и  губгъуэ  унэщIауэ,

Кавказым  и  куэщI  жыжьэ ялыгъуауэ

Шы хъупIэу къэнэжар.

Гум цIыкIум и гуфIакIэ щIигъэпщкIуауэ,

Пшэ есхэм я жьауэкIэм щIэгъуэлъхьауэ

Псыжьыпс и куэщI ущIар!

Хэгъуэгу гууз! Уи псэ дзакъэн гурыщхъуэм

Егъащтэри, иреудэкIыр псыщхъуэр

Нэпкъыжь удэрэщхъуам.

Ишхами зауэм, гугъэр я псэ хущхъуэу,

Щауей нэщхъейхэм псыхъуэм къыщалъыхъуэ

Гухэлъ къадэмыхъуар.

Тхъэжыгъуэр гуIэ узкIэ яхъуэжауэ,

Зэхэуэхэм лIыжь кхъахэ хэхъухьауэ

Кипридэ и гъэр бын!

Фи жьыгъэр фыхэплъызэурэ вгъэжейуэ,

Псэ жэп къепэсэуам фригъейшейуэ –

Фэ дауэ сигу фихун…