Басё Мацуо

***

Неуэ, си пыIэжь,

Йосино щозгъэлъагъунщ

Балийхэр  гъагъэу.

***

Уафэ  губгъуэм  щыбэщ

жэнэт бзум и Iурыбжэр...

щIым хуеплъэкIыххэкъым

 

***

ГуащIащэщ  бжьыхьэ жьы фийр

Губгъуэм  фыщыжеи

Феплъ жысIэм

***

ИIэ, иIэ  зэ

къэуши  дызэдегъажьэ,

хьэндырабгъуэ цIыкIу

 

***

ЩIымахуэ дыгъэ...

Мылым зэфIегъапчIэ

Cи ныбжь шуур

 

***

Гуэл  щым

Хьэндыркъуакъуэр  хопчIэ. 

"ХумпIэ", - псы макъ   

    

***

Солъагъу, мес

Тхьэшхуэм и Iуплъэ нэхур

удз гъэгъа теплъэу

 

***

Дзэлхэр мэбырыб…

Сызибрамбыхухэр 

щIым здихьай ди Анэ

 

***

ЩIымахуэпэ уэшх…

«КъэкIухьлъакъуэ» - ара хъунщ

къысфIащыжынур.

 

***

Си пщыIэ  лъахъшэм

и гуэныхь сыхуейкъым – цIыкIущ

аргъуейуэ щIэсыр.