Батэрэз

Батэрэзу нарт шу хахуэм

И адэм  и  шы-фащэхэмкIэ зеузэд

Хъыжьейуэ  КъэрапцIэми  ар мэшэс.

Къыр щхьэцIыдзэ  памцIэхэм  щегъэджэгу

Уэгум  хегъэсыхьри  ар  къохыж

Жыгыжь  илъэсищэхэр  бгъэгукIэ  ехь

Батэрэз  и  КъэрапцIэр  игу ирохь.

Мис Хьэрэмэ Iуащхьэм ар ныдокI

КуэпкъкIэ  и  КъэрапцIэр ныщехул

Индыл а махуэм хуеунэтI

Индыл Iуфэ щхъуантIэм ар ныIуохьэ

Индыл  псыхэгъыхьэ  абы  нещI

КъыхокIыжри  Индыл Iуфэ  шыр  щелъахъэ

Езым  Iэдэгъуэмылъэ   зрегъэщI.

                                   Батэрэзрэ Марыкъуэрэ