Бдзэжьейхэр

Алабгъуэ – бдзэжьей, – лещ.

Алэр – бдзэжьей, – карп.

АлэргуакIуэ – бдзэжьей – карась.

Алэрыбгъу – бдзэжьей – плотва.

Алыкъ–бдзэжьей–падус.

Алэху–бдзэжьей–белый амур.

Аргъей - бдзэжъей - лосось

Бдзант1э - бдзэжъей ин пэ пащ1э - осётр

БдзакIуэ – бдзэжьей – чернопуз.

БдзакIуэнэф – бдзэжьей – бычок.

БдзакIуэшыр – бдзэжьей – пузанок

Бдзафэ – алэр лъэпкъым щыщ бдзэжьей – рыба семейства карпов.

БдзафIэ – бдзэжьей лъэпкъыфIэ – красная рыба.

Бдзэ – бдзэжьей лъапIэхэм ящыщ – севрюга.

Бдзэгей – бджэжьей къуэлэныфэ – рыба пеструшка.

Бдзэжьей пщэкъ – кета.

Бдзэжьеидзэ – бдзэжьей хъушэ – косяк рыб.

Бдзэжьеиху – бдзэжьей – белорыбица.

БдзэIэнэ – бдзэжьей – скат.

БдзэIузэв – лещ.

Блэбдзэжьей – кIэмажьэ сытхэр зи мащIэ, блэ сурэт зиIэ бдзэжьей – угорь

Къуэлэн – зи фэм плъыжь цIыкIу хэс бдзэжьей – форель

Лэнды – бдзэжьей – рыба-игла.

ПкъыхькIыхь – бдзэжьей – налим, рыба из семейства тресковых

Пхъашэ – бдзэжьей – рыба, чернопузик

 

Тхыкъэц – бдзэжьейщ – окунь.

Тхыкъей – бдзэжьейщ – ёрш.

Фэщабэ, Хьэбдзэжъей – бдзэжьей-щука

Хыбдзэалабгъуэ – бдзэжьей – рыба, шемай.

Хыбж – дельфин

Хьэджакъэ, иуэ – хьэбдзэжьей – рыба-вьюн

ХьэмцIажьэ(хьэмк1ажэ) – бдзэжьей шыр цIыкIу – рыбешка, малек

ХьэпащIэ – бдзэжьей – пескарь

Шубакъ – бдзэжьей – сазан