Блок Александр

ЗэзыдзэкIар Бемырзэ Мухьэдинщ

*** 

СеплъыхукIэ стIолым тет уэ уи сурэтым,

Уэ къолъытауэ сфIэщIырти Iуэху жьгъей.

Хахуагъэм, лIыгъэм, щIыхьым я гъерэтыр

Щысщыгъупщэжырт сэ мы щIыгу нэщхъейм.

АрщхьэкIэ уэ убгынэжащ си унэр.

Сэ уи Iэлъыныр жэщым хэздзэжащ.

НэгъуэщI уэ къыхэпхат удэпсэунуи

Уи нэкIу дахащэр сэ сщыгъупщэжащ.

Блэлъэтт зэманыр, бжьэ къэпщIа кIэрахъуэу,

Бзылъхугъэм, фадэм бампIэр сэ дэзгуэшт,

АрщхьэкIэ зэ къэкIыжри сигу щIалэгъуэр

Абы упэсщIу сыноджащ: «КъэкIуэж!»

Сэ сыноджащ, арщхьэкIэ укъэплъакъым

СынолъэIуащ, арщхьэкIэ къомыдза.

Нэщхъейуэ плащыр ибдзэри уи плIэIум

Жасы уэтIпсытIым щхьэкIэ зыхэбдзащ.

Си дахэ, си псэ, дэнэ увыIэпIэ

Иджы уи ерыщагъэм здигъуэтар? –

Сэ зэпымычу солъагъуж пщIыхьэпIэу

А жэщыбг псыIэ уэ узыпхъуэтар.

ХъуэпсапIэу сиIэр зыпыщIар уэрати

ЩIалэгъуэм щIыгъуу уэ убзэхыжащ.

Уи напэ дахэр къызэрыщ сурэтыр

Сэ си IэкIэ си столым тесхыжащ.