Бодлер Шарль

 Гум зипIубэжын                                                  

Сыт ягъэ кIын, бэяу зытIэкIу, зыкъащIэ си гукъеуэ,

Узыхуейр арати, мис, къыпхуоблагъэ жэщри,

КIыфIым и тепхъуэ фIыцIэр, щыхьэрым фэуэ хеуэ,

Хэт гукъеуэ къыхузэдехь, хэти егъэнэдж и гур.

 

Еууей, мы цIыхухэр, мы зэщIэвэ гурымыхьыр

ЗэIэпышэм; а укъызэмыл щхьэпылъакIуэм

И баш текъузэкIэрэ, макIуэхэри гуауэ щыпэ...

Уэ си гукъеуэ, убыд си Iэпэр, адэкIэ дахэгъэкIуэт.

 

Илъэсурэ зэднэкIахэм а зэдэтщIэж фэр ятету

Зыкъытхуаший, дыраджэ, уафэгу унащхьэм къиту

Псыхэми а гукъеуэ нэIуасэр, къыхедз къыпыгуфIыкIыу.

 

Мывэ лъэмыж гуэр и лъабжьэ, дыгъэм и псэр щет къудей

КъуэкIыпIэм къыщежьэу кIыхьыу зы джэбын Iуалъэф хуэдэ.

Уэ щIэдэIу си дахэкIей, къыдэкIуэталIэ жэщ IэфIым.                                                                             

 

       Ситер гъуэгуанэ 

Си гур бзу хуэдэ  щхьэхуиту къигуфIыкIыу

Дамэхэр шэщIауэ, кIапсэхэр шэщIауэ мэлъатэ.

Кхъухьыращи, тож хуэм-хуэмурэ псым

Нэху къезыпхъых дыгъэм бащхъуэ ищIа тхьэIухуду.

 

Мы хытIыгу фIыцIэр, мы щIыналъэ насыпыншэр дэнэ?

Мы Ситерыр, уэрэдхэм къыхэнэжа хэгъуэгур,

Сабийурэ жьы хъужахэр зырыхапхэж  Дыщэ'щIыналъэ  уэрэдщ ар

Ау щыхъукIэи ар,- ныбжьэгъухэ,-щIыгу тхьэмыщкIэ гуэрщ езыр

 

Къамыумысыф щэху IэфIхэм, гуфIэгъуэхэм я щIыналъэ

ЗэщIищтауэ Венус цIэрыIуэм и нэгущIэнэ щхьэ Iэтам

И уафэри, и хыри а пщIэж мэ гуакIуэра уфIэщIу…

Лъагъуныгъэу, насыпыншагъэу гум из къищIыр абы и Iэ.

 

ЩхъуантIагъэмрэ гъагъэхэмрэ, уэр я лъахэ!

ЩымыIэж къыдумыхьэх зы жылэи зы цIыхупсэи

Уи уафэм хэтщ хэувауэ, дин щIэкъухэм я гум и макъыр

Гъагъэ хадэм и щIыIум мэ IэфIыр зэрытету.

 

Арауэ щытми, щимыгъэтыжу, къыщыджэу къуалэ тхьэрыкъуэр

Ситерыр, ар мыбы адкIэ цIыху дэхуэхахэм я щIапIэщ

Мыбы адкIэ ар пшахъуэщI мывалъэщ, кIий макъ гуауэ фIэкI щымыIуу

Арарэ пэт, щIагъуэуэ щхьэхуэныгъэ гуэр къуэлъ къыпщохъу.

 

Мыбдежыр Тхьэм пэрысыпIэу, мэз жьауэм щIэту щымыт

Тхьэм хуэщIасэ ныбжьыщIэр – гъагъэхэр зи гушыIэгъур –

ЗыдекIуалIэ щIыпIэуи… - зи пкъыр къуимыгъэумыс щэхухэм я

                                                             мафIэ  бзийм ижьарэ

Жьыбгъэ IэфIхэр къызыхэкIыр зи бэхуцеикIэм и макъым –

 

Ауэ мисыр, хы Iуфэм и щIэр и щIыIу къищIыуэ,

Бзухэмрэ кхъухьхэмрэ зэхэзытхъуэж толъкъуныр…

Догъунэгъуаплъэри мыр, лъэмбищ тету щхьэпылъапIэт,

Дзэл жыг фIыцIэжь хужыпIэну уафэм къыхэкIуэту щытт.

 

ЩакIуэ Iэхьэ щIалэхэу, фIалъагъащIэуэ фIэлъхэм

Зытырадзауэ еуIухэт, замыщIэжу къуалэ бзухэр

А я пэнцIыв джаурыр лыми псэми хаукIау

Лъы нэрынэу тесым хуагъазэу, я нэр къиухъуреикIыу

 

Нэхэр гъуанэ кIыфI зырызу, ныбэхэр къиунэщIыкIау

Куафэхэм къытотIатIэ кIуэцIхэмрэ кIэтIийхэмрэ

ЩхьэпылъакIуэхэр IурыуIэфIэ гу'гъэжьауэм, къажьэдэуэу щIэмбырыуау

IурыуIэфIэ  гу'гъэжьауэм  хэщIау жьэхэр, хулъэхэр.

 

Я лъабжьэм, жьэ мин яущIау зы хъушэ щызэщIовэ

Я пэнцIывхэр уэгум итIау заухыу, уфэразэу

Я пашэхэр я кум иту зэрогъэкIийхэ: «ФынакIуэ!»

Зы щхьэпылъакIуэ нэхъыжь; къепщIэкIау дэIэпыкъуэгъу мин.

 

Уа Ситер! Дахэ дыдэу зы уафэмэ уэр и бын!

Мы гукъеуэ псори щэхубзэурэ пшэчынущ

А уи  щхьэщэ  мыукIытэжращ  къыптезыгъэхьар а  лей  псор

Зы кхъэ лъахи уизмыгъэIэр уи гуэныхьхэм къащIиху жьырщ.

 

Уи гукъеуэр тетхащ си гум а нэхъ щымахэм и деж

Узэрыслъагъуу си тIасэ, уи Iэр, Iэблэр ехуэхау

КъыдырещIей къэжьыныгу гуэру, си дзэлхэм и деж къэсу

Си гукъеужьхэр къиуау, кIыхьу зы псышхуэ хуэдэу

 

Уа, гукъинэж лъапIэхэм тет яхуэхъу шейтIан тхьэмыщкIэ!

Уэ уи пащхьэм щызэхэсщIащ къуалэ псэущхьэм, къуалэ бзум

Я къарур, я лъэщыгъэр жьэпкъхэмрэ дзэщхьэлхэмрэ,

Сызыпкъырачын папщIэ я нэр я псэр къысхуэлъэу...

 

Уафэм узэIэпишэт, хыр псы хъурей зэпымыут

АрщхьэкIэ сэ сытри уфIыцIау, лъы защIэу къысщохъу.

ГухэщI гуэрым и пшагъуэм зыришыхьэкIащ хуэфIу

Iуву зы джэбын хуэдэу си гум и хъуреягъым.

 

Уэ уи щIыналъэм, Венус, щызгъуэтар зыщ пэж фIащу

«Си ныбжьыр фIалъау фIэлъу щхьэпылъапIэ нэгущIэнэ»…

АдэкIэ сигу мыжьауэу си пкъым, си псэм сеплъыжыфыну

Къарурэ тегушхуэрэ къызэт уэ я Алыхьу гущIэгъубэ.

 

 ЗэзыдзэкIар Гуащокъуэ Абдулщ