Бодлер Шарль (3)

ЗэзыдзэкIар Бемырзэ Мухьэдинщ

Альбатрос

Тенджыз гъунэншэм щес губампIэм ихь матросхэм

Къахуохуэр къыщаубыд Iуэхуншэ щыхъум деж

Кхъухь къэскIэ я гъуэгуэгъу бзу пIащэ альбатросхэр

АбыкIэ ягъуэтын яфIэфIу гукъыдэж.

Кхъухь палубэ къэплъам къытехута нэужькIэ,

Бзу уардэ уафэ псом и тепщэу щытыгъар

ЗыщIахэм Iэрубыд зебыршэу кIэлъоущыр

КъыпфIэщIу хьэнцэшхуитI и дамэ зыIыгъар.

ДахагъэкIи лъэщагъкIи бзу зи цIэу хъуам ятекIуэм

ЩIым деж щитхьэмыщкIагъэр ящыхъуу теплъэгъуей

ЕщI щIэнэкIалъэ зым ар хьэлъэу зэрызекIуэр

Адрейм ирегъэтхьэлэр ар тутын Iугъуейм

УсакIуэ, уэри арщ уи хьэлри уи сурэтри

Уэгу щхъуантIэм уитыхун убжьыфIэщ, упелуанщ,

АрщхьэкIэ цIыхухэм уэ къэпкIухьу уащыхэткIэ

ДамитI узыIыгъар уэ къыпхуохъуж зэран.