Явуз Булэнд Бакилэр

 

 

 

 

Си анэ и нэмэзхэр 

 

Си анэ нэмэзым тетщ махуэм дахэу тхуэ,

Дигухэр егъэнэдж абы дэтлъагъу гупсэхугъуэм.

Нэху къохъу дигухэр, ди лэгъунэхэр

Абы и нэгу гъэлъапIам къырих нурымкIэ.

 

И IэлъэщI хужьым и нэхум докIуэд гухэщIхэр,

ЩыIэныгъэм и щэхур къиумыс къыпщохъу азэн къэс,

И щыгъэ Iэпэщабэм, шыIэныгъэр къыщолъагъугъуафIэ,

Шыкурыр къыщогъагъэ и нэмэз щIыпIэм.

 

Тхьэм ифIхэра зэгупщысыр, сщIэкъым.

ЕкIуалIапIэншафэ къытоуэ пщыхьэщхьэ къэсыху зэ

ИкIи магъ щэху щэхуурэ, Iуданэу и нэпсыр,

ИкIи и нэмэзым тесщ си анэ.

 

Си анэ и духьэхэр мыхъуатэмэ,

Къэуэну щытакIэ сошынэ сызэгъэщIылIа блыныр.

Къыпыхуу къысIэщIэнэну субыд къудамэр,

Си бжэ къытемуIуэжыну гъатхэ дахэри.

 

Тхьэусыхэри, губжьри, гурыщхъуэри имыцIыху.

И щэхуныр къызыхэкIыр и псэр фIым хущIэкъунырщ.

ЗыхэIэбар зыгъэбагъуэр и зыхъумэжыныращ,

И гущIэгъур къызыхэкIыр мис а нэмэз гуапэхэрщ.

 

       ЗэзыдзэкIар  Гуащокъуэ Абдулщ