Париж губампIэ

            ФочауапIэмрэ кхъэлъахэмрэ

             ЗэзыдзэкIар Гуащокъуэ Абдулщ                

         «Кхъэм хуэплъэ ефапIэ» ефапIэм фIэпщу икIи тептхэжыну фIэщыгъэ нэхъ гъэщIэгъуэн дэни къипхыжынт,- жиIащ игукIэ ди зы къуажэ зэхэзекIуэлIым,- ауэ псыхуэлIэ къебгъэблыну ухуеймэ, абы нэхъ хуэщIаи бгъуэтыжынкъым. Мы ефапIэри зейм Хораси Эпикур и гъэсэн усакIуэхэри икъукIэ игу ирихь хъунщ, Тхьэм ещIэри: къупщхьэпкъ щызырамыхьэу е гъащIэм и кIэщIагъыр къэзгъэнаIуэ нэщэнэ гуэр ямыIыгъыу дауэдапщэ зэхэзымышэу щыта пасэрей Египэтдэсхэм я гулъытэ кууми щыгъуазэщ атIэ дауи ар».

Ахэр зыригъэзахуэурэ ефапIэм щIэхьэри и гупэр кхъэлъахэмкIэ гъэзауэ етIысэхри фадэ пIащIэ гуэри ирифащ, зы Iугъуи пыригъэхуащ, мыпIащIэурэ. Ауэрэ мы пщIантIэм дэхьэу мащэхэм ябгъэдэхьэну къизэрыхьащ игу. Удзыр кIыру щызэщIэкIау, урагъэблагъэ фIэкIа умыщIэу; дунейр зи беягъ дыгъэм и тетыгъуэр щекIуэкIыу абдежым.

Пэж дыдэу, нэхумрэ хуабэмрэ я гуащIагъыр къызэкъуахати ялъэкI къагъанэтэкъым. ХэкIуадэжыныгъэм хэшхыкIыу къэпшэру къэщIэрэщIа мор зи дахагъ удз гъэгъа алэрыбгъум чэфу тегъуэлъхьау телъи мы дыгъэр жыпIэнт плъэгъуамэ. Гъунэрэ нэзрэ зимыIэ псэуныгъэм – цIыкIу хъуурэ адэкIэ цIыкIу хъупIэ къызхуэмынэжа псэущхьэхэм я псэуныгъэм  - и зэщIэвэ макъым щыз ещI уэри щIыри. Зэмызи  фочауэ макъ гуэр къыдоуэ абдежым пэмыжыжьэ нэщанэуапIэм къиIукIыу; зэгъэпщауэ пIалъэ тIэкIукIэ зэпыум къиублэжурэ макъ земыгъэIэтакIэ къеуэ симфонием къыхэпIэнкIыкI  шэмпан щхьэтепIэхэм я макъым ещхьу къоIу фоч уэ макъыр.

И щхьэкуцIыр къигъэплъу дыгъэр жьэражьэу, лIэныгъэм къыхих мэ гуащIэр зэхищIэу зыщхьэщыс мащэм къыщIэIукIыу Iущащэ макъ зэхихащ зэу. Мыпхуэдэу жиIэт Iущащэм: «Фи нэщанэ техуапIэхэми, фи карабинхэми нэлатыр къыхукIуэ, лIахэри ахэм я зыгъэпсэху Тхьэ IэщIагъэри къызфIэмыIуэху зэрыхь-зэрий гуп! Фи нэхъуеиншэным нэлатыр къытихуэ, фи зэгъэзахуэхэм нэлатыр къытихуэ, лIэныгъэм и унэм и деж къажэу укIыкIэ зырагъащIэу  къэува лIэжынзащIэ пщтырафэхэ! ТегъэпсыхьыпIэм утехуэу сэугъэтри къэблэжьыныр зыми зэрыщымыщыр фщIэтэм, мыпхуэдизу зывукIыжынтэкъым, псэущхьэ лэжьакIуэшхуэхэ; ТехуапIэм я нэхъ иным, мы гъащIэ гурымыхьым и техуапIэ закъуэм Iэджэ щIау техуагъэххэу щIэлъхэм я жейри апхуэдизу къэвгъэутхъуэнтэкъым".