Махарши Шри Раманэ

Е  ди Тхьэ! Сызыкъуэлъэдэж бгы лъагэ!

Къалъхун-лIэжыным укъезыгъэл   хущхъуэхэм     я     нэхъыфI,

Уи   закъуэщ  си  анэм  къеузыр   зыхуэгъэхъужынур.

Уэ   ди   Тхьэу  лIэныгъэр  зыгъэлIэф  закъуэ!

Дахащэу  Уи  IэбэкIэм  и  Iэужь    

ГъащIэ    къызэзытам    игу  махэм     тебгъапсэрэ

ЛIэныгъэм къыIэщIэпхтэмэ, 

Уи    лъэтхьэмпэхэм   си    псэр   несхьэлIэжынти!   

Сыт  зищIысыр  лIэныгъэр,  уегупсысмэ?

Аруначала! ЩIэныгъэр  нуру  щызэщIэпщIыпщIэ мафIэ!

Си анэр Уи нэхум хегъэубыдэи   пщыщ  щIы!  

Хэт хужыIэнт  итIанэ  лIа гъэсыныр амал закъуэу?    

Аруначала!  НэкъыфIэщIхэр   тщхьэщызых!

Си  анэм  и  Iуэщхъур  щхьэщыпхкъэ,  сыт зыщIэпIэжьэ мыгъуэр?

ЩыIэу  пIэрэ  Уэр  нэмыщI  анэуэ  нэIэ  ятезгъэтын

Уидеж  нежэлIэж  лъагъуэ   къэзылъыхъуэхэр

Щызыхъумэн,  хэкIуэдэжым  и  тепщэгъуэ гуащIэм?!