КъурIан

[7.87] Сэ сIыгъэу сыкъызфагъэкIуагъэм шъуащыщмэ шIошъхъуныгъэ шъыпкъэ фашIыгъэмэ,

шъуащыщми шIошъхъуныгъэ шъыпкъэ фамышIыгъэмэ, Алахьым тыкъызэхехыфэ шъущыIэ.

Iофыр зэхэзыфырэмэ Ар анахь заф!"

[7.88] Ежь ицIыф лъэпкъ ыгъэлъапIэщтыгъэ пащэхэм аIуагъ: "Ори, Щухьаиб, о уигъусэхэу

шIошъхъуныгъэ шъыпкъэ зышIыгъэхэри тикъуаджэ дэтфыщтых е тидин къыфэбгъэзэжьыщт.

Ащ ыIуагъ: "Ар тэ тфэмылъэгъоу щытыгъэми?".

[7.89] Алахьым ащ тызщиухъумагъэм ыуж шъо шъуидин фэдгъэзэжьмэ, Алахьым имыхьакъ

етIолIэн. Тэ ти Тхьэу Алахьыр фэмыемэ, ащ фэдгъэзэжьыныр ищыкIагъэп, ишIэныгъэкIэ ти

Тхьэ ыIэ къимыхьан щыIэп! Тэ Алахьым тицыхьэ телъ! Ярэби я Алахь! Тэрырэ тилъэпкъырэ

тазфагу илъыр хьакъым тетэу къытфызэхэф, зэхэзыфырэмэ О уанахьышIу".

[7.90] ШIошъхъуныгъэ шъыпкъэ зимыIэхэу ащ ицIыф лъэпкъ ипащэхэм аIуагъ: "Щухьаибэ

шъулъыкIомэ, чIэнагъэ шъушIыгъэу шъукъэнэщт".

[7.91] ЧIыгу сысыныр ахэмэ алъыIэсыгъ, пчэдыжьым ахэр укIыгъэхэу, анэгухэр егъэзыхыгъэхэу

япсэупIэмэ арылъыгъэх.

[7.92] Щухьаибэ гъэпцIакIокIэ зылъытэщтыгъэхэр ащ щымыпсэущтыгъэхэм фэдагъ! Щухьаибэ

88

пцIыусыкIэ зылъытэщтыгъэхэм чIэнагъэ ашIыгъэу къычIэкIыгъэх!

[7.93] Ахэмэ ар акIэрыкIи, ыIуагъ: "О сицIыф лъэпкъ! Сэ си Тхьэ къышъуфигъэхьыгъэр сэ

къышъостыжьи, джэнджэш шъостыгъ. ЦIыф лъэпкъэу Тхьэр зышIошъ мыхъурэм сэ сыдэущтэу

сыгу фэгъуна?".

[7.94] Насыпынчъагъэрэ тхьамыкIагъорэ афэмыхьыщтэу сыд фэдэ къуаджи хэт фэдэ пегъэмбари

афэдгъакIощтыгъэп, ахэр къешIунхэкIи мэхъу!

[7.95] ЕтIанэ Тэ ахэмэ ар шIукIэ афызэблэтхъущтыгъэ, арышъ, ахэр багъощтыгъэх, аIощтыгъэ:

"Тэ тятэхэми тхьамыкIагъуи насыпынчъагъи къафакIощтыгъэ. Ащ ыуж ахэр зыщемыжэгъэхэ

уахътэм ошIэ=дэмышIэу Тэ ташъхьарыоти, дгъэкIодыщтыгъэх!

[7.96] Къуаджэм щыпсэухэрэм шIошъхъуныгъэ шъыпкъэ яIэу, Тхьэм ищынагъо агу илъыгъэмэ,

Тэ ахэмэ уашъомрэ чIыгумрэ яшIушIэ афэдгъэбэгъони, ау ахэмэ пцIыр ашIошъ хъущтыгъэ,

ахэмэ зыфашIыжьыгъэм пае Тэ ахэр дгъэпщынагъэх!

[7.97] Къалэмэ ащыпсэухэрэм чэщэу зыщычъыехэрэм Тэ тигубж лъэш къафэмыкIоным

шIошъхъуныгъэ фыряIэгъэна?

[7.98] Къалэмэ ащыпсэухэрэр пчэдыжьэу зыщычэфыхэрэм Тэ тигубж лъэш къафэмыкIоным

шIошъхъуныгъэ фыряIэгъэна?

[7.99] Алахьым итхьагъэпцIыгъэ ахэр фэщынэгъонха? Алахьым ищынэгъончъэ хэтхэу

зызылъытэжьхэрэр ежь=ежьырэу зызгъэпцIэжьырэ цIыфхэр арых!

[7.100] Нахьыпэм щыпсэущтыгъэхэм ауж мы чIыгур къызIукIэжьыгъэхэм нафэ къафэхъугъэба

Тэ тыфэягъэмэ ахэмэ псэкIодыбэу ашIагъэм пае дгъэкIодынхэ зэрэтлъэкIыщтыгъэхэр, зыпари

зэхамыхэу агухэр зэфэтшIынхэ зэрэтлъэкIыщтыгъэр?

[7.101] А къуаджэмэ афэгъэхьыгъэу Тэ къэбархэр къафэтIуагъэх. Iэятэ къэгъэшъыпкъэгъэ

зэхэугуфыкIыгъэхэр аIыгъхэу ахэмэ ялIыкIохэр къафакIощтыгъэх, ау нахьыпэм ахэмэ пцIыкIэ

алъытэщтыгъэм шIошъхъуныгъэ шъыпкъэ фашIынэу щытыгъэхэп. Алахьым джаущтэу джаурмэ

агухэр зэфешIых!

[7.102] Ахэмэ анахьыбэмэ Iуагъэр Тэ ядгъотылIэжьыщтыгъэп, ахэмэ анахьыбэхэм, шъыпкъэ

дэдэмкIэ, щыкIыгъэхэу Тэ таIукIэщтыгъэ.

[7.103.Тэ тиIэятэ къэгъэшъыпкъагъэхэр ыIыгъхэу ащ ыуж Тэ фирхьаунрэ ащ илIэкъолъэшхэмрэ

адэжь Мосэ дгъэкIуагъэ, ау ахэмэ зэфэнчъэу ахэр къадэзекIуагъэх. ЩыкIыгъэмэ кIэухэу

афэхъугъэм еплъ!

[7.104] Мосэ ыIуагъ: "О фирхьаун! Зэрэдунае и Тхьэ сэ сырилIыкIу.

[7.105] Алахьым фэгъэхьыгъэу шъыпкъэ щэхъу сэ къызэрэсымыIощтыр шъыпкъэу щыт. Iэятэ

къэгъэшъыпкъагъэ сиIэу шъуи Тхьэ дэжь сыкъикIи, шъуадэжь сыкъэкIуагъ. Исраил ыкъохэр сэ

къыздагъакIох!"

89

[7.106] Ащ ыIуагъ: "О шъыпкъэныгъэ зиIэмэ уащыщэу, Iэятэ къэгъэшъыпкъагъэр уиIэу

укъэкIуагъэмэ, къытэгъэлъэгъу".

[7.107] Джащыгъум ащ ибэщ чIидзыгъ, мары ар блэ хъугъэ.

[7.108] ЕтIанэ ащ ыIэ къырихыгъ, мары ар еплъырэмэ фыжьэу алъэгъу.

[7.109] Фирхьаун ицIыф лъэпкъ щыщ лIэкъолъэшмэ аIуагъ: "Шъыпкъэ дэдэмкIэ, ар

шIэныгъэшхо зиIэ уд,

[7.110] ащ шъо шъуичIыгу шъурифы шIоигъу". "Шъо сыда шъушIэн фаер?".

[7.111] Ахэмэ аIуагъ: "Ащи ащ ыши пIалъэ ят, угъоякIохэр къалэхэм гъакIох,

[7.112] хэтми шIэныгъэшхо зиIэ уд ахэмэ о къыпфащэнэу".

[7.113] фирхьаун дэжь удхэр къакIохи, къыраIуагъ: "Тэ текIоныгъэр къыдэтхымэ, тэркIэ ар

тыны хъущта"?.

[7.114] Ащ ыIуагъ: "Ары, сэ къыспэблагъэмэ ащыщ шъухъущт!

[7.115] Ахэмэ аIуагъ: "О Мос! О ыпэ чIэудзыщта е тэ ыпэ чIэтыдзыщта?"

[7.116] Ащ ыIуагъ: "Шъо чIэшъудз!" Ахэмэ зычIадзым, алъэгъурэм цIыфхэр ыушхъухьагъэх,

ыгъэщтагъэх, ушхъухьаныгъэ хьалэмэтхэр къагъэлъэгъуагъэх.

[7.117] Джащыгъум Тэ Мосэ ышIошъ дгъэхъугъэ: "Уибэщ чIэдз!" Мары, нэпIэхъэу ахэмэ

къагъэлъагъорэр ащ едыры.

[7.118] Шъыпкъэр джаущтэу къэлъэгъуагъ, ахэмэ ашIэщтыгъэр зэрэнэпцIыр къычIэщыгъ.

[7.119] А чIыпIэм ахэмэ щатекIуагъэх, пкIэ ямыIэжьэу къэнагъэх!

[7.120] ЧІыгум нэсэу шъхьащэ ашІызэ, удхэм зырадзыхыгъ.

[7.121] Ахэмэ аІуагъ :"Зэрэдунае и Тхьэ шІошъхъуныгъэ шъыпкъэ фэтшІыгъ,

[7.122] Мосэрэ Хьарунэрэ я Тхьэ!"

[7.123] Фирхьаун ыІуагъ: "Сэ Іизын къышъостыным ыпэкІэ ащ шІошъхъуныгъэ: шъыпкъэ

фэшъушІыгъ. Шъыпкъэ дэдэмкІэ, мы къалэм щыпсэухэрэр дэшъущынхэм пае ар

къэшъуугупшысыгъэ тхьагъэпцІыгъ. Ау шъо къэшъушІэщт!

[7.124] Сэ унашъо афэсшІыни шъуІэхэри шъулъакъохэри зэблэдзыгъэу пязгъэупкІыных, етІанэ

зэкІэми шъухязгъэІулІэн!"

90

[7.125] Ахэмэ аІуагъ: "Шъыпкъэ дэдэмкІэ, Тэ ти Тхьэ зыфэтэгъазэ!

[7.126] Тэ ти Тхьэ иІэятэ къэгъэшъыпкъагъэхэр къызытфакІохэм, шІошъхъуныгъэ шъыпкъэ

зэрафэтшІыгъэм пай тызфэбгъэпщынэщтыр. Ярэби я Алахь! ЩэІагъэ о къытхалъхь,

тыпфэІорышІэу дунаим тегъэхыжь!

[7.127] ЦІыф лъэпкъым щыщ лІэкъолъэшмэ Фирхьаун раІуагъ: "ПсэкІодыбэ чІыгум щызэрахьэу

Мосэрэ ащ илъэпкъырэ о къэбгъэнэнхэуи, ежь ори о уитхьэхэри къыгъэнэщтха?" Ащ ыІуагъ:

"Тэ унашъо тшІыщт ахэмэ акъохэр аукІынхэшъ, ябзылъфыгъэхэр псаоу къагъэнэнхэу. Тэ ахэмэ

акІыІу тыхъущт!"

[7.128] Ежь ицІыф лъэпкъ Мосэ риІуагъ: "Алахьым иІэпыІэгъу шъукІэлъэІуи, щэІэныгъэ

зыхэжъугъэлъ! ЧІыгур Алахьым ыІэ илъ. Ежь иІумэтхэм ащыщэу зыфаем ар кІэнэу реты, Тхьам

ищынагъо зыгу илъхэм кІэухыр яй".

[7.129] Ахэмэ аІуагъ: "О тадэжь укъэкІоным ыпэкІи тадэжь укъызыкІуагъэм ыужи къин тыхэт".

Ащ ыІуагъ: "Шъо шъушІэрэр ылъэгъуным пае шъуитхьэ шъуипыйхэр ыгъэкІодынхэ, чІыгум

шъурикІэнзехьэ шъуишІын ылъэкІыщт!

[7.130] Фирхьаун илъэпкъ Тэ хьалыгъу щымыІэкІэ, пхъэшъхьэ=мышъхьэ макІэкІэ

дгъэпщынагъэ, ахэмэ зыкъашІэжьынкІи мэхъу!

[7.131] Ау шІу къызяхъулІэм, ахэмэ аІуагъ: "Ар тэры зыІэ илъыгъэр", ау тхьамыкІагъо горэ

къызяхъулІэкІэ, бзыухэмкІэ къырадзэзэ, Мосэ, ащ игъусэхэм атыралъхьэ. Ары, ахэмэ ябзыу

Алахьым дэжь щыІ, ау ахэмэ анахьыбэмэ ар ашІэрэп!

[7.132] Ахэмэ аІо: "Сыд фэдиз Іэятэ къэгъэшъыпкъагъэ къытфахьыгъэми, ахэмкІэ тэ

тыушхъухьанэу, шІошъхъуныгъэ къыпфэтшІыщтэп!"

[7.133] Джащыгъум Тэ ахэмэ псыр акІэдгъэуагъ, мацІэр, хьацІэ=пІацІэхэр, хьантІаркъохэр, лъыр

афэдгъэкІуагъэх, ахэр щысэтехыпІэ зэхэугуфыкІыгъэх, ау ахэмэ загъэпэгагъ, псэкІодыбэ

зышІэгъэ цІыфхэу хъугъэх.

[7.134] Пщынэжьыр къызафакІом, ахэмэ аІуагъ: "О Мос! О къызэрэозэгъыгъэм тетэу ти Тхьэ

къытфедж. Пщынэжьыр о зыттепхыжьыкІэ, шІошъхъуныгъэ шъыпкъэ къыпфэтшІыщт,

уигъусэхэу Исраил ыкъохэр къыбдэдгъэкІощтых".

[7.135] Гъунапкъэу ахэр зынэмысыщтхэм нэсэу пщынэжьыр Тэ ахэмэ затетэхым мары Іуагъэу

ашІыгъэр аукъо.

[7.136] Тэ тиІэятэ къэгъэшъыпкъагъэхэр ахэмэ пцІыкІэ зэралъытэщтыгъэм, пхъэтэпэмыхь

зэрашІыщтыгъэхэм пае ахэмэ алъ Тэ тшІэжьыгъэ, ахэр Тэ хым чІедгъэхьагъэх.

[7.137] ЦІыф лъэпкъэу кІочІаджэкІэ алъытэщтыгъэм тыгъэкъокІыпІэмкІи къохьапІэмкІи ащыІэ

чІыгухэу тынэшІу зыщыфагъэхэр Тэ яттыгъэх. Исраил ыкъохэр щэІагъэ ахэлъэу

зэрэщытыгъэхэм пае Алахьым гущыІэшІоу къыІуагъэр къыгъэшъыпкъэжьыгъ. Фирхьауни ащ

илъэпкъи агъэпсыщтыгъэр, агъэуцугъэхэр Тэ дгъэкІодыгъэх!

91

[7.138] Исраил ыкъохэр Тэ хым зэпырытщыгъэх, ятхьэ сурэтхэм шъхьэкІафэ афэзышІырэ

цІыфмэ адэжь ахэр кІуагъэх. Ахэмэ аІуагъ: "О Мос! Ахэмэ тхьэу яІэм фэдэ тхьэ тэри къытфэшІ".

Ащ ыІуагъ: "Шъыпкъэ дэдэмкІэ, шІэныгъэу шъуиІэр макІэ!

[7.139] Ахэмэ агъэлъапІэрэр кІодыщт, ахэмэ ашІэщтыгъэми пкІэ иІэп!

[7.140] Ащ ыІуагъ: "Зэрэдунае шъущигъэлъапІэу Алахьым фэшъхьафэу нэмыкІытхьэ шъощ пае

сылъыхъужьынэуи?"

[7.141] Зэрар къышъуфэзыхьыщтыгъэ пщынэжь къышъутезылъхьэщтыгъэу, шъуикІалэхэр

зыукІыхэмэ шъуибзылъфыгъэхэр псаоу къэзгъанэщтыгъэхэу Фирхьаун илъэпкъ Тэ

шъущытыухъумагъ. Шъуи Тхьэ ащкІэ ин дэдэу шъуиушэтыщтыгъэ!

[7.142] Мосэ Тэ чэщ щэкІэ тыригъусагъ, ащ чэщипшІ хэдгъэхъожьыгъ, зэкІэмкІи ащ итхьэ

уахътэу дырихыгъэр чэщ тІокІитІу. Мосэ ыш Хьарунэ риІуагъ: "Сэ силІыкІоу сицІыф лъэпкъ

фэхъу, диныр ягъэІыгъ, псэкІодыбэ зышІэрэмэ ягъогу утемыхь".

[7.143] Тэ уахътэу дгъэнэфагъэм ехъулІэу Мосэ къакІуи, Тхьэр ащ къыдэгущыІэ зэхъум, ащ

ыІуагъ: "Я Алахь! О сэ сызэгъэплъ" Ащ ыІуагъ: "О Сэ сыплъэгъущтэп, ау мо къушъхьэм еплъ,

ар ичІыпІэ къызынэжькІэ сыплъэгъущт". Ащ и Тхьэ инэф къушъхьэм къызтыредзэм, ар сапэ

ригъэфагъ, Мосэ натІэкІэ чІыгум зыридзыхи, иакъыл щыуагъ. ЗыкъызешІэжьым, ащ ыІуагъ:

"Щытхъур О уадэжь! СыкІэгъожьыгъэу О зыкъыфэсэгъазэ, шІошъхъуныгъэ шъыпкъэ зиІэмэ

апэрэр сэры".

[7.144] Ащ ыІуагъ: "Мос! Сэ афэзгъахьыхэрэр, сигущыІэхэр алъыбгъэІэсыным пае цІыфмэ

уакъыхэсхыгъ: Сэ къыостырэр сІихи, разэ хъу!"

[7.145] ЩыІэр зэкІэ гурыдгъаІоу, щыІэр зэкІэ фызэхэтфэу Тэ ощ пае гущыІэ лъапІэхэр

пхъэмбгъум фытеттхагъэх. Теубытагъэ пхэлъэу ар зехьэ, уицІыф лъэпкъи унашъо фэшІ дэгъу

дэдэу хэлъыр зэкІэ зэрихьанэу! ПсэкІодыбэ зышІагъэмэ япсэупІэ Сэ къышъозгъэлъэгъущт!

[7.146] Ямыфэшъуашэу мы чІыгум зыщызгъэинхэрэр Сэ сиІэятэ къэгъэшъыпкъагъэмэ

акІэрысщыщтых: Іэятэ къэгъэшъыпкъагъэр зэкІэ ахэмэ алъэгъуми, шІошъхъуныгъэ шъыпкъэ

афашІыщтэп, шъыпкъагъэм игъогу алъэгъуми, ежьхэм апае гъогоу ар къыхахыщтэп, ау

гъощэныгъэм игъогу залъэгъукІэ, ар ежьхэм апае гъогоу къыхахыщт. Ар аущтэу зыкІэхъущтыр

Тэ тиІэятэ къэгъэшъыпкъагъэхэр ахэмэ пцІыкІэ зэралъытэщтыгъэхэм ыкІи пхъэтэпэмыхь

зэрашІыщтыгъэхэм пай.

[7.147] ТиІэятэ къэгъэшъыпкъагъэхэр ахърэт гъашІэм ІукІэжьынхэр пцІыкІэ зылъытэщтыгъэхэм

ашІагъэм уасэ иІэп, ахэмэ ашІагъэм фэдэщтхэба шІушІагъэу аІукІэжьыщтыр ?

[7.148] Мосэ ицІыф лъэпкъ, ежь захэкІыжь нэуж, шъуашэу иІэхэм дышъэ ахишІыкІыгъ, быурэ

хьэйуаным фэдэ. Ахэмэ алъэгъущтыгъэба ар ахэмэ къазэрэдэмыгущыІэщтыгъэри, гъогу занкІэм

зэрэримыщэщтыгъэхэри? Ахэмэ ар зыфашІыжьи, диныр агу имылъ хъугъэх.

[7.149] Ахэмэ зэкІэ аІэпызы зэхъум, зэрэгъощагъэхэр залъэгъум, аІуагъ: "Алахьым ынэшІу

92

къытщымыфэу къытфимыгъэгъумэ, насыпынчъэу тыкъэнэщт!

[7.150] Губжышхо ышІыгъэу, хэшэнычъыкІэу Мосэ ицІыф лъэпкъ къызфегъэзэжьым, ащ

ыІуагъ: "Сэ сыщымыІэу шъушІагъэр дэи! Хьауми шъуи Тхьэ шъуиІоф нахь псынкІэу ежъугъаІо

шъушІоигъуа?" ГущыІэ лъапІэхэр зытетхэгъэ пхъэмбгъур ащ чІидзи, зэрилъэшъулІэзэ, ыш

ышъхьэ шІуиубытыкІыгъ. Ащ ыІуагъ: "О сянэ икІал! Лъэпкъыр къыстекІуагъ, саукІынкІэ макІэ

иІэжьыгъэр. Пыйхэр къыздэбгъэхьащхыхэу сынапэ темых, диныр зышІошъ мыхъурэ цІыфмэ

сагомыгъэуцу!"

[7.151] Ащ ыІуагъ: "Я Алахь! Сэри сши къытфэгъэгъу, О унэшІу къытщыгъаф: ГукІэгъу

зыхэлъмэ О уанахь гукІэгъушІ!

[7.152] Шъыпкъэ дэдэмкІэ, дышъэ зыфэзышІыжьыгъэхэм я Тхьэ игубж лъэш къанэсыщт,

гъашІэу зыхэтхэми щаушъхьакІущтых! ПцІыр къэзыугупшысыхэрэм Тэ джаущтэу тятэ!

[7.153] Бзэджагъэ зышІэщтыгъэхэу етІанэ ащ ыуж кІэгъожьхи шІошъхъуныгъэ шъыпкъэ

зышІыжьыгъэхэм уи Тхьэ афегъэгъу, гукІэгъушІ!

[7.154] Губж лъэшыр Мосэ зыкІэкІыжьым, гущыІэ лъапІэхэр зытет пхъэмбгъур къыштэжьыгъ.

Я Тхьэ ищынагъо зыгу илъмэ шъыпкъагъэрэ шІугъэрэ адызепхьаныр ащ тетхэгъагъ.

[7.155] Тэ уахътэу дгъэнэфагъэм пае ежь ицІыф лъэпкъ щыщэу нэбгырэ тІокІищырэ пшІырэ

Мосэ къахихыгъ. Ахэмэ ячІыгу зэсысым, ащ ыІуагъ: "Я Алахь! Уфэягъэмэ, мыхэр сэ

зэрэсигъусэхэу О нахьыпэ бгъэкІодынхи. Тэ тщыщхэу акъыл зимыІэхэм ашІэщтыгъэм пае О

тыбгъэкІодынэуи? О узфаер гъогу занкІэм дэбгъэхызэ, узыфаер ащ рыпщэзэ, ащкІэ О тыоушэты

ныІэп. Тэ О утиухъумакІу, къытфэгъэгъу, унэшІу къытщыгъаф", зыгъэгъурэмэ О уанахьышІу!

[7.156] ГъэшІэ Іахьэу тиІэми ахърэтми шІушІэныр къытфэтх: Тэ О зыкъыфэдгъэзагъ!" Ащ

ыІуагъ: Сэ сипщынэжькІэ сызыфаер сэгъэкІоды, сишІушІэ псэ зыпыт пэпчъ лъэІэсы. Ащ пае

Тхьэм ищынагъо зыгу илъмэ, гур зыгъэкъэбзэрэ сэдакъэ зытырэмэ, Тэ тиІэятэ

къэгъэшъыпкъагъэмэ шІошъхъуныгъэ шъыпкъэ афэзышІыгъэмэ ар афэстхыщт,

[7.157] ЛІыкІом, пегъэмбарым, еджакІэрэ тхакІэрэ зымышІэрэм алъыкІохэрэм, Тэуратымрэ

Инджылымрэ арытхагъэу ахэмэ алъэгъурэм, шІум ахэр фэзыщэхэрэм, мыхъущтым

фэзыІажэхэрэм, дэгъум фит зышІыхэрэм, бзэджагъэр афэзымыдэрэм, хьылъэу, лъэхъоу

ателъыгъэхэр атезыхырэм, ащ шІошъхъуныгъэ шъыпкъэ фэзышІыгъэхэу, дезгъаштэщтыгъэхэу,

ІэпыІэгъу фэхъущтыгъэхэу, кІыгъоу къыдехыгъэ нэфынэм лъыкІощтыгъэхэм, ахэр гъэхъагъэ

зиІэхэр арых!

[7.158] ЯІу: "О цІыфхэр! Уашъори чІыгури зыІэ илъ Алахьым сырилІыкІоу зэкІэми шъуадэжь

сыкъигъэкІуагъ, Ащ фэшъхьаф тхьэ щыІэп, Ащ къегъэхъух, егъалІэх. Алахьым, Ащ илІыкІо

шІошъхъуныгъэ шъыпкъэ афэшъушІ, пегъэмбарэу еджакІи тхакІи зымышІэу Алахьым, Ащ

игущыІэхэми шІошъхъуныгъэ шъыпкъэ афызиІэм ыуж шъурыкІу, гъогу занкІэ шъурыкІонкІи

мэхъу!"

[7.159] Мосэ илъэпкъ шъыпкъэм игъогу тетхэу, ащ рыгъуазэхэзэ, зэфагъэ ахэлъэу зекІохэу цІыф

куп хэтыгъ.

93

[7.160] Ахэр Тэ цІыф лъэпкъ пшІыкІутІоу зэтедгъэкІыгъ. Псы ешъо шІоигъоу илъэпкъ Мосэ

къелъэІу зэхъум, Мосэ теушъыигъ: "УибэщкІэ мыжъом еу!" Ащ ыуж псыкъичъыпІэ пшІыкІутІу

ащ къыхэчъыгъ, зэкІэ цІыфмэ япсыешъуапІэ ашІэщтыгъэ. Тэ ахэмэ ошъуапщэр къафэдгъэси,

щэкурпэрэ ныбгъухэмрэ къафедгъэхыгъэх. Тэ къышъоттыгъэ шхынышІухэр шъушхых! Тэ ахэмэ тыгу хагъэкІыгъэп, ау ежьхэм агухэр хагъэкІыжьыщтыгъэх!