Гуанэ Хъусен

Итырыгъу[1]

Зэманыжьым, адэ пасэу, псэм и хъупIэр щызэпцIам;

ЩIымрэ-щIымрэ зэджэбауэу, бгыжьхэр тхыцIэ щыхуэхъуам;

Толъкъун бланэм къыпиху жьыбгъэм щIибл и уафэр щилъэщIам;

Жылэ хъупхъэ курылъ цIыкIуу Тхьэм и нэфIым сигъэфIат.

 

 Жьы пщтыр хуитым сырикхъапIэу, щIым и бынжэм сырихьау,

IуащхьэшхуитIым и быдзышэу, псынэпс мылым сеIубау,

СытIэпIауэ сыщIэращIэу, жыг баринэу сыгъэгъащ.

Жэнэт лъахэр си хъыринэу, лIэщIыгъуищэ зэпысчащ.

 

Телъыджащэу гъэ блэкIахэм, уардэу щыхьэт сытехъуащ.

Нэгум щIэкIыр, гум зэпхидзыу, Iэфри, дыджри зыхэсщIащ.

Згъэунэхуащи, сыт и щIэдзи, кIэух гуэрыр къыритащ.

Мыухыжым, хуэхъур набдзэ, пэжырауэ къэслъытащ.

 

Псэ зекIуапIэт си жьауапIэр, си къэухьыр жьыпэуфIт.

Хэти ищIт ар псэ хэщIапIэ, хэти щыхьэщIэн ифIэфIт.

Сипкъ и бэвыр хэмытIасэу, нэсэIуасэр зыгъэнщI Iуст.

Хабзэти, къакIуэнум лъысыр, сщымыгъупщэт, си намыст.

 

Араихэт жыг и пэжыр, щIэзмыуфэт бжьиз хуэдиз.

Сыригушхуэт си хьэлщэным, пагэм сыхуэхъуат хьэфиз,

Пэжыр пэжым темыгушхуэ, гушхуэр гушхуэм емыбгъэн,

Си хъыбарым, щIэзгъэдэIур, лъэужьыншэу къэмынэн.

 

Итырыгъущ иджы си фащэр, фIэщ щIыгъуейщ, ау ари пэжщ.

Бжэгъужь закъуэ жьыгъэфийуэ, сэхыжь бгынэжау, сыпхъэжьщ.

СфIэкIуэдащ си пэж и купщIэр, си жыладжэр иуэжащ.

Си псэр сфIохъур Iэпкълъэпкъыншэ, гугъэ закъуэр Тхьэшхуэращ.

 

Е дэ ди Тхьэ, Тхьэшхуэу закъуэ, си зы лъэIум гу лъытэж.

Жыг и пэжыр псэ лъэмыжмэ, зы къудамэ къыздэдзэж.

Е си пэж къемызэгъыжмэ, сищIыкIыжи сынэшэж.

МыфIыу жаIэ, итырыгъур, ибгъэтыну уи лъапсэжь.

 

  (1) Итырыгъу – щIым зэрыхэту гъуа жыг.