Ибрахим Хьэкъкъи


Арати

                                                       

Гури псэри уипсэупIэщ арати…

Гури псэри хьэбэсабэщ арати…

 

Акъылым ущхьэдэзгъэх лъэхъур  зэщIэбгъэхъаери

Сэ акъыл хуэмеижхэм ящыщ сыпщIащ арати.

 

Гу хуэщIыныгъэ зэмыблэжым нэIуасэ сыхуэпщIауэ,

Акъылым и зэгъэзахуэхэм сыхуэхейщ арати.

 

Зым имыщIыс хьэдзэу мо щIым хэлъа сэ

Щэрэ мину сызэрыпхащ арати.

 

Жылэ закъуэм хьэсэр, хадэр хэпщIыкIащ

ЩIы псэуалъафIэщ, сылъахэ махуэщ арати.

 

Хэт и хэти сыт и щIыси къаIэщIэпха мы си гур

Псэр зыхуэлIэм хунэбгъэсащ арати.

 

Гъэзакъуэным и бжьэрати иребгъэфащ си езыным

Си гур  езыр Iэгубжьэ пщIащ арати.

 

Псэм и хадэм уриIэгубжьэугуэшщ жэщ-махуэм

Мы си гур бжьэ ифыпIэ, бжьэ угуэшыпIэщ арати.

 

Уа ФэкъируллахькIэ цIэ зыфIаща,

                                     мы Хьэкъкъи, уи Iэрубыдым

Iущыгъэр зыумыса гуапэлI къыхэпщIыкIащ арати.   

                                            

      Ибрахим Хьэкъкъи   ( и   ущиякIуэм  папщIэ)                                                              

 

Зэрыуэрар

Сыту ехъулIэгъуэ сигур зэзышэлIар зэрыуэрар

Сызэригъасэу къызэсэу сифI схуэхъуари зэрыуэрар 

ХуэфIу изщ гукъеуэр гум,  и амал закъуэр уэращ

Сипсэ къызэузырейм и хущхъуэгъуэр зэрыуэрар

 

СыригуфIащэу мы дунейм сэ сытезмыгъэзэгъэжыр

Сыт щыгъуэи си гуауэдэхыр, гурыфIыгъуэр зэрыуэрар 

Бий къысхурехъу адырей псори, сигур зэи зэIумыуэн

Сыт шынэшхуэ, нэIэу стетыр сощIэри зейр зэрыуэрар

 

Гупсэхугъуэу гуныкъуэгъуэу сигум сыт къытепсыхэми

Къыстеуэ фэр сыту щытми  сызигъусэр зэрыуэрар 

Уэ гу пхуэсщIащ, уэ къигъэщIахэм псоми я псэм ущыщщ

Хуежьэншэмэ щыщIэдзауэ, сипсэм хуэдэр зэрыуэрар

 

Дахэ  гугъу  сщIагъэххэмэ  сибзэгупэм  пылъыр уэрауэ

Хэплъэн  хэдэнкIэ къахэсхар, сигухэлъыр зэрыуэрар, 

КъисIуэрейми къизмыIуэми къыпфIащ лъапIэр сибзэгумкIэ...

Жьэм жьэдэлъыр уигугъу защIэщ,  нэгъуэщI жыIэ сэ симыIэ

 

                                                 Нэзмы

Уа мы синитI, сыт ищIыс жейр, иIэт къэушыт жэщыбгхэм

Вагъуэи  мазэи, шыхулъагъуэри къэплъыхь къэкIухьыт жэщыбгхэм

 

Еплъыт мы щыIэгъэхэм, купщIафIагъкIэ зэрызэхэт

КъащIэ зэхэзгъэувари, егъэхьэху уипсэр жэщыбгхэм

 

Мис махуэхэм уифIи уижагъуэи уадытоплъэкъукI уэ дахэм

ТеплъэкъукIыныр къэгъанэ, щыукIытэ уифIым, жэщыбгхэм

 

Бэлэрыгъау жей хуэфащэ? Тхьэм и цIыхуу къигъэщIам

Гуапэу зызэхуигъэзэнур хэт ГущIэгъубэм жэщыбгхэм

 

Жэщ псор жейкIэ, ягъэ кIынкъым, умыхь хьэтыр зиIэр пщIэмэ

Абдежращ псэ щыбгъуэтынур, зыугуэшым къуиту жэщыбгхэм

 

Гу зыщIыфхэр жейкъым жэщым, уэри умыжейтэмэ

Гумрэ псэмрэ я нэхэмкIэ къэплъагъунт уифIыр жэщыбгхэм

 

Уипсэращ Тхьэшхуэм и унэр, их абы Тхьэм къинэмыщIар

А тепщэ иныр неблэгъэнущ, унэ къабзэм жэщыбгхэм

 

МащIэхъуапсэ, мащIэрыжей, гъэщIэгъуэрей зыщI, зынет

Къэумыс мужьыхыжын псэри, зыхуэщI хьэщIэ жэщыбгхэм

 

Тхьэм щхьэкIэ  уэ яхуэхъу благъэ, къигъэщIа псом жэщ-махуэм

Хьэкъкъи! Щэхуу ис и нафIэм, гу хуэщIыным, жэщыбгхэм

                                        

  ЗэзыдзэкIар Гуащокъуэ Абдулщ