Инал нэхърэ нэхъ губзыгъэ къахэкIакъым


Инал      нэхърэ     нэхъ    губзыгъэ   къахэкIакъым

          2011 гъэм   дыгъэгъазэм и  25  Леон    къалэм    «Европэм   и  Кубокым»   щхьэкIэ   щызэпрагъэуа   шы    хэплъыхьахэм   япэ   увыпIэр   къыщихьауэ    щытащ     Деберт     Джули     зытеса      къэбэрдеиш   Инал.    

Инал дунейм къыщытехьар Словакиеращ. Адыгэш  зезыхуэхэмрэ  фlыуэ зылъагъухэмрэ и зэгухьэныгъэу  Словакиемрэ  Чехиемрэ щыIэм и унафэщl   Марковэ Евэ и деж. И анэр  шыщlэр  и  ныбэм  илъу  Къармэхьэблэ ирашауэ щытащ.

- Адыгэшыр   Урысейм   и    щIыпIэ  зыбжанэм нэмыщl,  хамэ   къэралу бгъум  щызэрахуэ.  Шы  бжыгъэр къэтхутэн  папщIэ (бонитировкэ),  шыщlэ  къащlэхъуахэр   адыгэшым и къэрал  тхылъым  иттхэн  щхьэкIэ илъэс    къэс  а  щlыпlэхэм  дыкIуэурэ,  лэжьыгьэ щыдогъэкIуэкI, -  Iуэхум щыгъуазэ  дещI   Амщокъуэ    Хьэжысмел.  -  Хамэ  къэралхэм   нобэкIэ   шы  800-м  ди нэIэ тету  щыIэщ,  ар   мащIэкъым,  адэкIи хагъэхъуэну я мурадщ. Ахэр  псори Урысейм  Адыгэшым  и   Къэрал  тхылъым идотхэ, сыт щхьэкIэ  жыпIэмэ, абыхэм щыIэ шыбз бжыгъэр ирикъуркъым  ахэр хуит пщIыну,    Адыгэшым  и  Къэрал   тхылъ  езыхэм къыдагъэкIын папщIэ.

А  дызытепсэлъыхьа лэжьыгъэр Европэм щедгъэкIуэкIыу, Марковэ   Евэ  и  шы  пщыIэм дытету,  Инал къэтлъэгъуащ.  Абы щыгъуэ  ар  илъэсиплI хъуат. И зэфIэлъыкIэкIи и хьэлкIи уигу иримыхьынкIэ Iэмал иIэтэкъым. «Мыр зэрыадыгэшри   къыхэщу, абы  теухуауэ мыхьэнэ иIэу, абы нэмыщIи  жыIэгъуафIэу  цIэ  схуфIэфщ», - жиIэри  Евэ къыдэлъэIуати, Инал фIэтщри,  тхылъми  апхуэдэцIэкIэ  иттхэжат.  Куэд дэмыкIыу, шым  и  хъыбар зэхиха нэужь,   теплъэ дахэ зэриIэр ИнтернеткIэ щилъагъум,  хуабжьу игу ирихьри,  Евэ  деж  Деберт  Джули къэкIуащ.  Шыри зыIэригъэхьэри,  Франджым, Баск  щIыналъэм  ишат.

 «Элитэ»    шы  хэплъыхьахэм  папщIэ  Европэм  зэпеуэшхуэхэр  щрагъэкIуэкI  уанэшыгъэкIэ зэпрагъауэу:  шым  игу-и щхьэ  зэрызэтелъыр,  цIыхум  зэредаIуэр, кIэщIу жыпIэмэ, и  губзыгъагъэр  здынэсыр зэхагъэкI. Илъэсищ-плIыкIэ апхуэдэ  зэхьэзэхуэм Джули Инал хуигъэхьэзыращ. Шым хузэфIэкI хъуахэр  игу ирихьри,   зэхьэзэхуэм езыри   хыхьэну  тегушхуащ.  Джули  зэпеуэхэр  зэрекIуэкIыр  къысхуитх зэпытт: «Мис,  район  зэпеуэм сокIуэри,  нэгъуэщI мыхъуми,  ещанэ  увыпIэр  къэсхьамэ арат». Сытми,  зэпеуэ  цIыкIум  щытекIуэмэ,  нэхъ   иным  хыхьэурэ  Франджы   псом   бжьыпэр щиубыдащ.  «Европэм и Кубок»  кIэух  зэпеуэм и иужьрей Iыхьэр Леон  къалэм  2011 гъэм  дыгъэгъазэм  и  25-м щекIуэкIащ.  Абы  и пэ  къихуэу, мыпхуэдэу  къитхауэ щытат:  «Зэхьэзэхуэшхуэ  сокIуэ, нэгъуэщI мыхъуми,  епщIанэ увыпIэр  къэсхьамэ,  сехъулIат, адыгэшым и лIыгъэр нэхъыбэм къащIэнт,  къытпеуэхэми дахурикъуат  итIанэ».  Инал   япэ  увыпIэр абыи  къыщихьащ,  къыпеуа  шы   лъэпкъ  I7-м  ящыщхэм  балл  куэдкIэ  ящхьэщыкIыу.   Дэ  иджыри  къэс  дгъэунэхуар  шым и къару, и бэшэчагъ, псынщIагъ  хуэдэхэрат. Абы уегъэлъагъу лъэпкъ  зызыужьам и гъусэу къэгъуэгурыкIуэ псэущхьэхэм яхузэфIэкIынум  гъунэ  зэримыIэр.  ЩIэныгъэм пэIэщIэу  къэхъуахэр абы зэи  ещхь   хъунукъым.

           Абдеж   щегъэжьауэ,   адыгэшым  Франджым  нэхь  мыхьэнэ щрат хъуащ, уеблэмэ  Франджым  шым   кIэлъыплъынымкIэ лъэпкъ  къэхутакIуэ  институтым  адыгэшым   елэжьыну  мурад  ищIащ.  Инал  абы  къыщигъэлъэгъуа  лIыгъэм къыкIэлъыкIуащ  20I2  гъэм  Вилленбринк  Герхард  и   шы  пщыIэм Пиренеи  щIыпIэм  адыгэшым теухуа  зэхуэсышхуэ  щрагъэкIуэкIар. А  зэхуэзэм  къекIуэлIат  Европэ  къэралхэм  къикIахэри.  Урысейм щыщу  зэхуэсым  ирагъэблэгъащ  адыгэш зезыхуэхэу Мэзкуу,  Краснодар  крайм,  Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм  щыщхэр, нэгъуэщIхэри.  Адыгэш лъэпкъым зегъэужьыным теухуауэ екIуэкIа а зэхуэсым  къыщащта унафэхэм  ящыщт Франджым адыгэш щызезыхуэхэмрэ  абы гулъытэ хуэзыщIхэмрэ я  зэгухьэныгъэр  зэгъэпэщыныр, абы и унэфэщIу Джули хахауэ щытащ.  Урысейм щыщу зэхуэзэм хэтахэри  щIыхь яIэу я зэгухьэныгъэм  хатхащ.  Зэхуэзэм  иужькIэ  Польшэм  Адыгэш зыгъэхъухэм я зэгухьэныгъэм  и  унафэщI  Банач  Себастьян  и   машинэмкIэ   дыкъыщришэкIащ Европэм щыщ щIыналъэхэу  адыгэш  щызэрахуэ  къэралибгъум.   

Адыгэш  нэхъыбэу здэщыIэ  ди  республикэм къэкIуат Джули, шым и зехьэкIэр,  зэрызэрахуэ Iэмалхэр  нэхъ  къищIэну. Ди цIыху зэхэтыкIэмрэ Iуэху бгъэдыхьэкIэмрэ илъэгъуа  нэужь, абы жиIащ:  «Дэ  ди  дежкIэ  цIыхухэр   щызэхуэгущIыIэщ,  фэ  фхуэдэу  пщIэрэ  гуапагъэрэ яку дэлъкъым. Сэ насыпыфIэу  зыслъытэжынт,  фэ фхуэдэ  шыпхъу е  дэлъху  сиIамэ».  Абдеж дгъэщIэгъуащ  баскхэм,  дэ  тхуэдэу,  зы  анэ  къимылъхуахэр  Iыхьлы  зэрыгъэхъуу  апхуэдэ дыдэ   хабзэ  зэраIэр. Абы иужькIэ,  Iэмал иIэжтэкъым ди лъэпкъ Iуэхур апхуэдизу  фIыкIэ къэзыIэтыр, абы и пщIэм  Европэм  щыхэзыгъаIуэ цIыхубз  псэ къабзэр шыпхъу умыщIынкIэ. А зэIущIэм хэтахэм унафэ къащтащ абдеж щыщIэдзауэ  Хьэжысмелрэ   Джулирэ  зэдэлъхузэшыпхъукIэ  зэджэну.  

Баск  щIыналъэми,  Джули  ди  шузекIуэхэм щахэтами,  ди деж къыщыкIуами,     дгъэщIагъуэу  гу  лъыттащ  адыгэбзэмрэ баскыбзэмрэ псалъэ  куэд  зэтехуэу зэрыхэтыр. Абы  теухуауэ мыхьэнэшхуэ иIэнут  бзэ щIэныгъэр зи IэщIагъэ  ди   филологхэр  нэхъ  куууэ а Iуэхум бгъэдыхьатэмэ.  Телъыджэ   куэд  хэтщ  ди  тхыдэм,  уи  щхьэр  ириунэзэну. Ди бзэмрэ ди тхыдэмрэ дэ къытфIэмыIуэхуу хъунукъым,  дэ лъэныкъуэкIэ дыщытыху, нэгъуэщIхэм ар ямыгъэкIуэду тхуаIыгъыну е зэрахьэну уи  фIэщ пщIы хъунукъым. Псалъэм папщIэ,    Деберт  Джули  баск  лъэпкъщ, университет къиухауэ Париж лэжьапIэфI иIэу дэсу,  псори хыфIидзэри къыщалъхуа  щIыналъэм игъэзэжащ. Баскыбзэмрэ баск тхыдэмрэ зэрыхэкIуэдэжыр игу къеуэрти,  хузэфIэкI хилъхьэну. Абы лъандэрэ  еджапIэм  и  унафэщIу, баскыбзэмкIи сабийхэр иригъаджэу мэлажьэ.  Зымахуэ  игу къеуэу къысхуитхащ  Интернетым   уихьэкIэ    адыгэшым  теухуауэ, хуэфащэу, ещхьу  узэплъын  хамэкъэралыбзэкIэ  куэд   зэримытыр,  ар  сурэт ирехъу,  тхыдэ  ирехъу. Уеблэмэ  адрей  шы  лъэпкъхэм  ятеухуауэ  итым пцIыми пэжми, къекъутэ. Зэран иIэтэкъым  нэхъ  купщIэ  иIэу,  мыхьэнэ нэхъыбэ  ефту  а  Iуэхум  иужь   фитамэ, жиIэу.

Ди жагъуэ зэрыхъунщи,  абы жиIэр  пэжщ:  мащIэщ щыIэмрэ пэжымрэ цIыхубэм къащIэн щхьэкIэ, адыгэшым теухуауэ Интернетыр къызэрыдгъэщхьэпэр.