Бхартрихари

      

1

Сыт тэмакъкIыхьхэм Iэщэ зэращIынур? Сыт тэмакъкIэщIхэм бий къыщIалъыхъуэр? Благъэ зиIэр блэм щыремышынэ. 

ЩIэныгъэ лъагэм теIэбар мылъку хуэныкъуэж? ЩэныфIэм сыт дыщэхэкIкIэ зыщIигъэщIэращIэр? Зыгуэрым  хуэIэзэмэ,  сыт   къулыкъу  зэрищIынур?

2

ЩэныфIэм акъылыншэ  теIукIащ;  цIыху зэтетым - къызэфIэщIыжа; пэжым  – нэпсей; хахуэм – гущIэгъуншэ; хьэрэмыгъэншэм – жыжьэ нэмыс; нэмыс хэлъу псалъэм -  лIыгъэншэ; жьакIуэм -  псалъэрей. ЩыIэу  пIэрэ  цIыху  нэс;    кIэрымылъ  гуэр кIэрамылъхьауэ цIыху икIэхэм?

3 

Зэм  щIым ущыукIурийуэ ущыжеинкIи хъунщ; зэм – пIэ щабэм; зэм –бгъуэтIамэ къэбулъэпхъэщынщи лъабжьэхэкIкIэ зыбгъэнщIынщ; зэми – ерыскъы хэплъыхьакIэ; дыгъуасэ щыгъын ныкъуэлажьэ  пщыгъащ, нобэ зыкъуохыпэ. ЩылIэи щытхъэи гу зыкIуэцIылъыр къимыкIуэту и плъапIэм хуокIуэ.

4

ЩIэныгъэ зимыIэр  арэзы пщIыну тыншщ жыпIэмэ, цIыху Iущыр арэзы пщIыну нэхъ тыншыжщ. Ауэ езы Тхьэшхуэми арэзы техъуэнукъым псом нэхърэ нэхъыбэ ищIэу  къызыщыхъуж  акъылыншэр.

5

Мэхьэнэншэр ехужьэжын хуейщ,  щIэныгъэкIэ гъэщIэрэщIами. ДыщэхэкI кIэрыщIа щхьэкIэ, блэм ущышынэн къанэрэ?

 

 6

Щымыр бзагуэ къафIэщIынущ; жьакIуэр – зи жьэ зэщIэмыхьэ псалъэрейуэ; гъунэгъуу щытыр – нэмысыншэу; IукIуэтар -  гу зыкIуэцIымылъу; тэмакъкIыхьыр - шынэкъэрабгъэу; тэмакъкIэщIыр – къызыхэкIар мыщIагъуэу.  ЩэныфIагъым и щэхур бзыщIащ, псори зыщIэ цIыхушхуэхэми  къаIэрыхьэкъым.  

КъыкIэлъыкIуэнущ