Кафка Франц

Адэм деж письмо   

     (пычыгъуэ)

Си адэ лъапIэ!

                      Сыпщышынэу  

 щIыжысIэмкIэ  укъызэупщIат

зымахуэ.  Зэрыхъу хабзэти

жэуап уэстыжыфатэкъым.

Зы лъэныкъуэкIэ,

сыпщышынэт, адрей

лъэныкъуэкIэи а шынэр

къызыхэкIыр IупщI хъун

папщIэ, тепсэлъыхьыгъуей

куэдыIуэ къэгъэхъеин хуейт.

Иджыпсту жэуапыр тхыгъэкIэ

уэстыжыну сыхэтми, ар

нэмыгъэсыпауэ къэнэнущ,

сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, сызэрыпщышынэмрэ абы кърикIуэнкIэ хъунухэмрэ

зэран къысхуохъу. КъэтIэщIыжын хуей къомри си акъылымрэ си гумрэ

яхуэгъэкъаруунукъым.

            Уэ Iуэхур сытым дежи ауэ къызэрыкIуэу къыпщыхъут – арат сэри,-

хэплъыхь умыщIу - нэгъуэщI Iэджэми, къыджепIэ хабзэр. Мис мыпхуэдэ

гуэрут уэ Iуэхур зэрыплъагъур: уэ уи гъащIэ псом псэемыблэжу

улэжьауэщ, сытри уи щхьэм фIэпхыурэ бынхэм ептауэщ, псом

хуэмыдэуи сэ. Абы и фIыгъэкIэ сэ «жьыр дэнэкIэ къепщэми сымыщIэу»

сыпсэут, сызыхуейм сыхуеджэну сыхуитащ, сшхын къэзлэжьыжын

хьэзаб стемылъу, абы къикIыр къалэн зыри симыIэххэу. Абы щхьэкIэ

уэ фIыщIэ къысхуэфщIи жыпIэтэкъым: быным и фIыщIэр жыжьэ

зэрынэмысыр уэ фIыуэ уощIэ. Плъагъуну узыхуейр, нэгъуэщI мыхъуми,

къытхуэпщIэр  къызэрыдгурыIуэм и нэщэнэ гуэррэ гущIэгъурэт. Абы и

пIэкIэ сэ куэд щIауэ си пэшым, си тхылъхэм, си щхьэм къищхьэрыуэ

гупсысэхэм, си ныбжьэгъу щхьэприххэм я деж зыщыпфIызогъэпщкIу. Сэ

зэи си гум илъыр бжесIакъым, уи псэм и тхьэлъэIупIэм

 сыныщIэхьакъым, Францесбан зэи сыщыпщIэупщIакъым, сытми, зэи

быныгъэ уэзгъэлъэгъуакъым, тыкуэнми адрей Iуэху зепхуэхэми

сыщIэупщIакъым. Фабрикэр уи пщэм дэслъхьэри зызгъэкIуэдыжащ,

Оттлэ и ерыщыныр дэсIыгъащ, си ныбжьэгъухэм щхьэкIэ сытри сощIэ,

уэ щхьэкIэ сытэджу сытIысыжакъым, уеблэмэ игъащIэм театрым

узэрыкIуэн билет ныпхуэсхьакъым. Сэ стеухуауэ узэгупсысхэр

зэхэплъхьэжмэ, сызэрыбгъэкъуаншэу къыщIэкIынур нэмысыншагъэкъы

м икIи бзаджагъэкъым - иужьрейуэ сщIа къэшэн мурадыр хэмытмэ - атIэ

сызэрыгущIыIэр, хамэгу-хамащхьэу сызэрыщытыр, къысхуэпщIэр

къызэрызгурымыIуэращ. Ахэр къызэрызэбудэкI щIыкIэри сэ зыр

псомкIи сыкъуаншэ хуэдэурэщ, зэ IумпIэ екъугъуэкIэ адрей псом

нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ схуегъэунэтIын нэхъей. Ауэ щыхъукIэ, уэ зы к

къуаншагъи убгъэдэлъкъым,  щабэIуэу укъызэрысхущытар

хыумыбжэмэ.

            А укъызэрызэгупсыс щIыкIэр  сэри пэжу къэслъытауэ къыщIокI,

сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, хамэ хуэдэ дызэрызэхуэхъуамкIэ

зыпхуэзгъэгусакъым. Ауэ сэри зыкIэи сыщыкъуаншэкъым а къэхъуам.

 Мис ар уи фIэщ схуэщIамэ, Iэмал гуэр къыкъуэкIынкIэи хъунт. ГъащIэщIэ

жысIэкъым, абы щхьэкIэ тIуми ди ныбжьыр хэкIуэтэIуагъэнщ, ауэ,

нэгъуэщI мыхъуми, зэгурыIуэ гуэр. КIэ имыIэу дзы къысфIэпщын 

хьэлыр хомынапэми,  нэгъуэщI мыхъуми, нэхъ щабэ хъунт.

            Сыт хуэдизу мыгъэщIэгъуэнми, уэ уи гум ещIэ сэ бжесIэну

сызыхуейр. Зымахуэ, псалъэм папщIэ, къызжепIащ: «Сэ сыт щыгъуи

фIыуэ услъагъут, адрей адэхэм хуэдэу фэрыщIу сыпхущымытыфми».

Сэ зэи шэч къытесхьэххакъым фIыуэ сыкъызэрыплъагъум, итIани мы уи

псалъэхэм  мыпэж гуэр хэлъ у къысфIощI. Дауи, уэ фэ

 зытебгъэуэфкъым. Ауэ аркъудейм щхьэкIэ,  адрей адэ псори фэрыщIу

къыубжмэ, е  зыри  къыпфIэмыIуэхуу   дэгу-нэф зощI, е, пэжым нэхъ

ещхьращи, ди зэхуаку дэмылъыпхъэ гуэр зэрыдэлъымрэ абы уэри уи

къуаншагъэ зэрыхэлъымрэкIэ, жомыIэпэми, - зыкъоумысыж. Апхуэдэу

уегупсысмэ, мис итIанэ дэ жытIэр зэтохуэ.

                Сэ жысIэкъым сызэрыщытым хуэдэу сыщIэхъуар уэ уижь

къызэрысщIихуа къудейм  къыхэкIауэ. Ар жыпIэныр егъэлея дыдэу

щытынут, апхуэдэ егъэлеикIэр си хьэлу щытми. Уэ укъысхэмыIэбэххэу

зызужьауэ щытами, итIани уигум дэхьэ цIыху сыхъуфынутэкъым сэ.

Армырми зи гур  иуда сабий махэ, мыгушхуэф, цIыху бгъурыхьэпIэншэ

 сыхъуну къыщIэкIынт: Кафкэ Роберт жыпIэми, Германн 

Карл хуэдэхэм  жыпIэми  саремыщхьу, нэгъуэщI зыгуэру, иджыпсту

сызэрыщытым сыхуэмыдэу, ауэ уэрэ сэрэ фIы дыдэу дызэгурыIуэу. Сэ

сынасыпыфIэнут уэ ныбжьэгъуу, унафэщIу, адэшхуэу,

уеблэмэ (мыбдеж тIэкIу зыщызолъэфыхь) щыкъуадэу узиIамэ. Ауэ си

адэу ущытын и IуэхукIэ  уэ  уялейт,  сэ  сэлъытауэ. Псом хуэмыдэу си

къуэшхэр пасэу зэрылIам, си шыпхъухэр кIасэIуэу къызэралъхуам

къыхэкIыу, уи  бын тегуплIэгъуэ япэрейр си  закъуэ япэу  згъэвын хуей

хъуащ, а IуэхумкIэ сэ сымахэIуэт.