Кедрин Дмитрий

АНЭМ И ГУР

ЗэзыдзэкIар Бемырзэ Мухьэдинщ

Къэзакъыр щIоупщIэр: «Оксанэ, си псэгъу, 

Сыт щыгъуэ щыхъунур уэ фIыуэ сыплъагъу? 

Си мылъкуми си ахъшэми сыщымысхьын, — 

«Мыбы сэ сыхуейщ» жыхуэпIар къыпхуэсхьынщ».

И щхьэцыр иухуэнурэ пщащэм жеIэж: 

«Уи мылъкури уи ахъшэри фIыкIэ уиIэж, 

Ухуеймэ игъащIэкIэ сигу урихьын, 

Уи анэр быукIыу хуейщ и гур къэпхьын. 

А гум сэ и сахуэр хуейщ япэу згъэвэн, 

ИтIанэ абы къыщIэвыкIым сефэн, — 

Iэгуаплъэ цыджан сэ зи дей сыщыIам 

Аращ сэ хьэщыкъ сызыщIыну жиIар».

Къэзакъыр щэху хъуащ щыщIэдзауэ абдей. 

Ешхэжкъым, ефэжкъым, мычэму нэщхъейщ.

И сэшхуэмкIэ икIэм анэбгъэр зэгуех. 

ИоIэбэри анэм игу хуабэр кърех. 

КIуэцIелъхьэри ар напэлъэщI хэдыкIам, 

Къыхуехьыр и пщащэ и гущIэм пхыкIам. 

АрщхьэкIэ бжэщхьэIум щоцIантхъуэри ар, 

IэщIохур Iэ лъэщхэмкIэ гу иIыгъар. 

...Анэгур къэскIащ, зэрыхэхуэу сабейм:

«УиукIти! Усакъыркъэ тIэкIу, си сабий!»