Хала

 

***

Пракрит  усыгъэр  зэрыгъагъэм

Емыджэф   щIэмыдэIуфхэу

ФIылъагъу   щэхухэм    тепсэлъыхьхэр

Сыту  мыукIытэрэ?

  

***

Iуэху  пэрыхьа  цIыхур   йохъулIэ  

Е  и  лIэгъуэр  къос.

Ауэ  лIэныгъэр   уемылIалIэуи   къокIуэ

ЕхъулIэгъуэр – къакIуэкъым.

 

 

***

Уисмэ – урес,  ужьэражьэмэ - жьэражьэ

Укъачэмэ – къачэ, сигу;

Арами, сыбгынакIэщ

а   зи   пэжыпIэм  унэмысыр.

 

***

Гум  къыбгъэдэкI  псалъэхэр  нэгъуэщIщ;

IукIуэт!

Сыт  я  мыхьэнэ  мы   IупитIым  къаблэкIахэм?

 

*** 

Пхъэщхьэмыщхьэхэм  кърашэхмэ  загъэщхъ

Пачыжмэ – заIэт:

Жыгышхуэ  щхьэкIэхэм  ещхьщ

УщиякIуэхэм   ягухэр.

 

***

И  фIэщу  щыгубжькIи                                 

Уигу  хэзыгъэщIын   дэнэ   кърихын

Псэ  къабзэм   и  жьэм  -

Жэщым  IэщIэлъми   гурыхьщ

Мазэм  и  бзийхэр.

 

***

БампIэм  щIэгъэпщкIуа,

Гум   жьы   ихъухьыжа  щэхухэр  нэгъунэ

ЦIыху  Iущым  хуэпIуатэмэ,

МафIэм   есыж

ГъащIэр  щиухкIэ.

 

***

Куэд  урихьэлIэкъым

жэуап  къуитыж щIыкIэу 

гум  нэсын  псалъэхэр

къезыгъэзэгъыф. 

 

***

ЦIыхуфIыр  къэгубжькъым

Губжьми  Iей  игу къэкIкъым

КъэкI  хъумэ  жиIэкъым

ЖиIэ  хъуми  щIогъуэж.

 

***

ЦIыху  нэгъэсар   щхьэхуитми

Псоми   яхуэжыIэщIэщ

ЩэныфIэу  мэIэбэ

Бийм  бгъэдэтми  зэрыщымыткъым.

 

***              

Мэхьэнэншэм   зыпыпщIэныр

Псыежэхым   тедза  сатырщ

ЦIыху  пэжым  и ныбжьэгъугъэр

Мывэм  тетхащи  текIыжкъым.

 

***

ПIэщIэлъ,  уи  былымщ

Бгъуэтыж,  уи  ныбжьэгъущ

Щэн  зыхэлъ,  дахэщ

ФIыр  зи  нэрыгъ,   Iущщ.

 

***

Бгым  хуэдэу  лъагэри

IуэхугъуитIым  ягъэжь:

ИщIэн  хуеямрэ

ИмыщIэн  хуеямрэ.

 

***

Зэман   кIыхькIэ   зэхуэпэжыныр   

Зи   лъабжьэ   лъагъуныгъэ  жыгым

ФIэмыIуэхуным  и   джыдэр   къецырхъмэ    

Зы  макъи  зэхомыхыу   йощIыкI.

 

 

Мэз бжэнхэр

1

Жыгхэм  Iугъуаер   къапихыу

И  фэм  лыгъейр   къылъэIэсыпэми

МафIэ'мэз   щыпсэууэ  къызфIегъэщIри

Мэз  бжэн   делэр  зэи  щIэпхъуэжкъым.

 

2

Мэз  бжэнхэм   яIу  игъущыкIау

Псы  Iубыгъуэ  закъуэ  къагъуэт

Гуащэр  и  щауэм  псым  хущосхь

Щауэм  мор  ефэм  нэхъ  къещтэ

 

Апхуэдэ  щIыкIэу зэпсэгъухэр

Псы  емыфэу  ежьэжащ

«Ар  зыхуей»рат  нэхъапэри

ЗагъэнщIат  емыIубыххау   

 

Удзыри  псыри  уэр-уэру

Къыщыплъыхъуэн  хуей   мэз  Iувым 

ЩIэс   мэз   бжэнхэм,    даурэ   ящIми,    

Я  фIылъагъур  мащэм  нахьэсыф.

 

3

Шабзэшэр   зытыригъэхуэну

Мэз  бжэныр  и   гуащэм    пожэкI

Модрейм  имыдэу  япэ йощыж

Хьэзырщ  и  псэхэхым Iуплъэну

 

Ауэ  и   гъэфIэныр   иужь  дыдэ

Зэрилъагъужыр  зыхищIауэ

ГуIэфI   куур   и   плъэкIэм  щызу 

НэхэмкIэ  щауэм  йодахащIэ  

 

ЩакIуэм  гури  шабзэри   Iэпоху

И нэм нэпс къытелъэдауэ

Къегъэлэлэжри  хыфIедзэ

И тхьэкIумэм  фIэкIыу  ишэщIар

 

ГуфIэгъуэри  гуIэгъуэри  зэдайуэ   

ЗэрызэхащIэм  зы  ищIахэм

Гу  зэхуэщIыным  и  IэфIыр

Зэманым   зыхуигъэбэгъуахэм   

 

А   зэпсэгъухэм   яз   ехыжу  

И   гуэгъуар   тыринэм   мы   щIым

Псэм  хэкIыжар  къэнэкIафIэщ

Елъытау,  щыхэкIыжам,  мы  щIым.