Сонетхэр

 1

ЗэзыдзэкIар Шорэ Маринэщ 

 

Нэхъ къудамэфIхэрщ куэду къызыпыкIэр,

Дахагъэр мыкIуэдыжу зыгъэпсэур.

Пырещэщыж гъэгъахэр пIалъэр икIмэ, -

Ахэр щехъумэ гум щIэуэ къэпсэум.

 

Мис  уэри,  уи  дэхагъ  уехъуэпсэжауэ,

Псыу  пщIэтыр  псори  уэ  абы  щIыбокIэ,

Уи  къулеягъэр  къебыугуэшэкIауэ, -

Зи  щхьэ  и  бий, уэрщ  жэгъуэгъу бзаджэр уэркIэ.

 

Нобэрей махуэрщ уэ бгъэщIэрэщIэнур,

Гъатхэ щIэх дыдэу блэкIым и нэщэнэ, -

Жылэу   мэгъуж, къэмыкIыу,  уи къэкIуэнур,

Уи  нэпсеягъэр  икъухьыным хыбоухуанэ.

 

Мы дунеижьыр хъууэ пфIэпсэкIуэд,

ЩIалэгъуэ  жылэр щIым щумыгъэкIуэд.

 

8

ЗэзыдзэкIар Гугъуэт Заремэщ

Уэ умакъамэщ, ауэ макъыу къэIум

МыгурыIуэгъуэ гуэру уагъэзэш.

Щхьэи уфIэфI нэщхъейуэ Iутыр бжэIум,

Гупсысэр къебгъэблагъэурэ уи пэш?

 

Сыт щэхуу хэлъыр  а уэ пщыщ гугъуехьым?

Щхьэ нэщхъеягъэм IэплIэ къуишэкIа?

Апхуэдэу екIуу зэкIэлъыкIуэ макъхэм

Я IукIэр закъуэныгъэм къыхэкIа?

 

ЩIэдэIут! ЗэрыгуфIэ макъамэбзэр!

Уэрэдым къыщаIуатэри зыхуейр

Зэгъусэу анэр, адэр, я щIалэщIэр

А макъым насыпыфIэу хэт нэхъей!

 

Макъамэ зэщIэжьыуэм къыдеIуэкIыр

Зи закъуэр гъащIэм пщIэншэу зэрыблэкIыр.

 

 27

ЗэзыдзэкIар Шорэ Маринэщ 

 

Сылажьэурэ сешащ, сыхуейщ сыIурихыну,

ГъуэлъыпIэм псэм псэхугъуэ щигъуэтыну.

Арщхьэ, сыгъуэлъмэ, аргуэру гъуэгу сытохьэ –

СызыщIэхъуэпс мурадыр си гум къохьэ.

 

ХъуапсапIэхэр, гухэлъхэр едэпщанэ

Нежьа уи деж екIуалIэпIэншэ гъуэгукIэ,

Ешами, напIэхэр зэхуэзмыхьауэ ауэ,

Солъагъу кIыфIыгъэ илъагъур нэфми псэкIэ.

 

Мы си гуи, си гупсыси я нэ жанкIэ,

КIыфIыгъэм сыщыплъохъуэ, нэф сыхъуауэ,

Хуэдэ щымыIэу сфIэщIу кIыфIым зэкIэ,

Абы уи ныбжьыр нэхуу къыхыхьамэ.

 

Псэхугъуэ лъагъуныгъэм къызимыт .

Аращи - зэпымыууэ гъуэгу сытетщ...


130

ЗэзыдзэкIар НэщIэпыджэ Замирэщ

 

Си дахэм и нэр вагъуэм хуэзмыгъадэ,

И Iупэр дыхьэрэнуэ мыплъыжь,

И щIыфэми уэс хужьу  уIумыплъэ,  

И щхьэцми  щIакIуэ  Iуву  зимутIыпщ.

  

Дамаск и розэ хужьым,  тхьэмбылыфэм

НэкIущхьэхэр  гъунэгъууи  емыщхь,

Мэ гуакIуэ  и бэуэкIэм  къыщхьэщихми,   

Ар  епэрымэм  хуэдэу  мыгурыхь.

 

Абы и макъыр зэхэсхыну сфIэфIми,

Мэкъамэ куэд нэхъ дахэу  щыIэгъэнщ,

Тхьэгуащэм щабэрыкIуэу къикIухьыфми, 

Си дахэм   ар и  кIуэкIэу  жызмыIэн.  

 

Щытхъупс трагъэлъадэ тхьэIухудхэм -  

Сэ фIыуэ слъагъур пэжым игъэпудкъым.