Кузмин Михаил


Пасэрей    дзэзешэу    сыщытамэ

 

Пасэрей    дзэзешэу    сыщытамэ,

Эфиопми    Персхэми   тепщэ   захуэсщIынт

Фирхьэуныр    тездзынт  

Хыуэпс    ейм     нэхърэ    нэхъ    лъагэжу

си  пирамидэр   дэсщIеинти, сыпсэунт 

Мысырым  сэ  нэхърэ   нэхъ  цIэрыIуэ  имысу!

 

 

Дыгъу     IэкIуэлъакIуэу     сыщытамэ,

Мэнкъэур   и    кхъэлэгъунэр    къэсхъунщIэнт

Мывэхэр    Александрийэ   дэс   журтхэм    есщэнт

ЩIырэ    щхьэлрэ     куэду     къэсщэхунти,  сыпсэунт

Мысырым   сэ   нэхърэ   нэхъ    бей    имысу.
  

 

Нил     лъапIэм     зыщезыгъэтхьэлэжа    

Антиной     етIуанэу     сыщытамэ

Си    бжьыфIагъым    псори    делэ    ищIынт

Сызэрыпсэууэ     тхьэлъэIупIэхэр      схуаухуэнти,  сыпсэунт

Мысырым  сэ нэхърэ  нэхъ   лъэщ   имысу.   

 

Щихъышхуэу      сыщытамэ,

Былыму     сиIэр     згъэкIуэдынт

IэщIагъэи    къулыкъуи    сыхуэмеижу

Хамэ    хадэхэр    схъумэу     сежьэжынти,  сыпсэунт

Мысырым   сэ нэхърэ   нэхъ  щхьэхуит   имысу.

 

Уи    пщылI     нэхъ    мыхьэнэншэ     дыдэу     сыщытамэ,

Си гъащIэр щIыунэм  щысхьынт  

Илъэсым   е    илъэситIым    зэ

ЗэрымыщIэкIэ   хьэпсхэм    уащыблэкIкIэ

Уи   вакъэм   тет    дыщэидэр     cлъагъуу 

Мысырми   сэ   нэхърэ  нэхъ  насыпыфIэ   имысу.  

 

1906