Кузмин Михаил


Пасэрей    дзэзешэу    сыщытамэ

 

Пасэрей    дзэзешэу    сыщытамэ,

Эфиопми    Персхэми   тепщэ   захуэсщIынт

Фирхьэуныр    тездзынт  

Хыуэпс    ейм     нэхърэ    нэхъ    лъагэжу

си пирамидэр  дэсщIеинти  

Сыпсэунт    Мысырым    

сэ    cхуэдэу  цIэрыIуэ    имысу!

 

Дыгъу     IэкIуэлъакIуэу     сыщытамэ,

Мэнкъэур   и    кхъэлэгъунэр    къэсхъунщIэнт

Мывэхэр    Александрийэ   дэс   журтхэм    есщэнт

ЩIырэ    щхьэлрэ     куэду     къэсщэхунти

Мысырым    сэ    нэхърэ    нэхъ    бей   имысу  сыпсэунт.
  

 

Нил     лъапIэм     зыщезыгъэтхьэлэжа    

Антиной     етIуанэу     сыщытамэ

Си    бжьыфIагъым    делэ    имыщI    щымыIэу

Сызэрыпсэууэ     тхьэлъэIупIэхэр      схуаухуэнти

Мысырым   сэ   нэхърэ    нэхъ   лъэщ   имысу  сыпсэунт.    

 

Щихъышхуэу      сыщытамэ

Былыму     сиIэр     згъэкIуэдынт

IэщIагъэи    къулыкъуи    сыхуэмеижу

Хамэ    хадэхэр    схъумэу     сежьэжынти

Мысырым   сэ    нэхърэ   нэхъ    щхьэхуит    имысу  сыпсэунт.

 

Уи    пщылI     нэхъ    мыхьэнэншэ     дыдэу     сыщытамэ

ЩIыунэм      си   гъащIэр   щысхьу   

Илъэсым   е    илъэситIым    зэ

ЗэрымыщIэкIэ   хьэпсхэм    уащыблэкIкIэ

Уи   вакъэм   тет    дыщэидэр    слъагъуу   сыпсэунт

Мысырым    сэ    схуэдэу    ехъулIэ   имысу.  

 

1906