Мандельштам Осип

***

Дызэрысыр  хэкуу  дымыщIэу дыщопсэу тхуэмыхъуу

ЛъэбакъуипщI адэкIэ Iун  макъ къыджьэдэIукI мыхъуу

Абдеж  нэхъ  хуэщIа  уи гугъэу къебгъэжьар ныкъуэжыIэу

Кремл  лъапцIэжь зэрыдэсыр гум къагъэкIыж щIыIэ-щIыIэу

 

Абы и Iэпхъуамбэхэр дагъэлщ, ещхьщ хьэмбылу гъумыщIэ

И зы псалъэр зы абрэмывэ мыхъуну уи фIэщ тумыщIэ

ЦIыв пащIэшхуэ - выбжьэ теплъэ -  щIогуфIыкI

И шырыкъуитIым я лъапщэр тоцIуукI

 

Ихъуреягъыр кIэрыху-кIэрыщ, пщэ лантIэ, IумпIэ Iыгъ

Зыриджэгухэр, IуэхутхьэбзащIэу,  ныкъуэцIыхун зи нэрыгъ

Хэти мэфий, хэти мэпщIэу, хэт мэIуей

Езы закъуэр мэIунщIэ, фIыу мэкъуейщIей

 

Шылъэгу налу къызэкIэлъыщIидз хабзэ мыхъур

- Хэт и натIэ, е и щахэ, нэ е нэжьгъ темыхуэу мыхъур,

УкI тэзыри  хуохъужри – фо IэмыщIэщ

Асэтынэбгъэшхуэ тIари зи фIыщIэщ.

                                                        (Усэр Сталин теухуауэ итхыгъащ)

1933