Уэрэдыжьхэр: мэулид

 

Алыхьу гущIэгъубэ гущIэгъущIырейм и цIэкIэ соублэ

 

Ди хэщIапIэр ди мащэхэрщДи упщIэхэр дигуащIэхэрщ

Ди гъуэгуанэри ди кIыхьхэращДищытыкIэр дигъэщIэгъуэнщ

 

Нэхъуеиншэныр дикIыхьлIыхьщДилIэныгъэхэр дигъунэгъущ

Ди былымхэр ди щIэинщиДи бынхэр ди зеинщэхэщ

 

Ди уэншэкури ди щIыщIагъращДигъуэмылэр димащIэращ

Дижэщхэри дикIыхьхэращДи щIегъуэжхэри ди куэдхэрщ

 

Ди хьэрэмхэр ди гьэзабщиДихьэлэлхэр дижэуапхэрщ

Ди Тхьэри ди иныращиДи Тхьэри ди ГъэгъуакIуэрщ

 

Ди фарзхэри ди нэмэзхэрщДи къалэнхэр ди сэджытхэрщ

Ди щIэхьэпIэр ди жэнэтхэрщДи Мухьэммэд псэм и Iэзэщ

 

Мухьэммэд хъэбарегъащIэщМухьэммэд ди  щхьэщыжакIуэщ

Мухьэммэд ди къегъэлакIуэщДи Мухьэммэд ди нэхъыфIращ

 

Ди Мухьэммэдыр ди лIыкIуэщДи Мухьэммэдыр ди пашэщ

Ди Мухьэммэд ди зиусхьэнщДи Мухьэммэдыр ди фIылъагъущ.

 

Дыжьыныфэу нур щидз мазэм

 

Дыжьыныфэу нур щидз мазэм

Мухьэммэдыр къалъхугъащ,

Нуру къахэблэну цIыхухэм

Азалыхьым иухащ.

 

Мэрем жэщым сабийм и псэм

Щыхьэрибгъур къиплъыхьащ,

А пщэдджыжьым хьэрып къуажэм

Уэшх узынши къыщешхащ.

 

А псэ къабзэр къызэралъхуу

Гъаблэр щIыгум икIыжащ,

КъащыхуэкIуэм уэхьийр жэщу

Сабийр псоми къацIыхуащ!

 

Мэулид мазэр угъурлыуэ

Мухьэммэдым тыраIуащ,

Муслъымэну щыIэу хъуами

ЯгъэлъапIэу къэуващ!

 

Мухьэммэдыр ныбэм щилъым

И анэу дыщэр къэгуфIат,

Жэщ къэсыхукIэ уафэм къикIыу

МелыIычхэр къыхуэкIуат!

 

Мухьэммэдыр къыщалъху жэщым

Вагъуэу щыIэр зэхуэсащ,

Бзэ зимыIэу щыIэ псори

А жэщ лъапIэм зэпсэлъащ!