Якоб Макс

ПыIэ зыщэр 

Зы мыIэрысей гущIыIу  щызэрыIэтащ тхьэрыкъуэхэр.

ЩакIуэхэр пхъэращ, тхьэрыкъуэхэр лъатэжащ.

Iэбэлъабэм я махуэти, хущхъуэ пщIын панакъым мыIэрысейм.

Ауэ чэф гуэр и пыIэ къыпынащ

А нэхъ къудамэ лъахъшэм фIэлъу…

Лэжьыгъэ щIагъуэщ, пэжым ухуеймэ, пыIэ щэныр.

Ауэ щэн хуейр ефакIуэ пыIэщ, нэгъуэщIкъым.

Кумбхэм илъу ухуей,

УдзыпцIэхэм хэлъу, жыгхэм телъу  ухуей?

Къэлъагъу къэплъагъуфым хуэдиз.

ЩIэрыпс ухуеймэ щыбгъуэтынур Кэрмарэдж’щ сыт щыгъуи.

Кэрмарэдж Ламнион пыIэ щызыщэр жыпIэмэ,

Жьыбгъэращ абы хуэлажьэр.

Сэрымэ,  дэрбзэр цIыкIуу сытетщ дунейм,

Сэри пыIащэ сыхъунущ.

МыIэрысэбжьэр схуэлажьэнущ сэ

Кэрмарэдж хуэдэу бей сызэрыхъуу,

МыIэрысэбжьэм папщIэ мыIэрысейхэр иту мыIэрысей хадэ

                                                                                            къэсщэхунущ.

ИтIанэ тхьэрыкъуэ гъэсахэри…

Бурдокс сыдэсмэ зы бжьэ сефэнурэ

Дыгъэр къыстепсэу сыдэтынущ, си натIэр Iэтау.                                                            

 

 ***

Мы гъуэгу мывалъэм сыкъыщохутэ си закъуэу;

Сэрэ, сэ сыкъимыдэжу нэгъуэщI зы сэ’рэ.

 

                                      ***

НэмыщI зы хамэбзэкIэ сопсалъэж си щхьэ.

 

                                      ***

Къысхонэ сэ еплъыкIэ закъуэ; си щхьэ хухэсхыу згъэтIылъау,

Дунейм иужь дыдэрей и нэхэм къаIэщIэзгъэкIыфа нэху закъуэу

 

                                      ***

Сэ схэщIыхьау схэту, икIи хьэрф тIорысэхэм адэжкIэ спэжыжьэу

                                     ***

ПщIэншэу, щхьэпэджэу удз гъэгъа…

Иныжьхэр Iэщ теплъэ  псэущхьэ гуэр къыcIэщIохъуэхэ.

Ауэ сэ сощIэ абдеж, а къэзгъэзэжахэр зэпщI щIыпIэм идеж

                                      ***

КIапэ лей зыпыт вагъуэхэм я щхьэцхэм кIэрыщIа цIыху хейхэм,

Уеблэмэ зэманым и жэщхэми къыIэщIагъэкIыжынут а макъхэр

Уа къалащхьэхэ! ЩыжыфIэнщ сэр папщIэ фи уэрэдыр

Гурэ псэрэ къызытемынэжа дунейм, фэ гумрэ псэмрэ къыщывжаIэмэ

 

                                      ***

ЛIэныгъэр  къыщытщогуфIыкI  мимозэхэм я зэхуакум

 

                                      ***

Джэду бдзэжьеящэ, тутынафэ хьэжь цIыкIу

Фыкъыщыздэныбжьэгъуащ

Хьэндырабгъуэ Лъахэ щыщIэдзауэ

Мазэ хьэлгъуанэм нэсыху

 

                                      ***

Уа гукъинэ, уа кхъухьыжь!

Абджым нэс уи щIэр къэзгъаплъэу узунэщIын хуеуэ ара?

Абдежым лIыукIхэм я IэпхъуамбапIэхэр тетщ

ИтIанэ, иужьрей нафIэгухэр зыIэщIэкIахэм ейри

Аращи абдеж, а шыгухухэм я бжэ лъабжьэм

Плъэн-даIуэныр япэу къыщытлъысыныр зэрынасып

Европей зеиншэ хуэдэу.

 

ЗэзыдзэкIар Гуащокъуэ Абдулщ