Андерсен Ханс Кристиан

                                                  Принцессэр джэш хьэдзэм зэрытелъар

 

             ЗэзыдзэкIар Нало Заурщ

Еуэрэ-еуэрэт, жи: зы принц, пащтыхьыкъуэ, псэути, абы игу къохьэ принцессэ, пащтыхьыпхъу, къишэну, ауэ принцессэ нэс фIэкIа идэртэкъым. Мы дуней псор къикIухьащ абы, итIани игу ирихьын хуэдэ къашэн игъуэтакъым. Принцессэр гъунэжт, ауэ принцессэ нэсымрэ нэпцIымрэ хузэхэгъэкIыртэкъым. Псоми зыгуэр къахуэтт. Арати, принцым и щхьэр къыфIэхуауэ къэкIуэжащ – принцессэ нэсым Iейуэ хуэпабгъэрт ар. 

           Йоуэри, зы пщыхьэщхьэ гуэрым уэлбанэ къохъу: уафэр мэгъуагъуэ, уафэр мэхъуэпскI, уэшхыр уридэкIуеину къожэх. 

          А зэманым къалэ куэбжэм зыгуэр къытоуIуэри, пащтыхьыжьыр макIуэ Iуихыну. 

         Iуехри – куэбжэпэм принцессэ щытщ. Ауэ сызижагъуэн и махуэт абы и теплъэр. Уэшхыпсыр щхьэцым къыпож, и босцейм къожэхри, и туфлъэ лъапэм толъадэр аби, лъэдакъэмкIэ йожэхыж. ИтIани абы принцессэ нэсу щиIуэжырт. 

         «Деплъынкъэ!» - игу къокI пащтыхь гуащэжьми, цIутI жимыIэу хъыджэбз лэгъунэм макIуэ. ГъуэлъыпIэм тепIэн-щIэлъыну илъыр къредзри, пхъэбгъу пцIанэм джэш хьэдзэ трелъхьэ, ар хьэуазэ уэншэку пщыкIутIым щIрегъэубыдэри, абы ящIыIужкIэ къыуц уэншэку пщыкIутI гуэр трелъхьэж.

          Мис а пIэм принцессэр хегъэгъуалъхьэри нэху щыху хегъэлъ.

          Пщэдджыжьым йоупщI: «Дауэ ужея?»-жеIэри.

 - Ах, сыжея мыгъуэ сэ! – жи принцессэм.- Жэщ псом си нэбдзыпэ зэтеслъхьакъым.  Тхьэм ещIэ а си пIэм ныщIэхуар! Зы быдэ гуэрым сытелъти, си щIыфэр зэфэзэщу уфIыцIащ. Сызижагъуэн и махуэт ар!

          Мис абдеж псоми къагуроIуэ ар зэрыпринцессэ нэсыр – хьэуазэ уэншэку пщыкIутIрэ къыуц уэншэку пщыкIутIрэ щIэлъа пэтми, а джэш хьэдзэ закъуэр зэхищIащ. Апхуэдэ зыхэзыщIэнкIэ хъунур принцессэ нэсыращ.

          Мис итIанэ принцым къешэ ар – иджы шэч къытрихьэжыртэкъым абы принцессэ нэс къызэрыпэщIэхуам. Джэш хьэдзэр музейм иратауэ ноби щIэлъщ, ямыдыгъуамэ. Шэч къытумыхьэ мыр зэрыхъыбар пэжым.