НафIэдз Мухьэмэд

                                  

***

ЩIымахуэм си гур хуэмыпабгъэ. 

Си пщIыхь къыхыхьэр гъатхэ пасэщ. 

ЩIымахуэм си гур хуэмыпабгъэ. 

Ухэту гъатхэм, нэхъ си щIасэщ.

ЩIымахуэм си гур хуэмыпабгъэ.

Мы щIылъэм удзхэр къыщогъагъэ.

КъащIех, уи нитIым зы хуабагъэ.

ЩIымахуэм си гур хуэмыпабгъэ.

14.12.15 гъэ, 21:10.