Джерар де Нерваль

               

 

 

 

 ФIыуэ зэрылъагъухэр 

Дэнэ щыIэ а фIыуэ зэрылъагъухэр, дэнэ?

ЛIэныгъэр щыпхыкI мы щIыпIэм адэкIэ,

Ягухэр куэдкIэ нэхъ щонэдж  дэр нэхърэ,

IэджэкIэ нэхъ дахэу псэупIэ гуэр и деж

 Уафэ щхъуантIэм и лъагапIэм

ТхьэIухудхэм ябгъэдэтыпэу,

Щытхъу, лъагъуныгъэ уэрэд къыщыхуаубзэрабзэ

Тхьэм и лIыкIуэ Хьисэ и анэм.

 

Уа, хужьыр зи фащэу нэIэр зытелъ!

ГъагъэкIэ зэщIэбла бзылъхугъэ!

Гуауэм ягъэгъуэлэжауэ

Бгынэжа щхьэгъусэ!

 

Ар зи кууагъ жэнэтыр

КъыщIогуфIыкI фи нэхэм,

Щывгъэлыд уафэм, а щIыпIэ махуэм,

Мы ди дунейм щыункIыфIыжа уэздыгъэхэр.   

                                                                        

                              Анэшхуэ

 Илъэсищи хъужащ зэрыщымыIэжрэ…

Сыту цIыхубз хъарзынэт…щыдахым,

Благъи, лыи, цIыхугъи, мыцIыхуи

Гъахэт, бжахэт, гум къыбгъэдэкIыу

 

Ауэ сэ зыр срикIукIыу сыкъыщIэнат унэм

Сынэщхъеин ипIэкIэ сыщтэIэщтаблэуи, сагъэемыкIуат:

«И кхъаблэм мыпхуэдэу щэхуу,

Нэ гъущэкIэ уеплъу ущхьэщыт хъурэт?»

 

Щыгъуэным и зэрызехьэр иухщ, ежьэжри,

ИлъэсищкIэ гуауэу, гуапэу къэхъуахэм

ИралъэщIыкIыжащ хэт и гуи, а махуэм и гукъинэр.

 

Ауэ сэ си нэгу щIэтщ а махуэр, согъ щIэх-щIэхыурэ

Илъэсищ лъандэрэ нэхъ къеблурэ кIуэ пэтыху.

Жыг лъэдийхэм хэIущIыхьа тхыгъэхэм хуэдэурэ

Си гум хокIуатэ зэпыт и гукъинэр.

                            Мэзым 

Бзур къраш, бзур мэубзэрабзэ гъатхэм,

И уэрэдыр зэхэфхкъэ, уа?

Уэху! Сыту зэщыщхъу, зэфэзэщ, сыту гум щыхэхьэрэ

Бзум и макъыр мэзым…

 

Гъэмахуэщ… Бзухэр зэлъохъу,

Бзури мэгуакIуэ,  зэ'щ зэрыгуакIуэри и гъащIэм.

Сыту IэфI, сыту щэху, сыту гум зыкъыдищIрэ

Мэзым хэт абгъуэм…

 

Аурэ бжьыхьэ махуэ уфахэр къосри

Зеущэхуж бзум, щIыIэхэр къимублэ ипэ.

Еууей! Сыту Iуэхушхуэ гъеиныр мыамалу

Бзур зэрыщылIэжынур мэзым.

 

 ЗэзыдзэкIар Гуащокъуэ Абдулщ