Маркес Габриэль Гарсиа

 

Дунейм ехыжым и тхыгъэ 

Сэ хъыдан гуащэ къудейуэ сызэрыщытыр Тхьэм зы дакъикъэкIэ  зыщигъэгъупщэрэ гъащIэ Iыхьэ цIыкIу къызитыжатэмэ, сызэгупсыс псори жысIэну къыщIэкIынтэкъым, ауэ жысIэу хъуам  сегупсысынт.

ТекIуэдам сеплъурэтэкъым зыгуэрым уасэ зэрыхуэзгъэувынур, и мыхьэнэм елъытауэт. 

Нэхъ мащIэрэ сыжеинт, нэхъыбэрэ фIым сехъуэпсэнт,  ди нэхэр зэтетIпIэху  нэхуу секунд хыщI  зэрытIэщIэкIыр  зыщызмыгъэгъупщэу.  

Адрейхэр щытыху, сэ сыкIуэнт, нэгъуэщIхэр  жейми сыжеинтэкъым. ЖаIэхэр зэхэсхынт, итIанэ  сытым  хуэдэу  зыстIыжынут  сэ  шоколад  IумылкIэ.  

Алыхьым иджыри зы дакъикъэ гъащIэм къысхупищамэ, нэхъ къызэрыкIуэу зысхуэпэнт, дыгъэм сыдэлъынт, бзий хуабэхэм си Iэпкълъэпкъым и мызакъуэу, си псэри хуит яхуэсщIауэ. Гу сиIэжамэ, ди Тхьэ, абы гужьгъэжьу илъыр мылым тестхэнти дыгъэ къыкъуэкIыным сыпэплъэнт.    

Ван Гог  и гуращэу Бенедетти и усэшхуэр  вагъуэхэм тестхэнт, Серрат уэрэдри Мазэм тыгъэ хуэсщIын пшыналъэт. Си нэпсхэр розэхэм ящIэзгъэлъэдэнт, я банэхэм зэрагъэузымрэ я гъэгъахэм я бэуэкIэ плъыжьымрэ зыхэсщIэн папщIэ…

Иджыри  гъащIэ тIэкIу сиIэжамэ, ди Тхьэ, зы махуэ блэзгъэкIынтэкъым фIыуэ слъагъу цIыхухэм фIыуэ зэрыслъагъур яжезмыIэу. Си псэм пэсщI дэтхэнэ зыми и фIэщ сщIынт фIыуэ зэрыслъагъур, фIылъагъум ситхьэкъуауи сыпсэунт.

 Зыгуэрым гу  щIыхуамыщIыфыр, жьы  зэрыхъуахэра зигугъэжхэм   къагурызгъэIуэнт  жьы  щIэхъухэр, зыми гу хуамыщIыж зэрыхъуахэрауэ!  Сабийм дамэ естынт, ауэ езыр-езыру лъэтэкIэ зригъэсэжыну хуит сщIынт. Гуащэ-щауэ ныбжьыфIэхэм  я фIэщ сщIынт  лIэныгъэр жьыгъэм къызэримыхьыр,  ар гу кIуэдам   зэриIэужьыр.  

Сыт хуэдизым зезгъэса, цIыхухэ, сэ, фэ сынывэплъурэ, икIи къызгурыIуащ  дэтхэнэ зыри  бгыщхьэм тесыну хуейми, насыпыр ди бгы дэкIыкIэм зэрепхар.  

Сэ къызгурыIуащ сабий цIынэ къалъхуыгъащIэм, и адэ и Iэпхъуамбэр  щиубыдкIэ, ар  абы  игъащIэкIи  зэриIыгъынур.  

КъызгурыIуащ зы цIыхур адрейм хуеплъыхыну зэрыхуимытыр, ар къэтэджыжын папщIэ дэIэпыкъуну хуэмеймэ.

Иджыри Iэджэм зезгъэсэфынут сынывэплъурэ, цIыхухэ, ауэ къысхуэщхьэпэжыну хъункъым а псор, сыту жыпIэмэ,  мы пхъуантэм сыдалъхьэжа нэужь, сэ, дауи, си псэр хэтыжынукъым.

ЗыхэпщIэр зэи умыбзыщI,  узэгупсысыр   щIэ.

Нобэ фIэкIа зэи ужейуэ узмылъагъужыну сщIатэмэ, IэплIэ быдэ пхуэсщIынти Тхьэм селъэIунт мелыIыч хъумакIуэу сыпщхьэщигъэувэну. Нобэ фIэкIа бжэ блыпкъ зэхуакум удэкIыу узмылъагъужыну сщIатэмэ, сыноджэнт,  IэплIэ-бакIэ зыносшэкIынти, аргуэру сыноджэжынт нэхъыбэж уэстын папщIэ. Нобэ иужь дыдэу  уи макъыр зэрызэхэсхыжыр сщIамэ, жыпIэ псори езгъэтхынт,  иджыри, иджыри  тезгъэзэжурэ седэIуэжын хуэдэу. Иджыпсту  дызэрыт дакъикъэр дэкIмэ, афIэкIа зэи узмылъагъужыну сщIамэ, бжесIэнт сыт щыгъуэи фIыуэ  узэрыслъэгъуар; си щхьэ «Ар  армырами  ещIэ,  щхьэкъэб» хужызмыIэжу.    

Сыт щыгъуэи  пщэдей щыIэщ, гъащIэм Iэмал къыдет псори зэдгъэзэхуэжыну, ауэ сыщыуарэ нобэ фIэкIа зыри къэмынэжамэ, сыхуейт бжесIэну фIыщэу  узэрыслъагъури  зэи узэрысщымыгъупщэнури. Жьыри щIэри  бэлэрыгъ хъунукъым пщэдейрей махуэр къэсыным щыгугъыу.

Нобэ фIэкIа фIыуэ плъагъухэр умылъагъужынкIэи мэхъу. Аращи, зыми упэмыплъэ, щIэ ар нобэ, пщэдейр зэи къэмысмэ,  зы гуфIэкIэ, зы IэплIэ, зы ба уигу щыпымыкIа махуэм улъэмыIэсыжу,   иужьрей хъуапсапIэм утеIэбэну узэрыхущIэмыхьам  ухущIегъуэжу упсэунущ.

Уи Iыхьлыхэм защIэгъакъуэ, иIущащэ я тхьэкIумэхэм ахэр уимыIэу узэрымыпсэуфынур, лъагъу ахэр, ящысхь, къэгъуэт зэман «сыту сыхущIегъэжа»,  «кхъыIэ, къысхуэгъэгъу»,  «упсэуарэт» яжепIэну, фIылъагъу къызэрыкI  псалъэу  пщIэм  ящыщу  зыри  къэмынэу яжумыIа.  

Зыми игу укъинэнукъым уи гупсысэхэм я фIыгъэкIэ. Алыхьым елъэIу зыхэпщIэр къэпIуэтэфын хуэдэу,  Iущыгъэрэ къарурэ къуитыну. Егъэлъагъу уи ныбжьэгъухэм ахэр уи дежкIэ зэрылъапIэр. Нобэ ар жумыIэмэ, пщэдейрей махуэр нобэрейм ещхьыркъабзэу екIуэкIынущ. Зэи ар умыщIэмэ, зыми мыхьэнэ иIэххэкъым. ЛъэIэс уи гуращэхэм. А дакъикъэр къэсащ!