Сабийхэм папщIэ

Аслъэнымрэ хьэмаскIэмрэ

          ЗэзыдзэкIар Нало Заурщ              

       Лондон хьэкIэкхъуэкIэ щагъэлъагъуэрт, еплъыпщIэу Iахырт ахъшэ, хьэ е джэду – абыкIэ хьэкIэкхъуэкIэр ягъашхэрт.

       Йоуэри, зыгуэрым игу къохьэ хьэкIэкхъуэкIэхэм еплъыну; уэрамым зы хьэмаскIэжь цIыкIу къыщеубыдри ехь хьэкIэкхъуэкIэщым. Ар еплъыну ирагъэхьэ, хьэмаскIэри Iах аби, аслъэным ирагъэшхыну и хъарым ирадзэ.

       ХьэмаскIэм и кIэр и бэкъум деупщIэри, хъарым и плIэнэпэм зыдеудыгъуэ. Аслъэныр абы бгъэдохьэри йопэм.

       ХьэмаскIэр щIыбкIэ тогъуалъхьэ, и фIалъэ цIыкIухэр къеIэтри и кIэжь тIэкIур егъэджэгу. Аслъэнри фIалъэкIэ мэIэбэри хьэмаскIэр къегъэувыж.

       Езы цIыкIури къыщолъэтыж аби, аслъэным кIэбдзкIэ къыхуоув.

       Аслъэнми зэпеплъыхь ар, и щхьэр сэмэгумкIэ игъазэу, ижьымкIэ къигъэзэжу, ауэ и гугъу ищIыркъым.

       ХьэкIэкхъуэкIэщыр зейм лы къихьри аслъэным къыщритым, абы зы Iыхьэ къыгуитхъщ аби, хьэмаскIэм къыхуигъэнащ.

       Жэщ хъури, аслъэныр гъуэлъыжа нэужь, хьэмаскIэр абы бгъэдэгъуэлъхьащ, и щхьэр мобы и фIалъэм трилъхьэри.

       Абы лъандэрэ хьэмаскIэмрэ аслъэнымрэ а хъарым зэдист. Аслъэныр ебы еIусэртэкъым, и Iусыр ишхт, хьэмаскIэр зыбгъэдигъэлът, зэзэмызи дэджэгут.

       Зэгуэрым зиусхьэн гуэр хьэкIэкхъуэкIэщым къэкIуауэ и хьэмаскIэр къецIыхуж. ХьэкIэкхъуэкIэщыр зейм жреIэ: мы хьэ цIыкIур сысейщи къызэтыж! – жеIэри. Иритыжыну хуожьэ, арщхьэкIэ, хьэмаскIэр хъарым кърашыжыну щеджэкIэ, аслъэным зыкъегъэубэлэц, къажьыхолъэ.

       Мис апхуэдэу илъэс псокIэ зы хъарым зэдисащ аслъэнымрэ хьэмаскIэмрэ.

       Илъэс дэкIауэ хьэмаскIэр сымаджэ мэхъури малIэ. Аслъэным шхэн щегъэтыж, хьэмаскIэм йопэм, йобзей, фIалъэкIэ йоIусэ.

       Ар зэрылIар къыщыгурыIуэм, аслъэныр къыдэлъеящ, зыкъигъэубэлэцащ,и кIэмкIэ и джабитIыр зэприхулыкIыжу щIидзащ, хъар блыным зридзу хъэлъкъыр, лъэгур икъуу къригъэжьащ.

       Махуэ псор зиукIыжу, зэгъапIэ имыгъуэту, гъуахъуэу игъэкIуащ; итIанэ хьэмаскIэм и хьэдэм бгъурыгъуалъхьэри зиущэхужащ. ХьэмаскIэ лIар Iуахыжыну хуежьа щхьэкIэ зы цIыху бгъэдигъэхьакъым.

       ХьэкIэкхъуэкIэщыр зейм игугъащ нэгъуэщI хьэмаскIэ къыхуихьмэ аслъэным и гуауэр щыгъупщэжыну, икIи зы хьэ гуэр хуриутIыпщхьат и хъарым; ауэ ар напIэзыпIэм зэпкъритхъащ аслъэным. Абы иужькIэ хьэмаскIэм и хьэдэм фIалъитIымкIи IэплIэ хуищIри, махуитхукIэ щылъащ апхуэдэу.

       Етхуанэ махуэм аслъэнри лIащ.