Преверт Джекс

Мы лъагъуныгъэр

Мы лъагъуныгъэр

Сыту гуащIэ,

Сыту пIащIэ,

Сыту щабэ,

Сыту гу гъэкIуэд…

Мы лъагъуныгъэр,

Махуэр и дахагъыу,

Уафэр къызэIууамэ,

Уафэу къызэIууэу…

Мы лъагъуныгъэр сыту пэж,

Мы лъагъуныгъэр сыту дахэ,

Сыту Iумахуэ,

Сыту къигуфIыкIрэ,

Сытуи ауан щIырей…

Шынауэ зэщIокIэзызэ, кIыфI  къыхэна сабийуэ,

ЛIы хуэдэлIщ, мыхъейуэ хэсу жэщым и курыкупсэм.

Хэтыр зыгъэшынэ мы лъагъуныгъэр,

Псэлъэн ялъэзыгъэкIыр хэти,

Ахэр зыгъэгъу, зыгъэгъуалэу,

Мы къыдэплъэкIуэрей лъагъуныгъэр…

Сыту жыпIэмэ, дэ ахэм дайплъэкIуащ.

УIэгъейуэ, гу уфIыцI и натIэу, игу зыщыуауэ; зэраух, зэрахуж,  

                                                                                      зэращыгъупщэжрэ Iэджэ щIауэ…

Сыту жыпIэмэ, дэращ ар зыщIар уIэгъей, гу уфIыцIа, гу зэщыуа,

                                                            зэраух зэрахуж зэращыгъупщэжрэ Iэджэ щIа…

Мы лъагъуныгъэр… хэщI имыIэу,

Иджыри апхуэдизу уэру,

ДыгъафIэ защIэу…

Мы сысейр

Мы ууейр

Мы къэхъукъащIэхэр,

Мы щIэрыпс зэпытыр

Мы зэмыкIуэкIыр,

Къуэпс зыдз псом хуэдэу пэжу,

Бзу цIыкIу кIэзызыкIэу,

Гъэмахуэ хуэдэу, псэущхьэ хуэдэу хуабэу…

Уэри сэри тхузэфIэкIынур

ДрикIуэн, дыкърикIуэжын, дытетынырщ,

ТхузэфIэкIынур тщыгъупщэнырщ

ИтIанэ щIэрыщIэу дыхэжеен

Аргуэру дыкъэушыжын, дигу Iэджэ щыщIэн

Жьыгъэр къытлъысын,

дыIурихын

ЛIэныгъэм депщIыхьын,

КъыпыгуфIыкIын, гуфIэпэн,

ИтIанэ зэуэ къэщIалэжын…

Ди лъагъуныгъэр жыпIэмэ, ар къыщонэ абдежым

И лъэр фIигъэнауэ ерыщу,

ХущIэкъуныр и щIалагъыу,

ГукъэкIыжхэр и гущIэгъуншагъыу,

ХущIегъуэжыныр и зэкIуэцIылъыкIэу,

Гукъинэжхэр и щабагъыу,

Мывэхур и щIыIагъыу,

Махуэ нэхур и дахагъыу,

ЩIэжьей хуэдэ щтэIэщтаблэу,

Къыдэплърэ къытщыгуфIыкIыу,

Сытри къыдгуригъаIуэу, зыри къыджимыIэурэ…

Аращи, сэри абы Iэнкуну содаIуэ

ИтIанэ сэ сокIий

Сэ уэр папщIэщ сыщIэкIийр,

Сэ сэр папщIэщ сыщIэкIийр,

Сэ уэ сынолъэIу

Уэр папщIэ, сэр папщIэ, фIыуэ зэрылъагъухэм папщIэ

ФIыуэ ялъагъухэм папщIэ…

Мис апхуэдэу сэ абы солъэIу

Уэр папщIэ, сэр папщIэ, нэгъуэщIым папщIэ,

СымыцIыхуххэхэм папщIэ…

Къанэ  абдеж,

А уздэщытым и деж,

А уздэщытам и деж,

Къанэ абдеж.

Умыхъей!

Умыбгынэ абдежыр!

ФIыуэ зылъагъухэм; зэрылъагъухэм; дэ,

Утщыгъупщэжащ…

Уэ дызыщумыгъэгъупщэж

УщыдиIар мы щIым дытетыху къудейт

Иджыри думыбгынэ, дызэхуумыгъэупщIыIу

Сыт щыгъуэи, ужыжьэми, нэхъ жыжьэжми, жыжьэ дыдэми

Дэнэи  ущыреIэ

Псэ къытхэзылъхьэж уи Iэпэтэрмэшыр къытхуэщI.

ИтIанэ зы агъуэ, ижь'ижьыжу зэгуэр,

Мэз щэху гуэр и зы лъапэ и деж,

Гукъинэхэм я мэзым и деж

ДымыщIэххэу къыщыхуытэж.

Уи Iэр къытхуэший

ДыгъэIуэтэж…

        ЗэзыдзэкIар Гуащокъуэ Абдулщ