Къармэ Iэсият

***

IутIыж Борис и фэеплъу

 

Мэчэм  хуопIащIэ пилигримыр

ЩигъэтIылъыну щхьэщэгъафIэ…

Сэ – шылэхъарыр зэпэщимэу –

Шэрэдж таурыхъым сыкъыщофэ.

 

Мэпсыпс акъужьри уэгу нэджащIэм

КIуэсэжа псэхэр къыщохъуэпскI,

Дзапэ уэрэдкIэ зэдэхащIэу

Тхьэ псынэм хурхэм зыщагъэпскI.

 

ПцIы къуэлэн дахэр ешэкIауэ

КъыхокI ахъшэмым уи Мэзгуащэ,

Шыгъуэ кIэщI кIуэру зричауэ,

Хохьэж бжей мэзым уи шыIэжьэ.

 

Абрэмывэжьхэр тхыдэ куэщIу,

Псыхэгъэ ещIыр Тыргъэтауэ;

Щхъухьыбжьэ фалъэр бжьэпэтещIэу -

Нарт Бэдынокъуэ ехь псэдауэ.

……………………………….

МэкIуэщI мазэпсэр – гур мэпсысэ, -

Жэщ шэмыгъапцIэр йокIуэсыкI.

Мес, Кхъужьеилъэм данлъэч кусэу

Уи Дахэнагъуэ щхьэщосыкI!

 

Гухьэрыр похури - Гъуабжэгъуэщу

Сатушы лъапэ хелъэсэж –

Зэрэгъыж жэпыр къыспыщэщу

Зы бжьыхьэ пшагъуэ согъэзэж…

 

Блын щIыIэмылхэр зэблокIуэтри

Къытохьэ Нурэ Щыгужь къатым –

Щолэхъу  хужьыпсыр йолъ… ЩIолъэтри –

УсфIыхехьэжыр  гъейрэт  гъадэм…