Мэулана Джэлалуддин Руми

 

***   

КIыфI лъащIэншэм сыхалъху, нэхум сыхалъхуэ.

Нэхур солъагъури сощтэ,

Согъ…

Аурэ нэхум щыпсэуыкIэ къызощIэ.

КIыфI слъагъумэ сыщтэ сохъу.

Махуэ къысхуохуэ, кIыфI лъащIэншэм сифI щезгъажьэ, гъуэгу махуэкIэ.

СакIэлъогъ…

Псэуныр къызощIэ зищIысыр.

Укъалъхуныр гъащIэухым и пэублэу зэрыщытыр,

А тIум якур лIэныгъэм фIэдудыгъуа пIалъэуэ.

Сыгъэр къызощIэ зищIысыр,

Сыдынэсыну сыхуожьэ абы.

Сыгъэм узэрыдынэмысыр, абы зэрызыдебгъэкIур

Сыхунэсурэ къызощIэ.

ЦIыхур къызощIэ зищIысыр.

ИтIанэ цIыхухэм фIырэ Iейрэ зэрахэтыр.

ИтIанэ цIыхум фIырэ ерэ зэрыхэлъыр.

ФIылъагъур къызощIэ зищIысыр.

ИтIанэ дзыхьыр.

ИтIанэ нэхъ жыжьэ узэрынихьэсыр, фIылъагъум нэхърэ дзыхьым.

ИтIанэ фIылъагъур дзыхьым и лъабжьэ быдэм зэрытещIыхьар.

ЦIыхум  и  пкъыр къызощIэ зищIысыр.

ИтIанэ  пкъым  и  щIэм  псэ  зэрыщIэлъыр.

ИтIанэи, пэжым ухуеймэ, псэр пкъым ищIыIум зэрытелъыр.

 

Ди къедзар къызощIэ зищIысыр.

ИтIанэ  ди  къедзар  гъэнэхуным  и  амалхэр къызощIэ.

Иужьым,  ди  къедзар гъэнэхун  папщIэ Iэгъуэблагъэр гъэнэхун  зэрыхуейр  къызощIэ.

  

Хьэлыур къызощIэ зищIысыр.

ИтIанэ зэфIыныгъэм папщIэ, хьэлыур кIуэдын зэрыхуейр.

ИтIанэ, хьэлыур хейуэ угуэшыныр,

Ар куэдыным хуэдабзэу зэрыIуэхур къызощIэ.

Джыныр къызощIэ зищIысыр.

ИтIанэ тхыныр сищхьэ изогъэщIэж.

ТIэкIу мащIэри тхыгъэм сэ езыр зызегъэщIэж.

IукIыныр къызощIэ зищIысыр.

ИтIанэ зумышыIэфу къэгъэзэжыныр.

Абы иужьым, сыхуэмейурэ  сыIукIыныр къызощIэ зищIысыр.

Щхьэзакъуэу Дунейм пэщIэувыныр къызощIэ зищIысыр сыщIалэдыдэу.

ИтIанэ бэм уадызекIуэн гупщысэм сыхуокIуэ.

ИтIанэ бэм хуэгъэзауэ узекIуэн хуейуэ, зекIуэн хъужыр мис арауэ согъэув.

Гупсысэр къызощIэ зищIысыр.

ИтIанэ къэтхъыхьахэм ипкъ иту гупщысэныр къызощIэ.

ИтIанэ гупсысэ узыншэр, къэтхъыхьахэр хэмыту угупсысэнрауэ къызощIэ.

ИтIанэ хъумапхъэ уиIэныр зэрыIуэхушхуэр къыщызощIэ унэм.

Зыбгъэдэмылъым хъумапхъэ  иIэну уигугъэныр, хъумапхъэр зищIысыр умыщIэныгъэу.

Хъумапхъэ уиIэн  жыхуаIэж  дыдэр езыр, къуаншэн уиамалрэ  пэт  умыкъуаншэфыныращ.

Пэжыр  зэзгъэщIащ  зищIысыр.

Арати зэгуэрым, пэжыр зэрыгуащIэри…

ИтIанэ, хуэфащэ хуэдиз гуащIагъым, шхыным хуэдабзэу, гъащIэми IэфI зэрыщIилъхьэр.

Псэ зыIут псоми лIэныгъэр яIурыхьэну;

Ауэ псэун зыIурыхьэнур языныкъуэхэрауэ зэрыщытыр къэсщIащ.

Сэ сифIхэр сигучIэкъым икIий  си  зэгъэзахуэчIэкъым фIыуэ зэрыслъагъур.

Дэнэ  щыпщIэн, гур къоувыIэ, зэгъэзахуэм  Iэпохуж.

Сэ сифIхэр  СИПСЭМЧIЭЩ фIыуэ  зэрыслъагъур.

Ар къэмувыIэ  ичIий  щымыгъупщэ…

 

 

ЗэхэпщIыпщIэ[1]

                                                     

УощIэххэри мы щыIагъэм    -       Уэ зыращ сэ фIыу щыслъагъур

Уэ ущызимыгъусэм сэ             -     Уи гуауэчIэ солIэжырей

 

СыуифIэгъу уэмыпцIыжынщ сэ - Уэрщи сэ лей къызохырей

Уэ езыр укъысхумейми      -          Сэ езы уэр фIэчI  сыхумей

 

А уи нэгу мазэ’теплъэр           -     Арай сэ си гурыфIыгъуэр

А уиIупэ фо IупщIэхэм          -     «ЛIыкIуэ» яхуэсщIыну сыхуей

 

Уэ аслъэн бащхъуэмэ нэхъей -    Си лъы тIэкIур  сщIогъэткIучI

Сэ фи къуажэхьэхэм ещхьу     -    Уиужь ситу узоухъурей

 

Сытым дежи жоIэ губжьау     -       IучIыт сидеж ущымытыт

Сэ къызгурымыIуэ нэIуу        -       Гъунэгъу зынызощI, сымыхъей

 

Зэгуэр силъэIут сыщысыну   -         Закъуэу уэ сыныббгъэдэсу

Уэри махъсымэ уефэнти         -        Сэ пхъэ’пшынэ сеуэнти уей

 

Си мазэу си  Шэмси Тэбриз   -       Къуэхьэу кIуэдыжау жаIэ

НэмыщIым зыми жумыIэ   -        Сэ соIуатэ, солъыхъу, согъей.

 

  ЗэзыдзэкIар Гуащокъуэ Абдулщ

  [1] Усэр бзитI зэхэлъу тхащ. ПерсыбзэчIэ едзыгъэр къиублэрэ тыркубзэчIэ иухыу. Апхуэдэ усэм «Мулэммэгь»чIэ йоджэ, «зэхэпщIыпщIэ» жыхуиIэу.