Мэулана Джэлалуддин Руми

                              ЗэхэпщIыпщIэ[1]

                                                     

УощIэххэри мы щыIагъэм    -       Уэ зыращ сэ фIыу щыслъагъур

Уэ ущызимыгъусэм сэ             -     Уи гуауэчIэ солIэжырей

 

СыуифIэгъу уэмыпцIыжынщ сэ - Уэрщи сэ лей къызохырей

Уэ езыр укъысхумейми      -          Сэ езы уэр фIэчI  сыхумей

 

А уи нэгу мазэ’теплъэр           -     Арай сэ си гурыфIыгъуэр

А уиIупэ фо IупщIэхэм          -     «ЛIыкIуэ» яхуэсщIыну сыхуей

 

Уэ аслъэн бащхъуэмэ нэхъей -    Си лъы тIэкIур  сщIогъэткIучI

Сэ фи къуажэхьэхэм ещхьу     -    Уиужь ситу узоухъурей

 

Сытым дежи жоIэ губжьау     -       IучIыт сидеж ущымытыт

Сэ къызгурымыIуэ нэIуу        -       Гъунэгъу зынызощI, сымыхъей

 

Зэгуэр силъэIут сыщысыну   -         Закъуэу уэ сыныббгъэдэсу

Уэри махъсымэ уефэнти         -        Сэ пхъэ’пшынэ сеуэнти уей

 

Си мазэу си  Шэмси Тэбриз   -       Къуэхьэу кIуэдыжау жаIэ

НэмыщIым зыми жумыIэ   -        Сэ соIуатэ, солъыхъу, согъей.

 

  ЗэзыдзэкIар Гуащокъуэ Абдулщ

  [1] Усэр бзитI зэхэлъу тхащ. ПерсыбзэчIэ едзыгъэр къиублэрэ тыркубзэчIэ иухыу. Апхуэдэ усэм «Мулэммэгь»чIэ йоджэ, «зэхэпщIыпщIэ» жыхуиIэу.