Дзыбэ Саният

УщымыIэжьмэ

УщымыIэжьмэ - къэчэщт сиуашъо,

КIосэщт симафэ, тэкъощт ситыгъэ.

Гум фэмыщэчэу, къэхъущт шIуцIашъо,

Къэнэщт зэлъагъэу, инэф кIодыгъэу.

УщымыIэжьмэ - сиогу ит бзыухэм,

Ащыгъупшагъэу зэраIэр тамэ

ЧIым къытефэщтых, мыбыбыжьышъухэу,

АшIошI мыхъужьэу упсэ пымытыр.

УщымыIэжьмэ - сызэрэпсэоу,

ЧIэу сызытетыр сфэхъущт хьадырыхэ.

Орышъ сигъашIэ джыдэдэм фитыр,

ПСЭУ - сыгу ичъэ зэпымыутэу...

 

УщымыIэжмэ

УщымыIэжмэ – къэчэнщ си уафэр,

КIуэдынщ си махуэр, къухьэнщ си дыгъэр.

Гум хуэмышэчу къэхъунщ фIыцIафэ,

Къэнэнщ чэтхъауэ и нэху кIуэдауэ.

УщымыIэжмэ – си уэгу ит бзухэм,

Ящыгъупщахэу зэраIэр дамэ

ЩIым къытехуэнхэщ, мылъэтэжыфу,

Я фIэщ мыхъуауэ уи псэ пымытыр.

УщымыIэжмэ – сызэрыпсэууэ,

ЩIыу сызтетыр схуэхъунщ хьэдрыхэ.

Уэращ си гъащIэм иджыкIэ хуитыр,

ПСЭУ – сигу и лъащIэ зэпумыуду. 

 

Къэбэрдеибзэм изылъхьар НэщIэпыджэ Замирэщ

***

Зы нэплъэгъу, зы жьыкъэщэгъу,
Зы зэIукIэгъу тызылъэхъагъэр.
Тигукъытеохэм языхъопсэгъу,
Нэчыхьэ шъэфкIэ тызэгозтхагъэр.
Тызэгъогогъоп, тызэпэчыжь.
Ар уашъом джырэп зигъэнэфагъэр.
Тигукъытеохэм яджэрпэджэжь,
ТиIоф хэмылъэу зэфэкIотагъэх...

***

СишIулъэгъу  къыпфэсIотэнэу
Сыферэжьи – гъэр  икъущтэп.
Гум  кIэлъ  машIор  бгъэкIосэнэу
Уферэжьи - псыр икъущтэп.
Уашъом жъуагъоу тетыр зэкIэ
Къэугъойхи - янэф  шIункIы.
Сэ шIулъэгъоу къыпфэсшIыгъэм
Елъытыгъэмэ - тхьамыкIэх...
Чэщыр чыжьэу хэкIотагъэу,
Угъолъыжьми - учъыещтэп.
Тхъэгъо IэшIоу къыпхэсдзагъэр
Гур имытхъэу - пщыгъупшэщтэп.
Къистхъыгъахэу, сыгу къэсIэтмэ,
Мафэр чыжьэу, чэщыр кIофэ,
Инэфынэ нэр ристыкIэу,
ПшIошI гъэхъу, къэнэфынкIэ...
***

Синыдэлъфыбзэ - сипшыс, сиорэд.
Сызгъэадыгэрэ тамэу ар згот.
Сянэ иIахьэхэм язэу ар схэлъ.
ЧIым сытетыфэ, сIупэ терэлъ.
Псыхъом ичъакIи, бзыум иджакIи,
Гур зыфэхъуапсэрэм иIушъэшъакIи,
Щызэхэпхыщт ащ узфаер, ошIа -
Сыбзэ тхьамыкIэп, сэ, къызэрашIошIэу!

***

Сэ зым угу лые сыщыхъугъ...
ЩыбгъашIохэрэм сахэфагъэп.
УигъашIэ къэсымышIэу сыхэзыгъ.
Къэзгъэзэжьынэу гугъи къысфэнагъэп.
Тыгъуасэ джыри услъэгъугъ.
Слъэгу чIыр щызэгозыгъэу сыдэфагъот.
- Сэлам, - уфэмыяхэу къыпIузыгъ.
- Сэлам, - сэри нахьыбэ къысфэIуагъэп.
Сыгу уабгъэрэп, сыIэсэжьыгъ.
Гум есIогъагоп узэрэримыер.
Сэсыешъ ар, сыгурIожьын,
Ау езгъэшIэщтэп оркIэ зэрэлыер...

***

Нурэр шъхьэщихэу, ыуж мэлэIичыр лъэбыбы.
КъэпшIэщт инэплъэгъукIэ - гушIуагъор инэу къытекIо.
ЧIышъхьашъом нэмысэу, къыпшIошIы зиIэтэу ощхбыбэу.
Бзылъфыгъэм къэгъагъэ ыIыгъэу урамым къырэкIо...

***

Хьау, сыплъыплъэжьырэп, сыучъыIыжьыгъ...
БлэкIыгъэм илъэуж хэткIухьэ уахътэм.
Зытесыдзыжьыгъ уишIулъэгъу нахътэ.
Джы сышъхьафит, сыпсау, зысыужьыжьыгъ...
ПкIыхьапIэ услъэгъужьырэп, сытхъэжьыгъ.
Сишъхьантэ пкIэнтIэ чъыIэм ыгъэшъугъэу,
Чэщ тхьапша къысэкIугъэр сыпкIэлъыгъэу.
Ерагъэу сыгу сIэжагъэ, уистхъыжьыгъ.
ШIу услъэгъужьырэп, сытхъэжьыгъ...
Ситхъагъо о къыпщысыухыгъ къысшIошIыми,
Сыгу зэрычагъэр езгъэшIэщтэп зыми.
Уз хьылъэу сызышхыгъэр стезыжьыгъ.

***

ШIу укъэзлъэгъурэм шъхьакIо емых.
ГущыIэ даокIэ ыпсэ хэмых.
Сэдакъэ фэдэу, фэмыдз нэплъэгъу.
ШIу укъэзлъэгъурэр зыфаер - шIулъэгъу...

***

Бжыхьэ шIулъэгъур
Гум икIоджэгъу.
Зэ ощх, зэ огъу,
Бэджыхъ зехьэгъу.
Бжыхьэ шIулъэгъур
Гугъэ тыгъугъ,
Чъыг пкIэшъэ гъугъэу
Къыпытэкъугъ.
Бжыхьэ шIулъэгъур
ОшIэ-дэмышI.
Зыгу шIу имылъым
КъыбдерэмышI.
Бжыхьэ шIулъэгъур
Гухэлъ гужъуагъ,
Ау зищпэлъэгъум
Иапэрэ жъуагъу...

***

Къызнэс...гущыIэкIэ,
Къызнэс...нэплъэгъукIэ.
О усимыIэу чIым сэ сытеткIэ,
Сынэ ылъэгъурэм - сигъэплъэкIыщтэп,
Iулъхьэу счый ехырэм, сигъэшхэкIыщтэп.
Къызнэс...шIулъэгъукIэ,
Къызнэс...гукIэгъукIэ.
Сыгу укъэкIыгъэу усымылъэгъукIэ
Къасщэрэ жьыр IэшIу сщыхъущтэп.
ГъашIэу къэзгъашIэрэр тхъагъо сфэхъущтэп...

***

Мы гъашIэр, тэ къызэрэтшIошIэу, кIыхьэп...
Аджалыр къызтIуплъэщтыр тэркIэ шъэфы.
Тыжъугъэгузажъу, зыпсэ тыщыщ ны-тыхэм
ЯтIонэу, тэркIэ зэрэжъогъо нэфхэр.
Мы гъашIэр, тэ къызэрэтшIошIэу, кIыхьэп...
Аужырэеу гур къызщытеощтыр шъэфы.
Тыжъугъэгузажъу шIу тшIэнэу, мыси, хыи
Зэхэтымыдзэу, ар зэкIэми атефэ.
Мы гъашIэр, тэ къызэрэтшIошIэу, кIыхьэп...
Тыбгъэгу дэт жьыр къызщытыухыщтыр шъэфы.
Тыжъугъэгузажъу шIу тлъэгъурэм тыкIыгъунэу,
Тыжъугъэгузажъу, гу плъырыр къытеофэ...