Хьэдисхэр

Алахьыр    арэзы    зыхуэхъун    Iэбу    Хьурэйрэ    къызэриIуэтэжам тету.

ЦIыхухэр    щIэупщIащ:  «Уа   Алахьым  и  ЛIыкIуэ  лъапIэ!  Къемэт  махуэм   ди    Тхьэр   тлъагъуну?» 

«Мазэгъуэ    жэщым    пшэ   зетемылъ   мазэр   зэрыфлъагъунум  шэч къытефхьэрэ?»  -   къажриIащ.

«Хьэуэ,   Алахьым    и    ЛIыкIуэ   лъапIэ», -  жаIащ  цIыхухэм.

«Пшэ   зытемылъ   дыгъэр   зэрыфлъагъунум   шэч   къытефхьэрэ?» - щIэупщIащ   щэлатымрэ   сэламымрэ    зэхар.    

         «Хьэуэ», -   жаIащ.

«Шэч   хэмылъу,   мис     апхуэдэу    флъагъунущ    Ар!»

 «ЦIыхухэр   зэхуашэсынущ   Къемэт    махуэм.   ИтIанэ   Алахь талэм  къажриIэнущ:  «Щхьэж    зыхуэпщылIам     и    ужь    иреувэ!»

Абыхэм    къахэкIынущ    дыгъэм   и    ужь  иувэн,  къахIэкынущ мазэм и  ужь  иувэн,  тхьэ  нэпцIхэм   я   ужь   иувэни    къахэкIынущ. Мы  Iуммэтыр,  я   фэрыщIхэри   яхэту,  и   пIэ    къинэнущ. Абыхэм  Алахь  талэм наIуэ  закъыщищIынурэ   къажриIэнущ:   «Сэращ   фи  Тхьэр!»  Езыхэм: «Дэ ди  Тхьэр  къэсыху   мыр   ди   увыпIэщ.  Ар   къызэрыкIуэу   къэтцIыхунущ», - жаIэнущ.  Алахь  талэм  аргуэру   наIуэ  закъыщищIынурэ  къажриIэнущ: «Сэращ   фи  Тхьэр!»   Езыхэми    жаIэнущ:  «Уэращ  ди  Тхьэр!» 

ИтIанэ   ахэр    Езым    ириджэнущ.  Жэхьэнмэм   и  лъэныкъуитIым ЩиратIыр   тралъхьа    нэужь,      и     Iуммэтыр   дэщIыгъуу    япэу   абы   икIыну   хуит  ящIыну   тхьэ’лIыкIуэр  сэращ.  А  махуэм   зыри  ягъэпсэлъэнукъым   Алахьым   и    лIыкIуэхэм    фIэкIа,  я  псалъэу  щытынури    мыращ:  «Я    Аллахь,   къегъэл,    къегъэл!»

Жэхьэнмэм    къэрэкъэш    гуэрхэр     щыIэщ    сэхьдан   удзым   тет  банэхэм     ещхьу.   ЛIыкIуэ    лъапIэр    щIэупщIащ:  «Флъэгъуакъэ   сэхьданым   тет    банэхэр?»   «НтIэ»,  -  жаIащ    цIыхухэм.

«НтIэ,   а    къэрэкъэшхэр      сэхьданым   и    банэхэм    хуэдэнущ,  ауэ  Алахьым  и  закъуэщ   зыщIэр  ахэр   инагъкIэ   зыхуэдизынур.  Ахэр   цIыхухэм   къепIэстхъынущ,     зэхащIыхьахэм   елъытауэ.   Языныкъуэхэр  ящIам    текIуэдэжыпэнущ,   адрейхэм    я   пкъым    щыщ    къыхачынущ,  ауэ   иужькIэ  къелынухэщ.  Алахь талэм   мафIэм    хэхуахэм   языхэзым   гущIэгъу   хуищIыну   игу  къихьэмэ,    мелыIычхэм   унафэ  яхуищIынущ  Алахьым   хуэпщылIахэр    къахишыну.    МелыIычхэми    апхуэдэ   цIыхухэр  сэждэм  къатрина   лъэужьхэмкIэ    къыхацIыхукIыурэ    къыхашынухэщ, сыту  жыпIэмэ,  Алахь  лъагэм    мафIэм    хьэрэм    щищIащ   тырисыкIыну  сэждэ    лъэужьхэр.   КъыхэкIынущ     ахэр     мафIэм    япкъхэм    сэждэм    къытрина    пIэхэм     фIэкIа     къахэмынэжауэ.     Зэрыщыту    илыгъуэнущ   мафIэм    Iадэм   и    быныр,  сэждэ    лъэужьхэм   къинэмыщIа.   ИтIанэ  псы   псэхэлъхьэж   тракIэурэ,   псыежэхым   къихь  жылэхэр   къызэрыхэжым    хуэдэу     къыдэжыжынухэщ.  

 Алахь  лъагэм   и    пщылIхэм   я   хейщIэныр   иуха    нэужь,    жэнэтымрэ   жэхьэнмэмрэ   я  зэхуакум   зы   цIыху   къыдэнэнущ,    икIи  аращ   мафIэм  хэтахэм  ящыщу   иужь   дыдэу  жэнэтым   ихьэнур. И  нэгур   жэхьэнмэм   хуэгъэзауэ  здэщытым,   абы   жиIэнущ:  «Си   Тхьэ,    кхъыIэ,    си     нэгур    мафIэм    IугъэзыкI,   абы     и     мэм    солIыкI,  и   лыгъэм   сес».   «Ар   къыпхуащIэрэ     иджыри     нэгъуэщI     зыгуэрым   ущIэлъэIумэ-щэ?» - еупщIынущ абы  Алахь  талэр.  «Уи лъэщагъымкIэ  соIуэ,  сыщIэмылъэIункIэ!» - итынущ   цIыхум    жэуап.    Алахь  лъапIэм   абы  и  нэгур   жэхьэнмэм   IуигъэзыкIынущ.  Зи     нэгур    жэнэтымкIэ     гъэза      хъуа   цIыхум    ар    зэрытелъыджэр    къилъэгъуа    нэужь,  зиущэхунурэ   Алахьым   зэрыжиIам   хуэдизкIэ   щыму  къэнэнущ.  ИтIанэ   жиIэнущ: «Уа  си  Тхьэ,  кхъыIэ,   жэнэтыбжэм   сыхуэгъэкIуатэ!»  «Уэ   тхьэ    пIуатэкъэ,  псалъи   птатэкъэ    афIэкIа    зыми   ущIэмылъэIужыну?»  - къеупщIынущ  абы  Алахь  иныр. «Уа   си   Тхьэ,  къэбгъэщIахэм   я  нэхъ  насыпыншэ сымыхъуащэрэт!» - жиIэнущ   цIыхум.   

Алахь талэр  щIэупщIэнущ:  «Ар  къыпхуащIэрэ  иджыри  зыгуэрым ущIэлъэIумэ-щэ?» «Уи  лъэщагъымкIэ  соIуэ афIэкIа зыми сыщIэмылъэIункIэ!» – жиIэнущ  модрейм.  ЦIыхум    аргуэру   тхьэ    иIуэн, псалъэ  итын  щIидзэжынущ,  къызэрыхуиухам  хуэдэу.  ИтIанэ  Алахь талэм ар жэнэтыбжэм  хуигъэкIуэтэнущ  икIи  ар   зэрызэщIэлыдэр,   абы   тхъэгъуэрэ  гуфIэгъуэу   щызекIуэр   илъэгъуа  нэужь,   зиущэхунурэ  Алахьым  зэрыжиIам   хуэдизкIэ   щыму   щытынущ. ИтIанэ   жиIэнущ: «Уа си  Тхьэ,  кхъыIэ,  жэнэтым   сигъэхьэ!» 

«Уэри  уэ,  Iадэм   и    бын! –  жиIэнущ   Алахьышхуэм. – ЖыпIам  утетыжкъым!  Тхьэ  пIуакъэ,  псалъи   птакъэ  афIэкIа  зыми  ущIэмылъэIуну?»  «Я   Аллахь,  кхъыIэ,   къэбгъэщIахэм  я   нэхъ  насыпыншэ сумыщI!» - жиIэнущ  цIыхум.   Абдежым  Алахьу  Лъагэрэ   Лъэщыр     дэхьэшхынущ  абы  еплъурэ,  итIанэ  жэнэтым  ихьэну  хуит  ищIынущ.  «Узыхуейр    жыIэ!» - къыжриIэнущ  абы  Алахь   талэм. ЦIыхум   зыщIэхъуэпс  зыри   къэхуэмынэжыху  зыхуей  псори  къыжьэдэкIынущ.    Алахь  Закъуэм  къыжриIэнущ: «Мис   мыр,  мор  жыIэ!»  Апхуэдэу  и    Тхьэм   игу  къигъэкIа   хъуапсапIэхэми   теIэбэурэ  зыри  зыщIэхъуэпсын  къэмынэжа   нэужь,  Алахьым   къыжриIэнущ: «Мис  а   жыхуэпIамрэ иджыри   апхуэдиз  дыдэрэ  уэстащ!»»

Тхьэр  зыхуэарэзын  Iэбу Сэхьид  Iэл-Хъудри   зэрыжиIэмчIэ: «Алахьым  и  ЛIыкIуэ  лъапIэу  щэлатымрэ  сэламымрэ  зэхам  зэрыжиIар: «а  жыхуэпIамрэ  иджыри   апхуэдипщIрэ   ууейщ»   къыжриIауэщ  Алахь  талэм». 

Iэбу Хьурэйрэ  жиIащ: «Сэ Алыхьым и  лIыкIуэ лъапIэм  «Ууейщ  а жыхуэпIамрэ  иджыри  апхуэдиз   дыдэрэ!»  жиIауэ   фIэкIа  сщIэжкъым.

Iэбу Сэхьид  жиIащ: «Сэ  ипэжыпIэкIэ  зэхэсхащ  «Ууейщ а  жыхуэпIамрэ   иджыри    апхуэдипщIрэ».   

 

Бухъари, 425 (806), нап. 211.