Есенин Сергей

Есенин Сергей

ЗэзыдзэкIар Брат Муратщ

СыщIегъуэжу  сыджэу  сыкIэлъыгъкъым

 

СыщIегъуэжу сыджэу сыкIэлъыгъкъым,

Епэр Iугъуэу псори кIуэдыжынщ,

КъыщIэуэжу тхъуэплъыр тIорысагъэм

Аргуэрыжу щIалэ хэт хъужын?

 

Хьэлъэ ихъухьауэ бэшэч гужьым

Уэгу утыкум лъэр иримышэж,

ЛъапцIэу жьыбгъэм ситу и лъэужьым

Губгъуэ удзхэм сызыхамышэж.

 

МащIэ-мащIэу псэм и мафIэр хощIыр,

Iупэплъ плъыфэр хуэмурэ мэужьых.

КъыскIэлъыджэ, гуIэу, сэ къысфIощIыр

ЩIылъэ нэзым дыгъэр къухьэжыху...

 

ГукъыдэжкIэ гъэхэр схуэмыупсэ,

БлэкIа гъащIэ, уэ сынопщIыхьа?

Зы тепсэгъуэу къысхуепса дыгъэпсхэм

Шы плъыжь шууэ уэхым сытрихьай.

 

Мащэ-унэр щхьэж и екIуэлIапIэщ.

ПкIейхэм гъуаплъэу пщIащэхэр къыпоткIу…

ФэрыщIыншэу псэкIэ зыгъэлъапIэу

ЩIылъэм тетыфам здимыхь емыкIу!Бжьыхьэ

ЗэзыдзэкIар Бемырзэ Мухьэдинщ

 

Къынэсри щIыIэр, бжьыхьэ мэз дыщафэм

Пхъэхуей макъ щэхукIэ иухащ псэлъэн.

Къру гуп нэщхъейуэ щхьэщысыкIри уафэм

Абы фIэкIа щыIэжкъым зыпэплъэн.

Сыт узэжьэнри! – ЦIыхур щIым щыхьэщIэщ,

Чэзур къэсамэ ебгынэж дунейр.

ТхэкIыжа псоми яхуищIыжу щхьэщэ,

Гуэл щхъуантIэм и бгъум щIэпыр щонэщхъей.

Сэ ситщ си закъуэ тафэ пцIанэм и кум,

Къру гупри жьыбгъэм пшэхум ныхехьэж.

ЩIалэгъуэ дахэр сэ имыкIми си гум

БлэкIам зыгуэркIи сыхуэмыпыхьэж.

СыщIэфыгъужкъым ещхьу  зы жэщмахуэм

ГугъапIэ нэпцIхэм гъэ хуэсщIам къурмэн.

Зэрыджэ плъыжьым хадэм щос и мафIэр,

АрщхьэкIэ лъэкIкъым зы игъэхуэбэн.

Исынкъым жыгыр а мафIэс Iущащэм –

Удзыпкъри зэрыкIуэдыр гъэ IущIэхущ.

ЗэрыIэщIэхуу жыгым хуэму пщIащэр,

Нэщхъейуэ сэри псалъэхэр сIэщIоху.

ИкIи зэгуэрым ахэр тхьэмпэ фахуэу

Зэманым и жьым къыщIидзэжмэ лъэм,

КъысхужыфIэж мыпхуэдэу: «Бзэ IэфI щэхукIэ

Дыщафэ мэзым иухащ псэлъэн…»

 

* * *

ЗэзыдзэкIар Мысачэ Петрщ

 

СыщыIакъым сэ Босфор игъащIэм,

Абы папщIэ укъызэмыупщI

Тенджыз къащхъуэр дыгъэ бзийм дэпщIыпщIу

ЩIэслъэгъуащ уи нитIым – сымыбзыщI.

 

Сэ Багдади чэруан псо зэщIэсщIэу,

ХъугъуэфIыгъуэ зэикI сымыша

Зысхуэгъэщхъи гуапэу сигу зыхищIэу,

Уи куэщI щыгъэтыншыт сипкъ ешар.

 

Къытезгъазэу дапщэрэ солъэIуми,

Уэ шэчыншэу пщIэну ухуэмей,

Сэ сыусакIуэшхуэу, сыцIэрыIуэу

Сызэрыщалъытэр Урысейм.

 

Урыс пшынэр си гум щобзэрабзэр,

СфIэфIщ хьэ банэ макъым седэIуэн

Жэщ мазэгъуэм. Догуэ, перс хъыджэбзым

Ухуэмейрэ ди щIыпIэр пцIыхун?

 

Зэштегъэууэ сэ мы щIыпIэ хуабэм

СыкъэкIуакъым, уигукIэ сыкъебджащ

Уэс чэсейуэ уи IэблитI схуэщабэм

Къыум и дамэу зыкъызашэкIащ.

 

Къызолъыхъуэ псэхупIэ куэд щIауэ,

Семыбгыжми нобэм къэс згъэщIам,

КъысхуэIуатэт и хъыбархэр щIэуэ

НэщхъыфIагъкIэ уи хэку щIэрэщIам.

 

Адэ жыжьэу къэзгъэна си пщащэм

И гупсысэм, бампIэм симыхьын

ПапщIэ, си гум акъужьыр щегъапщэт,

Уэ плъэкIынущ си псэр бгъэтыншын.

 

СымыкIуами сэ Босфор игъащIэм –

Ар зищIысыр уэркIэ къэзгъэщIынщ.

А уи нитIыр ещхьщи тенджыз пщIыпщIым 

Я нур щхъуантIэр зэи мыкIуэщIын.                                                                               

 

* * *

ЗэзыдзэкIар НэщIэпыджэ Замирэщ

 

ФIыкIэ, си ныбжьэгъу, фIыкIэ дызэхузэ.

ФIыуэ слъагъу, уэ сэ си гум уилъщ.

Къытпэщылъ зэпыкIыныгъэм уэрэ сэрэ

Дызэхуэзэжыну гугъэ сигъэщIащ.

 

ФIыкIэ, си ныбжьэгъу, хэмыту Iэи, псалъи,

Гукъыдэмыжу щумыгъэт уи нэгу, -

УлIэныр щыщIэщыгъуэкъым ди гъащIэм,

Ауэ упсэунри щIэу щымыт.