Гугъуэт Заремэ

Тхьэмпэ зэмыфэгъу

Бжьыхьэкур тхьэмпэ зэмыфэгъущ.

Си гукъэкIыжхэм я жыг хадэм

ЩIалэгъуэ псысэ щызолъагъу

Гухэлъ IэплIакIуэм сахигъадэу.

Бжьыхьэкум гупсысэн и хьэлщ,

Уэ къыхэпха жыг тхьэмпэр сщIатэм!..

ЩIалэгъуэм, бжьыхьэ, сыкъегъэл,

Си лъэгум тхьэмпэр щигъэятэм.

Зыгуэрым жеIэ: "Узифэгъущ",

Уэшх щабэу ар къыскIэлъокIуатэ.

- Сэ уэшх сщIыгъуакъым, къысхуэгъэгъу,

СщIыгъунур дыгъэт уэр мыхъуатэм...

Мис дыгъэр тхьэмпэм къыдоджэгу,

И хуабэ кIапэр ипхъуэтэжу.

Сригъэплъэну зэ и нэгу

Мы бжьыхьэ хадэм сыкъищIэжу?

Щызэхызохыр ди уэрэд,

Бжьыхьэзэпэдзу зэхэтлъхьауэ.

Жыг хадэм и пэр сымыгъуэт,

Гупсысэр и кум щискъухьауэ...

ЩIалэгъуэм жиIэр сыту куэд,

Бжьыхьэкум лъапцIэу сришауэ?!

Си гукъэкIыжым дапщэ хэт,

Гухэлъым тхьэмпэу Iэпыхуауэ?!

27.10.20I5.

Бемырзэ Зураб

Усэхэш

Гугъуэт Заремэ и "Тхьэмпэ зэмыфэгъу"-м пэджэжу

ЩIымахуэр напэ зэмыфэгъущ.

И шылэр бзэхумэ, уаер-Iэдэу.

Дыгъэнэ къабзэм и дауэгъущ,

Уафэгур и гупсысэ матэу.

ГубгъуэщIым теубгъуа тепIэнщ

Зы лъэужь закъуэ пхырыкIауэ,

Лъэбакъуэ мыщIэурэ згъэнэн

Мы гъащIэм мащIэу къеуэсауэу.

Абы сэ дауэрэ жесIэн

Езым пэмыщI дунеи щыIэу?!

И уэс гъэфIэным къедэуэн

Хуабагъэм ищIыжыну псыIэу?

Шы гуартэу куэщIым щыхъуэкIуа

Пшагъуэбэм я лъэхэр щIэхуну,

Гъатхэпэм, и уэс бын къэткIуам

Я гуауэм псыдзэу ихьыжыну…

Арами, мы дунейр – гъейрэтщ.

Сыбакъуэм, къыскIэлъыхьэр бжьыхьэу,

ПщIащэбэ пыхужам сыхэтщ,

Налшык уэлбанэм сыри-псыхьэу,

Гъуэмылэ гугъэурэ сшхыжам,

НэгъуэщI насыпкIи сыхуэхъуапсэу,

Гупсысэ мэш Iузмыхыжар

Уэрам уэшхылэхэм щыпсапсэу...

28.10.2015.

Гугъуэт Заремэ

Бемырзэ Зураб и «Усэхэшым» пэджэжу

* * *

Уи щIымахуэкIэм илъагъунщ

Гъатхэм и макъыр къызэрикIыр.

И хуабэ Iэсэм игъэткIуа

Уэс псыхьэлыгъуэр жыгым щIикIэу.

Пэжщ, гукъэкIыжу ежэхынщ

Уэс къабзэм къытена лъэкъуапэр.

ЩIымахуэм сыт къыхэпхыжын?

- А уэс чэсейуэ хужь и напэр!

ИтIани. ЩIылъэм къыщIэщынщ

Губгъуэ гъэфIэну ажэгъуэмэр.

Мы гъатхэм псэщIэ и щыгъынщ,

И теплъэр фIэфIщ игъэлъэгъуэну.

ГукъэкIыж хадэм жыг щотIэпI,

ГухэлъкIэ бауэу къызэрокIыр.

Дыгъэ Iэ щабэм къану епI

И куэщIым махуэу щызэблэкIыр.

Гъэгъам жьы мащIэ йопэщэщ

И макъыр хадэм къринэну.

Зыгуэрым си цIэр къеIущэщ,

И гъащIэм гъатхэ къыхинэну.

Гъатхэкур гъэгъа зэмыфэгъущ,

Жыг щхьэкIэм уафэ щоуназэ.

Гъэгъам и Iэпэр жьым иIыгъщ,

ЛъигъэIэсын и гугъэу мазэм.

29.10.20I5.

Бемырзэ Зураб

Гугъуэт Заремэ  и "Уи щIымахуэкIэм илъагъунщ" усэм пэджэжу

* * *

Сэ, жысIэм, сIуатэурэ сешащ

Гъатхэ Iэрысэр зэры-мыхъур.

Псыхьэлыгъуэдзэм гъуэгу хишар

Псы ежэх Iуфэ щIысхуэмыхъур.

ГъащIэр сиIэнукъым тIэуней,

Мелуанрэ гъатхэм къигъэзэжми,

КIэ кIэщI накъыгъэ Iэрысейр

Пхъужь хэкIэсауэ къэгъагъэжми.

Абы и плъапIэр гъэмахуэпсщ,

Дыгъабэ уэгум Iэ къыдилъэрщ,

Хьэпшыр епхауэ, махуэгъэпс -

Пщэхъу дахэу пIалъэкIэ зэрихьэрщ,

Гъэмахуэм и псэ кIэрыщIэнщ,

Цыджан сабийуэ кIэрыхужу,

Мазищ дуней къэзыгъэщIэн

ГъэгъакIэ щIыIэр ищэхужу…

Арами, хьэршри лъэлъэжынт

Псэр делэгъуафIэу щымытамэ,

Уи лъагъуныгъэри лIэжынт

Гугъаблэм ихьыжа Iэрамэу,

Бжьыхьэпсыр щIасэ зыщIыжын

Хуабагъэр псэгъу зыхуэдмыщIамэ,

Зэгуэр, ажалри зыхьэжын

Щхьэл цIыкIуу, гур едмыгъэжьамэ…

30.I0.20I5.