Шорэ Маринэ

 

 

 

 

 

 


Сабиигъуэм и хэщIапIэ

 

Си сабиигъуэм хуэсщIу гукъанэ,

Си анэ куэщIым си щхьэр изолъхьэ,

Къигъэзэжыну теткъым гъуэгуанэ,

Мис а гупсысэр псэм къытохьэлъэ...

Ауэ и IитIыр щхьэм къылъэIэсмэ, 

Си анэ дыщэм, псэр мэпсэхуж:

ПхроIэбыкIри гъэхэм, а Iэсэм,

Си сабиигъуэм щыщ къысхуехьыж.

А зы Алыхьыр къыхуэупсащи,

Си анэ нэхум куэд хузэфIокI,

И лъагъуныгъэр къыслъэIэсащи,

Гупсысэ хьэлъэр пшэуэ сщхьэщокI.

СыкIэлъыпыхьэкъым си сабиигъуэм,

Ар зыдэщыIэр къызгурыIуащ:

СыкъырикIуэжурэ, хуэму, и лъагъуэм,

Анэм и куэщIым сыкъыхуишащ.

***

Тхьэмпэ закъуэр жьым зэрехьэ,

кърехьэкI,

ГущIэгъуншэу щIым тредзэ,

къредзэкI.

Сынэщхъейуэ сыкIэлъоплъ а тхьэмпэ

закъуэм,

Гум щIэт нэпсыр зыгуэр щхьэкIэ

къригъакIуэу...

 

Си насып бзу…

 

Щlехъумэр уи зы дамэм уафэ щlэлъэныкъуэр!

Сыпlоплъэр иджыпсту:

Дунейм нэгъуэщl сэ сыти сыхуэныкъуэ?

Умылъэтэж къудей!

Уи лъэтэж макъым гу ешар ныкlэлъопхъэр…

«Сэращ узейр» -

Жыхуиlэу ныпкlэлъоплъыр щэхуу нэр…

 

Си насып бзум

Уи теплъэр хэти гурыlуэн сигу имыплъауэ?

Къысфlощl дэ тlум

Хьэуа нэхъыбэ ди зэхуакум дэмыкlауэ.

Мэусэр псэр:

Къыфlощl насыпыр lэгъуэблагъуэм щызелъатэ.

Сэ псори здэт…

Ар зыхуэусэр хэтыу щытми къызгурlуатэм.

 

***

Лъырэ псэкIэ яхъума щIыналъэ,

Лъырэ псэкIэ яхъума си Хэку,

Гур доузыр, хэхумэ уи щхьэц налъэ,

Сыщыжейми уэ ущIэтщ си нэгу...

Хэту лъым, ди нобэм къэса гуауэ,

УIэгъэжьу гухэм къатена,

Мис, лъагуэжьэмыщхьу сытIысауэ,

Тхьэм солъэlу: "Къэхъумэ къытхуэнар...

Ди Тхьэ Закъуэу псори Зи Iэмырым,

Лъэпкъыр Уэ лъэ быдэкIэ гъэувыж,

Ди псэр Къыдэзыту ТIызыхыжым,

Гуауэ зэи Думыгъэлъэгъуж..."

Си лъэпкъ уардэ... куэдым къела лъэпкъ,

Налкъут жылэу дуней псом хэпхъа,

Дыщэрэ дыжьыным ухагъэсми,

Сыт уагъэшхми, щыпIурыIэфIа??

IэфIт хамэпсыр Хэкум къыщIэж псынэу?

Iуащхьэмахуэлъапэу хьэуар IэфIт?

КIуэцIыкIыщIэм зыкъыпфIыдигъазэу,

Тхьэ елъэlуу нанэ пIэкум щист?

Зи дыгъуасэ дахэр гуауэ уаем

Илъэсищэ енкIэ езэуа,

Нобэ хуэму къэвыж уи Iэпкълъэпкъхэр

Ищl Тхьэ Закъуэм Iейхэм щыхъума!