Смирнов Владимир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хъан    Къаплъэн-Джэрий    Езанэм 

Шэрджэс     хэкум    къыщемыхъулIа    и    зекIуэмрэ     езыр

зэрытрагъэкIамрэ             

               Смирнов   Владимир  (I846 - I922)      Бытырбыху   дэт  университетым  и  КъуэкIыпIэ  факультетыр  I870  гъэм  «хьэрыпыбзэмкIэ,  персыбзэмкIэ,  тыркубзэмкIэ   кандидат»    IэщIагъэр   иIэу   къэзыуха  урыс   тхыдэджщ,  бзэ   щIэныгъэлIщ.  Нобэ    зи   пычыгъуэ    къэтхь    и   доктор   диссертацэр    I887  гъэм        пхигъэкIащ    абы.  Кърым   хъаныгъуэр   зэрызэфIэува   щIыкIэм,     абырэ    Урысеймрэ    я   зэхуаку   дэлъа   зэхущытыкIэм   я   гугъу   ищIкIэрэ,  Смирновыр   адыгэ   тхыдэм  «Къэнжал   зауэ»   фIэщыгъэмкIэ  къыхэна  зауэзэрылIым   топсэлъыхь.  УрысыбзэкIэ   еджэну   гукъыдэж  зиIэхэм  тхыгъэр    псалъащхьэм   и    оригиналымкIэ   («Неудачный поход Каплан-Гирей  хана  I   в  Черкесию  и   свержение  его»)  къагъуэтыфынущ.  Смирновым  и  лэжьыгъэр,  езым  зэрыжиIэмкIэ,  кърым  хъаныгъуэм  теухуауэ  япэу   урысыбзэкIэ  дунейм   къытехьа  тхыдэ  лэжьыгъэт.  Еропей  тхыдэджхэм  я  тхылъхэм   нэмыщI,   щIэныгъэлIым   кърым-тэтэрхэм   я  пасэрей   Iэрытххэри  иджащ.  Гулъытэ  зыхуэфащэ  лэжьыгъэхэм   ящыщу  Смирновым  къреIуэ   I832  гъэм  урысыбзэкIэ   зэрадзэкIауэ  щыта   Мухьэмэд  Риза  Сэид  и  тхылъ  цIэрыIуэу «Ас-себ-ус-сеяр фи ахбари мулюки татар» («Тэтэр тепщэхэм ятеухуа хъыбархэм щыщ планетибл») тхылъыр.  Къэнжал  зауэм   и  хъыбар  къыхощ    Хьэлим  Джэрий  жыхуаIэ  тхакIуэм   и   «Гюльбуни-ханан» («Хъанхэм я  гуащэнапщIэ  гъэгъа»)  тхылъми.   Зи    цIэр   нэхъ    ди   нэIуасэхэм   ящыщщ    сулътIанхэм  ябгъэдэтыпэу къулыкъу зыхьа Фундуклулу-тхакIуэри:  Iэрытх  къэс напэкIуэцI   300-м  нэсу   абы   къызэринэкIа    тхылъиплIым    язым    щытопсэлъыхь    Къэнжал    зауэм.

               Къаплъэн-Джэрий  тепщэгъуэр  къыIэрыхьа  нэужь, занщIэу  ихъуэжащ  къыкъуэт   унафэщIхэр.   Псалъэм   папщIэ: хъаным  и   къуэш  нэхъыщIэ  Менлы-Джэрий  калга   къулыкъур  иритащ; Мэкъсуд-Джэрий  нуреддин  ищIащ;  атабек  Мердан-Али – уэчыл – хъаныгъуэм  и   япэ  уэзир -  хъуащ.  Кърым  уэлийхэм   ящыщу  Ибрэхьим-ефэнды-заде  Мухьэммэд-ефэнды   къады  нэхъыщхьэу    игъэуващ,    Муртазэ-щихъыр   муфтий   хъуащ. 

              А  зэман    дыдэм   ирихьэлIэу,  хъаныщIэм   тахътэм   къытекIа   хъан Къазы-Джэрий   уэзирым  Балаклавэ  иригъэшэн  щхьэкIэ,  кхъухьым иригъэтIысхьэри   иутIыпщат,  ауэ     жьышхуэм   Бургос   щитIысыкIыну Iэмал   къыщримытым,   ар   Румелием   ягъэкIуэну   лъэIуащ.   Абы   щыIэу,  Ямболу  пэгъунэгъуу   Къарын-абад  щIыпIэм  емынэ   уз   къыщыхэхьэри, дунейм   ехыжащ. 

              ХъаныщIэ   Къаплъэн-Джэрий   Езанэм  (I707 - I709 гъэхэм  тетащ)  ипэ щIыкIэ  Тырку  къэралыгъуэм   дзыхь   къыхуищI  хуэдэурэ  щIидзат  и тепщэгъуэр.  СулътIаным   Еникъалэ   дэт  быдапIэхэр  зыхуей  хуэза-хуэмызам  зыщигъэгъуэзэну     унафэ    къыхуищIати,   муслъымэн   махуэгъэпсымкIэ  III9 гъэм  (I708-м и шыщхьэуIум)  хъаныр   абы   еплъыну  ежьат.    Гъуэгу  здытетым   ар   Джан-Тимур  ирихьэлIэри,  лъэныкъуитIыр   зэщыIеящ  икIи   я   кум   гужьгъэжь   къыдэхъуауэ  зэбгъэдэкIыжахэщ.  Хуэм-хуэмурэ  хъаныщIэр  адрей  мурзэхэми  ящыхьэурэ   Iуэхур   лъыгъажэм  хуэкIуэным   тIэкIущ    иIэжар.  Езы   хъаным  къызэрыфIэщIымкIэ,  мурзэхэр  апхуэдэу къыщIыхуэбзаджэр  зыгуэрым  къызэрызэщIигъэстым  къыхэкIырт. Ар  и  гурыщхъуэу, Къаплъэн-Джэрий   и   нэIэ  тримыгъэкIыу  кIэлъыплъырт  щIыналъэм  ирагъэкIа   хъан  Долэт-Джэрий.  Ар   Родос  хытIыгум  щыIэти,  Румелием  ягъэIэпхъуэну  сулътIаным   елъэIуат,   модрейри   арэзы   хъуат. Къаплъэн-Джэрий ар зэрызэхихыу  сулътIаным   хъыбар  хуригъэхьащ  Кърымым  къыщыхъу  Iэуэлъауэ псори   Долэт-Джэрий  зэбгригъэх  тхыгъэхэмрэ  псалъэхэмрэ    къагъэхъей  хуэдэу,  абы  къыхэкIыу   ар  Румелием  бгъакIуэмэ  мамыр гъащIэм гугъэр  хэхыжын    хуейуэ.   Къаплъэн-Джэрий     и    еплъыкIэр    пхыкIащ.  

             Ауэ    сыт   Къаплъэн-Джэрий    зытекIуэдэжар   жыпIэмэ,  ар   адыгэхэм  я  деж   къыщемыхъулIа   и   зекIуэращ.   Шэхьбаз-Джэрий   зэраукIам   щхьэкIэ   илъ   ищIэж   хуэдэу    фэ    зытригъэуа    щхьэкIэ,   абы,    ипэжыпIэкIэ,   хэхъуэ    щыщымыIэ   зэманым    нэхъ    жыжьэ   IуIэпхъукIа  къэбэрдейхэм  къапыкIыну  мылъкум  зыхимыгъэкIыжын   щхьэкIэт   а    зекIуэр    щIиублар.

         ЯпэщIыкIэ,   иджыри  I707 гъэм   и   гъатхэм,  абы   и   япэ  къуэдзэ   Менлы-Джэрий  адыгэхэм   я   деж   еутIыпщ   ипэм   щыпсэуа   щIыпIэм  Iэпхъуэжыну   къытригъэхьэн    мурадкIэ.  Хъан   лIыкIуэр  щIымахуэ   хъуху   къотри,    щIэкIуам   мыхьэнэ  имыIауэ   къегъэзэж.  Апхуэдэу  щыхъум,  езы   Къаплъэн-Джэрий     къыкIэлъыкIуэ   гъатхэм   ежьэну   треухуэ. 

              Ар   зи   мурад    хъаным   емыжьэну    чэнджэщ   къезыт  и блыгущIэтхэр   зэхуешэс:   тэтэрхэр    мафIэрыуэ  Iэщэхэм   зэрыхуэмыIэзэр,  я   гъуэмылэр   зэрымащIэр,     армырами   тхьэмыщкIагъэм  гугъу  иригъэхь  цIыхубэм   зекIуэ   зэрежьэну  мылъкур    къазэрытехьэлъэнур  къыжезыIэ     кърым    мурзэхэр.    Псом   хуэмыдэу,  а   хъаным  къыхилъхьа   зауэ  жэрдэмым   пэувахэт  Ширин  лъэпкъым   и  лIыкIуэ   Сары-Къадыр-Шахъбэчрэ   Эльхадж-Джан-Тимур   мурзэмрэ.   Ауэ   хъаныр  абыхэм   жаIэм   едэIуакъым, уеблэмэ   Эльхадж-Джан-Тимуррэ  абы и ныбжьэгъухэмрэ иукIыну  зигъэхьэзырауэ  ягъэхъыбарырт.  Ширин     эмирхэм   зыкъаIэтыным  зымащIэт  къэнэжар,  лъэныкъуитIыр  зи   гугъу  тщIа  Къадыр-Шахъбэчрэ  Гулэдж-Абдул-Ефэндырэ  зэрамыгъэкIужатэмэ.  ИтIани,  Къаплъэн-Джэрий  унагъуэ  къэс  зы  нэрыбгэ  къабгъэдэкIын  хуейуэ  игъэувщ, къалэдэсхэм «капы-кулу» зыфIаща  ахъшапщIэ  хригъалъхьэри (абыхэм     «анищым  я  бын»  зыфIаща  нэгъуей   лъэпкъхэри  хригъэубыдат)   дзэ  абрагъуэ зэригъэпэщащ.

            Уэсмэн  тепщэгъуэр,  хуэбгъэфащэ  зэрыхъунумкIэ,  къызэрыIэтынрэ Iэуэлъэуэнрэ  фIэкIа  Iуэху  зимыIэ  кърымхэр Iуэхуншэ  имыщIын  щхьэкIэ, зекIуэм   арэзы   техъуам   къыщымынэу,  Кафэ   и   дзэзешэ   Муртазэ-пэщэм къыкъуэтхэр   и    гъусэу    хъаным    и    ежьэным    хыхьэну   унафэ  хуищIащ.

              Мурад     нэхъыщхьэ    хуэдэу    а    зекIуэм   иIар    къэбэрдей    адыгэхэр   здэIэпхъуа   щIыпIэщIэм   («Тхыдэ   кIэщIым»  зэритхымкIэ,  ар Неджан щIыпIэрат )  кърахужу   япэм   щыпсэуа   Бещто  бгы   лъапэм  деж ягъэтIысыжынырт.   Ауэ   Iуэхум    и     кIэр    хьэдагъэ    хъуащ.

           ЯпэщIыкIэ,   къэбэрдеипщ   Кургъуокъуэ-бэч,    хъаным     деж     лIыкIуэ    игъэкIуащ,    пщылI   нэхъыбэ   яIихыу  я   пIэ   иригъэсыну  лъаIуэу. Iуэхур   мамыру   зэфIэзыгъэкIын  а   жэрдэмыр  хъаным   щимыдэм, адыгэ  тхьэмыщкIэхэр   бзаджагъэм   хуекIуэщ,     хъаныдзэм  зыщиубгъуа   хэщIапIэм    жэщу   къытеуэри    щIэмыпхъуэжыфахэр   фIагъэжащ. 

          Ар   къызэрыхъуа   дыдэр    тырку   тхыдэдж    Рэшид-ефэндым   итхыжащ,  ауэ    къэхъуар   къызэрыбгурыIуэн    хуей   щIыкIэр    нэхъ   IупщIу   къэзыIуэтэжар   Фундуклулущ.     Иужьрейм      Къаплъэн-Джэрий    трагъэкIыу   Долэт-Джэрий   етIуанэу  зэрытрагъэувэжа   щIыкIэр   мыпхуэдэу къегъэлъэгъуэж: 

         «Кърым  хъанхэр   яхъуэжыху,  адыгэпщхэм  пщылI   300    хъаныщIэм  тыгъэ  хуащI  я   хабзэт.  Къаплъэн-Джэрий  а  бжыгъэмкIэ  арэзы  мыхъуу, езым  къыхилъхьам  тригъэчыныхьырт: «ПщылI  3000 нэхърэ  нэхъ мащIэ  къеIысхынукъым». 

           Ар   зэхэзыхыжа   адыгэпщхэр   зэчэнджэщыжри,    псалъэ  кърагъэхьащ: «Апхуэдиз   пщылI  бжыгъэ   етт  ди   хабзэу  щытами,   ипэ   зэманым   хъанхэр   илъэс   пщыкIутхум – илъэс  тIощIым  зэ   яхъуэжу  арат.   Иджы   илъэс   къэс   хъаныщIэ   трагъэувэу   къаублащ.  Дэнэ   дэ   абыхэм  еттын   апхуэдиз   сабий    къыздитхынур?  Псом   хуэмыдэу  иджы! Адыгэ  лъэпкъым и  нэхъыбэр муслъымэн  диным  и  жьауэ  махуэм   щIэувакIэщ. Зы  къуажи, зы хьэбли  къэмынэу  мэжджытышхуэхэмрэ  хьэблэ  мэжджытхэмрэ  дэтщ,  дин еджапIэхэр  щолажьэ,  нэмэз  уахътитхур  нэгъэсауэ  щащI,  ныбжьыщIэхэр щрагъаджэ.  Шэрихьэтым   къабыл   ищIрэ   муслъымэн   диным   тет   лъэпкъыр    джаур    ныкъуэкъуэххэм   яхуэбгъадэу,  гъэру  бубыду    уи   пащхьэ     къребгъэшэну?  Алыхьталэр   апхуэдэ   залымыгъэм  арэзы  техъуэну?  Тхьэм   щхьэкIэ,    къытхуэвгъэгъу,   ауэ     аращ    ди    Iуэхур   зыIутыр». 

              Апхуэдэу  ткIийт   жэуап   ирагъэхьыжар. Арати,  Къаплъэн-Джэрий тэтэрыдзэр   зэхуишэсри,    Керчь   къызэпрыкIащ.   Темэн    нэс  къакIуэу  адэкIэ  Къэбэрдейм   щиунэтIым,  адыгэпщхэм  Iуэхум  хьилагъэ   халъхьэри, хъыбарегъащIэ къагъэкIуащ: «ЖыхуэфIа  пщылI бжыгъэр  фэттынщ, ауэ  зэкIэ   тэтэрхэр   къэвмыгъакIуэу,  махуищ   къудей   пIалъэу   къытхуэвгъэув».

              Хъан    пагэр   арэзы   хъущ,  псыхъуэ   гуэрым   щепсыхри,    гъуни   нэзи   зимыIэ   ефэ-ешхэмрэ    тегъэупIэхэмрэ    зритащ.  Адыгэхэр   лъэныкъуэ  зыбжанэкIэ  жэщым   къатеуэщ,   сэшхуэ   къихакIэ   къахэлъадэри,    тэтэрхэр  игъащIэм   зэрызэтрамыукIа    укIыкIэкIэ    зэтраукIэри     загъэбзэхыжащ.   

            Кърымым   пщIэрэ   щхьэрэ   нэхъ   зиIэу   иIа    лIыщхьэхэр     хэкIуэдат  а   зауэм.   Хъан    пагэм   Кърымым  зыкъыщигъэлъэгъуэн   укIытэри,   и   блыгущIэтхэм    ящыщ    зыбжанэ   и   гъусэу, и  псэр  нэгъуейхэм    я    деж    ихьащ.   Кърымхэми   къэхъуар  Тыркум  лъагъэIэсыжри   хъаныщIэ    къыхуагъэкIуэну    лъэIуахэщ.

            Зэхуэсым   унафэ  къыщащтащ  хъаныгъуэр  нэхъ  зылъысыр  Хиос хытIыгум гъэру  щаIыгъ  япэрей  хъан  Долэт-Джэрийуэ.  СулътIаным  и  унафэр  зыIэщIэлъ   шу   пашэ    Ференг-Уэсмэн-пэщэ  ар  къишэжыну ягъэкIуащ.   Рэмэзан  мазэм   и  I7-м   Долэт-Джэрий   Истамбыл  къызэрыса хъыбарыр  щызэбгрыкIа  нэужь,  уэзир  нэхъыщхьэ  Мухьсин-заде  Абдул  и  дзэпщхэр  абы   Чекмедже  щIыпIэм  щыпежьэри,   и  макъамэгъэIухэр дэщIыгъуу,  Iэтауэ   адэкIэ   яшащ.

                Хъан  Долэт-Джэрий   ишхынрэ   щыпсэунрэ  хуагъэхьэзырри Каба-Сакал мэджытым  пэгъунэгъуу  ягъэтIысат.  А мазэ дыдэм и 23-м, махуэр махуэкуу,  уэзир  нэхъыщхьэм  ар  сулътIаным  и   пащхьэм   иришащ. ПщIэ къызэрыхуищIым и нэщэнэу,  сулътIанри лъэбакъуэ зыбжанэкIэ къыпежьэри   езым   и   пащхьэм   щаубгъуа   алэрыбгъум  тетIысхьэну  хуит  къищIащ. 

             Псэлъэгъуэ щихуэм, Долэт-Джэрий хъаныгъуэр зыщхьэщихыну хуежьат. «Сэ  уэ  сыуипщылIу  аращ,  къуаншагъэшхуэ  збгъэдэлъу   къулыкъум   сытрагъэкIауэ.  Хъаныгъуэ   зыхуэфащэ  куэд  щыIэщ.  Абыхэм  яз  къащтэ. Дэтхэнэ  зыми сэ  нэхърэ  нэхъыфIу  хуэгъэзэщIэнущ     уи   унафэр», - жиIэрт абы. СулътIаным ар идакъым: «Сэ сыщIэупщIащ  уэ  узэрагъэкъуаншэм икIи зэхэзгъэкIащ  къуаншагъэ  зи  цIэ  зэрыббгъэдэмылъыр.  Уэращ  хъаныгъуэр  зыхуэфащэри,  уи Iуэхутхьэбзэм  сыщогугъ». ИтIанэ,  зэрыхабзэу, Долэт-Джэрий  абэ   гъэщIэрэщIа   щрырагъэтIагъэщ,  Iэпслъэпс   псомкIи зэгъэпэща  шы   къарэ  тыгъэ  къыхуащIри,   пщIэ    пылъу   и   унэщIэм   яшащ».

          Рэшид-ефэнды  а  хъыбархэм  мыри   къыдыщIегъуж. Булавин  и  унафэм щIэту  зыкъэзыIэта  къэзакъхэр  зэрагъэбэяужар  щапхъэу  къихь  пэтрэ, абы жеIэ  ямыукIыу   къэна   цIыху  8000-р  Псыжь  щIыб   щыпсэу  нэгъуейхэм  я деж зэрыщIэпхъуэжар. Ахэр  Темрыкъуэ  къалэм сыхьэтих гъуэгукIэ  пэIэщIэу, Хан-Тепе зи  фIэщыгъэ щIыпIэм деж щигъэтIысауэ    щытащ  хъан  Къаплъэн-Джэрий.

               Рэшид-ефэнды  а  хъыбарым   зригъэубгъуркъым.  Ауэ  Риза Сулеймэн-ефэнды  а  Iуэхугъуэр   Къаплъэн-Джэрий  щIытрагъэкIа  щхьэусыгъуэхэм язу  къехь, хъаныр  мамырыгъэ  зэгурыIуэныгъэм  зэребэкъуам   и   щыхьэту.   Ауэ  хъаным   деж  хэщIапIэ   къыщызыгъуэта   «Игнат-къэзакъ   къуейщIейхэм» я бжыгъэр  Рэшид-ефэнды  8000  хъууэ  жиIэ  щхьэкIэ, мыдрейм  ахэр  зы мин  е  минитI  къудей  фIэкIа   мыхъуу  щытауэ  жеIэ.   

              Фундуклулу Къаплъэн-Джэрий зэрытрагъэкIар къыщиIуэтэжкIэ,  Тыркур  и  гъунэгъу  къэралхэм,  псом хуэмыдэу Урысейм,  зэрахущытар   IупщI   мэхъу.  Къыщхьэщыжын  зимыIэ, Урысейм и  Iэгъуэблагъэм  ит  лъэпкъхэм  я   деж   щигъуэт  хэхъуапIэр   щимыгъуэтыжым,  кърым  хъаным  мылъку  хэхыпIэу   езым  и  жьауэм щIэт адыгэхэр къигъэсэбэпыну мурад ищIауэ арат.  А Iуэхуми щыхилъафэм, абы къэзакъ зыкъэзыIэтахэр зришэлIащ,  адыгэхэм  ятеуэн  хуей  хъумэ  ящыгугъын  хуэдэу, къыщыщIа   напэтехыр  и   гум  техуэнутэкъыми.

          Тахътэм   къытрагъэкIа    Къаплъэн-Джэрийрэ   абы   и   япэ къуэдзэу   щыта  Менлы-Джэрийрэ   Кърымым   кърагъэкIа   хъумакIуэ   тетым    ишэжащ.  Гъуэгу   тету   ахэр  Измаил  деж    щыхуэзат  хъан   Долэт-Джэрий, ауэ  лъэныкъуитIым, я  зэхуакум  гужьгъэжь  дэлъ  щхьэкIэ  къамыгъанэу, хабзэм  тету сэлам  зэрахри  зэблэкIахэщ. Къаплъэн-Джэрий  Фундуклу  щIыпIэм  ягъэIэпхъуащ,   Менлы-Джэрий   Къады   къуажэм   дагъэтIысхьащ. Абы  иужькIэ  ахэр   хъан   трагъэкIахэр  зраубыдэ   хабзэ   Родос   хытIыгум   ирагъэшэжа    къыщIэкIынщ.   

«Кърым    хъаныгъуэр   XVIII   

лIэщIыгъуэм    и     пэм    Уэсмэн къэралыгъуэм    

и     унафэм    зэрыщIэтар»   тхылъым  щыщщ.   (I887  гъэ)