Хьикмэт Назым

ЗэзыдзэкIар КIэрэф Iэлбузщ

 ***

Гусэныр сыт? ПщIэрэ?

Гусэныр пэжыгъэщ…

сабиигъэщ, абы щхьэй къабзагъэщ...

ПцIыншагъэщ...

Гусэныр – "уэ фIыу узолъагъу" жыIэкIэщ...

ПымыкIыжыкIэщ...

Сэ сыкъеIуатэ гусэным...

Сыныпхуэгубжьащ,  арщхьа  ныджыри  сыщыIэщ уи дей,

СыппыIукIуэт’Iым, сыкъыппыIукIуэтыф’Iым...

Гусэныр – "зыпхузогъэщIагъуэ", "успэгъунэгъущ", "сэркIэ улъапIэщ" жыIэкIэщ...

Гусэныр -  "фIыуэ сызэрыплъагъур къызжеIэ" жыIэкIэщ...

"ИIэ,  сызыгурыгъаIуэ!" щIыкIэщ...

Гусэныр -  гугъэщ,

гурыщхъуэхэр щыбух фIэщ хъуныгъэщ.

 

ЖысIэнур аращи,

Сэ уэ сыкъыпхогусэ...